Sakskart til Fakultetsstyremøte 3. mars 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

1/21 Godkjenning av innkalling

2/21 Godkjenning av dagsorden

3/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 16.12.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 15.02.2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

4/21-O Dekanens orientering (15 min)

5/21-O Årsregnskap 2020 (20 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

6/21-O Virksomhetsrapportering 3. tertial (10 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

7/21-V Årsplan 2021- 2023  (30 min)

Ved Økonomileder Gaute Frøisland

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret vedtar årsplan 2021-2023.

8/21-D Redegjørelse for ikke å ha studentrepresentant i beredskapsgruppen (30 min)

Ved Dekan Ivar Prydz Gladhaug

9/21-D Videreføring av det sykepleievitenskapelige miljø - utredning om nytt studieprogram på Institutt for helse og samfunn (30 min)

Ved Eivind Engebretsen

 

Saker til behandling i lukket møte:

SAK 10/21-O (Tilleggsdagsorden)

Saken er unntatt offentlighet etter § 13 jf. fvl. § 13  

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 25. feb. 2021 13:58 - Sist endret 25. feb. 2021 16:56