Tverrfaglig samarbeid til pasientens beste

Sammen i praksis (SamPraks) lærer studenter fra ulike helseprofesjoner tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis. Det gir reel arbeidserfaring.

interaksjon mellom studenter innen helsefag

Hva feiler det pasienten? Oxana Wladimirovna Ninikina ved AGS diskuterer med Alexander Kopperud fra medisin, og Andreas Larsen, psykologstudent. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Et team studenter med forskjellig fagbakgrunn står klare til å møte pasienten. Sammen skal de undersøke pasienten fra topp til tå. En eldre pasient har nylig hatt et fall, og hun vil i løpet av undersøkelsen begynne å snakke litt usammenhengende.

Hva feiler det pasienten? Og hvordan kan en student fra profesjonstudiene psykolog, klinisk ernæring, medisin, farmasi, avansert geriarisk sykepleie og odontologi sammen bygge en felles forståelse, og plan for hva som bør gjøres til pasientens beste?

SamPraks lærer studentene å teste samhandling og helsefaglig kompetanse på tvers av utdanning, som igjen bidrar til reel arbeidslivsrelevans.

– Det er slik vi jobber både i primær- og spesialisthelsetjenesten, forklarer Hilde Wøien, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun leder abrbeidsgruppen som har det faglige ansvaret ved SamPraks og er kontaktpunktet til styringsgruppen.

– Gjennom tverrfaglig samarbeid vurderer studentgruppen pasientens status, og fremmer prioriterte forslag til forbedring ut fra pasientens behov.

Intensjonen blir både å gi bedre livskvalitet til pasienten og å kunne gi innspill til personalets pasientoppfølgning, sier hun.

  • SamPraks er et tilbud til studenter med helsefaglig utdanning som skal ha praksis. 
  • SamPraks er en tverrfaglig praksis i tillegg til den vanlige praksisen studentene har.
  • Studentene får praktisere i en realistisk klinisk situasjon i sluttfasen av sitt studium, hvor de møter en pasient i en pleie- og behandlingssituasjon.
  • SamPraks har som formål å etablere et tverrprofesjonelt undervisningsopplegg for profesjonsstudenter der hovedfokus er tverrfaglig samarbeid, og startet som et pilotprosjekt på UiO i 2016.

Sampraks er fremtiden

SamPraks er en helt ny form for samhandlingstrening ved UiO.

– Bakgrunnen for utvikling av programmet var erkjennelsen av behovet for bedre samhandling mellom helseprofesjonene både i studie- og yrkessammenheng. I dag støtter RETHOS dette prosjektet gjennom å pålegge utdanningsinstitusjonene å gjennomføre tverrfaglig samarbeidslæring, forteller Hilde.

– SamPraks viser at studentene ser stor nytte av å kunne jobbe sammen om en pasient med hver sin profesjonelle kompetanse. Det er gjennomgående fra pilotprosjektet til evalueringer om selve gruppeprosessen at studentene opplever nytte av å lære av hverandre, om hverandre og med hverandre, utdyper hun.

Studentene får innsikt i hverandres fagområder og kjenner til de ulike profesjonenes arbeidsmetoder og kompetanseområder med tanke på tverrfaglig samarbeid i det senere arbeidsliv.

Ser hele pasienten og lærer av hverandre

– Jeg meldte meg på SamPraks fordi jeg mener tverrfaglig samarbeid er kjempeviktig, og at det er et aktuelt område som bør satses på og implementeres i større grad i utdanningen. I tillegg gjorde jeg det rett og slett av ren nysgjerrighet, og ville se hvordan det fungerer i praksis, forteller Lisa Nguyen. Hun studerer farmasi.

Bildet kan inneholde: læring, jobb, student, arbeid.
Lisa Nguyen ønsker å utfordre seg selv, teste sine kunnskaper på ekte pasienter og se hvilken påvirkning hun som farmasistudent har i et slikt samarbeid. Her sammen med psykologstudent Andreas Larsen. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

– Det var interessant å se hvordan man fokuserer på forskjellige ting i journal, og prioriterer forskjellig. Jeg lærte mye av å høre de andres tanker og ideer, forteller Lisa.

– Akkurat nå tilbyr vi 6 studenter fra hver av de seks master- /profesjonsstudiene til Sampraks hvert semester. Det vil si vi har mer enn 60 studenter per år, sier Hilde.

Ønsker å utvide tverrprofesjonell læring til flere studenter 

Master i sykepleie og farmasi har lagt SamPraks inn som en del av obligatorisk praksis. Etter endt prosjektperiode er det intensjonen å videreføre undervisningsformen som en normal del av de deltakende utdannelser der alle studenter kan få dette tilbudet.

– Nytt i høst er at vi har brukt skuespillere. Det har vært gledelig å erfare at både studenter og vi som faglærere ser at skuespillere også kan fungere godt i SamPraks. Det åpner store muligheter for utvidelse av SamPraks. Nå kan vi planlegge for både reell klinisk praksis og med skuespillere i simuleringslab, og komme et skritt nærmere at dette skal være et tilbud til alle studentene, sier Hilde Wøien.

Lærer av hverandres fagutdanning

Bildet kan inneholde: briller.
Hilde Wøien. Foto: Øystein Horgmo, UiO

– Det som skiller UiOs tverrfaglige opplæring fra andre sammenliknende tiltak, er at studentene er i siste del av sine studier og deltar i gruppen som utøver av sin profesjon. Vi bygger på en filosofi om at alle deltakere må ha et godt fotfeste i eget profesjonsfag slik at de evner å bidra substansielt i oppgaven som gruppen skal løse, samtidig som de er åpne for å lære av de andre profesjonene, avslutter Hilde Wøien.

Programmet gjennomføres for 12 studenter fra hvert utdannelsesprogram årlig i to bolker over en 4-ukers periode vår og høst. Målet er at alle de seks profesjonsutdanningen er representert i hver gruppe.

SamPraks har en styringsgruppe som bidrar til at prosjektet har en forankring ved alle de seks utdanningene som er involvert ved UiO. Arbeidsgruppen er de som opprettholder, utvikler og evaluerer det faglige utbyttet for studentene, samt bidrar til å forske på hvordan tverrprofesjonell læring best kan utvikles og tilegnes.

Vil du vite mer? Ta kontakt med administrativ koordinator Tiril Grimeland

Av Christina Heesch
Publisert 3. nov. 2020 13:15 - Sist endret 5. nov. 2020 08:15