Utforming av prosjektsøknad

En student er interessert i ditt forskningsprosjekt. Du skal nå planlegge forskerlinjeprosjektet slik at studenten kan søke om opptak. Her viser vi deg hvordan du går frem og hvilke krav vi stiller.

Hva er et godt forskerlinjeprosjekt?

Prosjektet må oppfylle bestemte krav. Det skal ha høy vitenskapelig standard og være egnet for Forskerlinjen. Samtidig må de formelle kravene til veiledning være oppfylt.

Vitenskapelig standard

Prosjektet må ha høy vitenskapelig standard og presenteres med samme presisjon som andre søknader om forskningsmidler.

Egnethet for Forskerlinjen

Prosjektet må være tilrettelagt for medisinstudenter og være gjennomførbart innenfor rammen av Forskerlinjens studieplan. Studenten skal delta i en fullverdig forskningsprosess, det vil si planlegging, gjennomføring, artikkelskriving og publisering.

Veiledere

Veilederteamet må minimum bestå av en hovedveileder og en medveileder. Det kreves ph.d.-grad eller tilsvarende hos medveileder som står som medsøker. Medveileder skal kunne tre inn som hovedveileder dersom hovedveileder av ulike årsaker ikke kan ivareta sin rolle i kortere eller lengre tid. Minimum en av veilederne må være ansatt ved fakultetet.

Studentens arbeidsplass og utstyr

Studenten skal ha tilgang til en normalt utstyrt arbeidsplass gjennom hele forskerlinjeprosjektet.

Dersom gjennomføring av prosjektet krever ekstra utstyr og midler, forplikter instituttet og avdeling å stille dette til disposisjon.

Ditt bidrag til studentens søknad

Studenten skal legge ved flere dokumenter ved søknad om opptak til Forskelinjen. Her er oversikt over dokumentene du som veileder har ansvar for:

 • Prosjektbeskrivelse på maksimum fire sider.
 • CV som viser din erfaring som veileder, inkludert en oversikt over dine viktigste publikasjoner, gjelder både hovedveileder og medveileder. Maksimum to sider for hver veileder.
 • Veilederuttalelse på maksimum en side. Dette er din anbefaling av studenten.
 • Bekreftelse fra eventuelle samarbeidspartnere på maksimum en side.
 • Godkjenninger ditt prosjekt eventuelt må ha.

Signaturer

I tillegg til signaturer fra student, veileder og hovedveileder skal avdelingsleder signere søknaden. Alle signaturer må være tilstede på søknaden innen søknadsfristen.

Når kreves godkjenning fra REK?

Dersom studien innebærer forskning på pasienter eller humant materiale må dere innhente godkjenning fra REK. REK-nummer skal alltid oppgis ved prosjektsøknad, REK-søknad og godkjenning vedlegges.

Les mer om hvordan du kan søke om godkjenning fra REK.

Dersom studien innebærer dyreforsøk, skal forsøksdyrgodkjenning, prosjektnummer og sted for dyreavdelingen oppgis.

Mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er ditt ansvar som veileder. Du utformer den sammen med studenten.

 • Beskrivelsen skal være på maksimum fire sider.
 • Bruk fontstørrelse 12 pkt.

Alle punktene nedenfor må dekkes:

 • Tittel
 • Prosjektsammendrag
 • Introduksjon
 • Studiens mål
 • Forskningsplan og metode
 • Publiseringsplan
 • Gjennomførbarhet
 • Referanser

Tittel

Tittelen skal være presis. Bruk gjerne en undertittel som formidler innholdet i prosjektet.

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på inntil 200 ord og dekke følgende punkter:

 • Formål
 • Hovedmetode
 • Studiemateriale
 • Kort om gjennomførbarhet for forskerlinjestudent
 • Kort om nyhetsverdi
 • Kort om viktighet og betydning for ditt felt
 • Kort beskrivelse av miljøet og eventuelle samarbeidspartnerne.

2. Introduksjon

Bedømmelseskomiteen kjenner ikke nødvendigvis ditt fagfelt. Innled med å forklare sentrale begreper, forskningstema og problemstilling. Forklar kort hvorfor denne studien er viktig.

3. Studiens mål

Angi kort hovedmål og delmål. Disse skal være tydelige og gjerne basert på en hypotese.

4. Forskningsplan og metode

Beskriv prosjektet som skal gjøres av studenten. Informer om viktige forutsetninger:

 • Etablerte metoder
 • Pågående studier
 • Pasientmateriale
 • Eventuell informasjon om forsøksdyr
 • Eventuell styrkeberegning
 • Milepælsplan
 • Veiledningsplan

Veiledningsplanen skal beskrive hvilke roller hver veileder har og hva de skal bidra med i veiledningsteamet.

5. Publiseringsplan

Beskriv planlagte publikasjoner og hvordan disse kan inngå i en doktorgrad. Skisser inndeling av tema og angi en rød tråd.

6. Gjennomførbarhet

Beskriv hvordan prosjektet egner seg for en forskerlinjestudent. Beskriv hvilke forutsetninger som allerede er på plass og hva som gjenstår for å muliggjøre prosjektet.

7. Referanser

Ta kun med referanser som er mest relevant for prosjektet.

Publisert 15. des. 2015 09:09 - Sist endret 2. mars 2022 09:08