English version of this page

Tilgang til IT-ressurser som assosiert bruker

Du kan få tilgang til UiOs IT-ressurser ved hjelp av en assosiert brukerkonto selv om du ikke er ansatt eller student. Nedenfor finner du kriteriene for tildeling av en slik konto ved fakultetet.

Hvem kan få tildelt assosiert IT-konto?

  • Formell hovedveileder for ph.d-kandidat ved Det medisinske fakultetet (inntil avlagt ph.d).
  • Postdoc eller forskere med eksternfinansiert, tidsavgrenset prosjekt ved instituttene får assosiert brukerkonto i samsvar med tildelingsbrevet + ytterligere 3 mnd.
  • Offisielt inviterte gjesteforsker, erasmusstudenter o.l. ved UiO får tildelt assosiert brukerkonto for den tiden oppholdet varer.
  • Sentrale prosjektmedarbeidere ved SFF eller Jebsen-senter forankret i UiO ved Det medisinske fakultetet (søknad via senterleder).
  • Hovedfunksjon ved UiO-godkjent kjernefasilitet forankret ved Det medisinske fakultetet (søknad via kjernefasilitetsleder). 
  • Godkjent emeritus ved Det medisinske fakultet.
  • Andre ansatte ved OUS og Ahus som ikke oppfyller overnevnte kriterier, henvises til UiO-tjenesten «IKT i forskning».
  • Personer ansatt ved andre institusjoner utenom OUS og Ahus, kan få konto på UiO såfremt det ansees som viktig for UiOs virksomhet. I søknaden må det komme frem hva slags ressurser og tjenester en har behov for med en UiO-konto og til hvilket formål kontoen skal benyttes. Søknaden skal forankres hos den faglige nærmeste UiO-lederen ved Det medisinske fakultet.

Hvor lenge er brukeren gyldig?

Tildelt bruker vil være gyldig for den tiden du som søker yter den nødvendige innsatsen for UiO. En brukerkonto blir innvilget for maksimum 2 år av gangen, og du må eventuelt sende inn en ny søknad dersom behovet for assosiert brukerkonto fortsatt er til stede.

Søknadsskjema for assosiert IT-konto

Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt og sendes til administrasjonen på det instituttet du er tilknyttet:

Publisert 3. juni 2011 19:05 - Sist endret 3. jan. 2022 15:28