Samfunnsmedisinsk undervisning i modul 7

I denne modulen skal studentene få et innblikk i hvordan helsetjenesten fungerer på alle nivåer, fra lavterskelinstitusjoner til spesialisthelsetjenesten, både gjennom teori og praksis. 

Studentene skal lære hvordan helsevesenets er bygget opp, hvilke ansvarsforhold de ulike institusjonene inngår i, og kunne drøfte fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere helsevesenet på. I denne modulen bygger vi videre på tidligere kunnskaper og ferdigheter: studentene skal kunne gjenkjenne og analysere samfunnsmedisinske årsaker og mulige forebyggende tiltak ved et gitt helseproblem. De skal kunne redegjøre for ulike forklaringer på sosial ulikhet i helse, og identifisere måter leger kan bidra til å motvirke slike ulikheter. Studentene skal kunne redegjøre for ulike velferdsordninger, og deres betydning i å forebygge sykdom og motvirke sosiale helseforskjeller.

Studentene skal også kjenne til de vanligste prinsipper og fremgangsmåter i ulike typer helsekartlegging, og identifisere oppgaver av samfunnsmedisinsk art på alle nivåer av helsetjenesten. De skal også kunne redegjøre for hvordan epidemiologisk data brukes for å planlegge og utføre forebyggende helsearbeid og samfunnsmedisinske tiltak.

Undervisningen gis som gjennom en kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppearbeider, samt oppgaveløsning mens studentene er i praksis (se under).

Samfunnsmedisin i praksisperioden

I modul 7 er samfunnsmedisin det største faget. 12 uker av modulen er studentene i praksis, seks av ukene i spesialisthelsetjenesten, og seks av ukene i primærhelsetjenesten. To av ukene i primærhelsetjenesten skal være samfunnsmedisinsk praksis. Undervisning i samfunnsmedisin mens studentene er ute i praksis, støttes opp av individuelle oppgaver med egen samfunnsmedisinsk veileder. Les mer om oppgavene her.

 

Modulansvarlig for samfunnsmedisin på modul 7

Anne Olaug Olsen

Publisert 15. jan. 2018 11:01 - Sist endret 11. sep. 2019 12:02