Fagsiden for samfunnsmedisin

Undervisningsfaget samfunnsmedisin gir studentene et innblikk i hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker befolkningens helse, både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

I studiet vil dere få høre mye om hvordan biologiske forhold og individuelle valg påvirker helse og sykdom. Men både de valgene hver enkelt tar, og helsa til hver og en av oss, er i enda større grad et produkt av hvilket samfunn vi lever i. Undervisningsfaget samfunnsmedisin gir studentene et innblikk i hvordan samfunnsmessige faktorer påvirker befolkningens helse, både i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

På samme måte som undervisningsfagene kirurgi og medisin inkluderer mange spesialiteter og fagområder, gir undervisningsfaget samfunnsmedisin innblikk i to spesialiteter (arbeidsmedisin og samfunnsmedisin) og mange fag, slik som sosialmedisin, trygdemedisin, arbeidsmedisin, global helse, epidemiologi, folkehelse, medisinsk historie og medisinsk sosiologi og antropologi. Målet med undervisningen er å utdanne leger som er i stand til å se enkeltpasienten i en større sammenheng, som har kunnskap om forebygging og om komplekse sammenhenger mellom sykdom og helse, og som kan delta i samfunnsdebatten om hvilken retning norsk medisin skal ta.

Merk at begrepet samfunnsmedisin også er navnet på en spesialitet og et arbeidsområde i helsetjenesten og –forvaltningen, men undervisningsfaget samfunnsmedisin inkluderer mer enn disse områdene.

Samfunnsmedisin på de ulike modulene

Modul 1

I denne modulen (blokk I) introduseres grunnleggende samfunnsmedisinske begreper og metoder knyttet til forekomst, sykdomsårsaker, diagnostikk, forebygging, behandling, prognose, pasienterfaringer, sykelighet, dødelighet og risiko for sykdom.

Modul 5

I modul 5 undervises det i sosialmedisin og helse-juss.  

Module 6

Global health, the relevance of global health knowledge for health practitioners working in an increasingly interconnected world.

Modul 7

I denne modulen undervises det i helsevesenets organisering, samhandling, forebyggende arbeid, arbeidsmedisin, trygdemedisin og praktisk samfunnsmedisinsk arbeid i ulike deler av helsetjenesten.

Modul 8

Samfunnsmedisin integrert i klinisk praksis, døden og kriseberedskap.

Anbefalt litteratur

For hver modul lages et eget kompendium som inneholder en oversikt over hvilken litteratur som dekker de enkelte læringsmål og -utbytter. Kompendiene legges ut i timeplanen under den første samfunnsmedisinske forelesningen på hver modul. Ut over dette, anbefaler vi at studentene går til innkjøp av to bøker. Dette er bøker som anbefales brukt gjennom hele studiet innen samfunnsmedisin:

  • Magnus, Per og Bakketeig, Leiv S. Epidemiologi.  4. utgave, Oslo: Gyldendal Akademisk: 2013
  • Mæland JG. Sosialmedisin. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2011.

Fagplanutvalget for samfunnsmedisin

Fagressurser

Publisert 4. jan. 2007 13:50 - Sist endret 8. juni 2020 11:15