Hvilke oppgaver har du som veileder?

Her får du oversikt over formelle krav til deg som skal veilede en Forskerlinjestudent, tilhørende arbeidsoppgaver og driftsmidler.

Fra høsten 2015 ble det innført revidert studieplan for Forskerlinjen. Hovedendringer for veileder består i:
 • innføring av midtveisevaluering etter fulltidsåret
 • skriftlig og muntlig eksamen utgår

Studenter ved Forskerlinjen skal skrive prosjektoppgaven i medisin  og det anbefales at du veileder på denne oppgaven.

 

Arbeidsoppgaver

I veiledningen er det flere faser, noen oppgaver skjer en gang, andre oppgaver er kontinuerlig under tiden du og studenten er knyttet til Forskerlinjen.

Oppstart

Avklar arbeidsplass og utstyr

Studenten skal tilbys en normalt utstyrt arbeidsplass, det vil si kontorplass gjennom hele forskerlinjeløpet og laboratorieplass dersom prosjektet krever det.

Driftsmidler utgifter i forbindelse med Forskerlinjeprosjektet, men dersom gjennomføring av prosjektet krever ekstra midler eller utstyr er instituttet/avdelingen forpliktet til å stille dette til disposisjon.

Delta på Forskerlinjens informasjonsmøte

Delta på Forskerlinjens informasjonsmøte ved opptak av forskerlinjestudent og gjøre seg kjent med Forskerlinjens studieplan.

Prosjektperiode

 • Ha medarbeidersamtale med studenten i høstsemesteret.
 • Gjennomføring og ansvar i forbindelse med midtveisevaluering vil bli publisert.
 • Ta lederansvar i forhold til arbeidsmiljø, utarbeidelse av arbeidsplaner, opplæring, integrering i forskningsgruppe og forskningsmiljø.
 • Bidra til nettverksbygging og godt forskningsmiljø
 • Sørge for at studenten får opplæring i relevante metoder inklusiv hypoteseutvikling, fortolkning og artikkelskriving
 • Søke Forskerlinjen om prosjektendring ved vesentlig endring av det godkjente forskerlinjeprosjektet
 • Avholde regelmessige møter med studenten.
 • Sammen med studenten ta ansvar for at mål og planer i prosjektsøknaden blir fulgt
 • Kontakte Forskerlinjen ved problemer tilknyttet prosjektet.

Sluttfase

 • Bestått Forskerlinje forutsetter at studenten har publisert en vitenskapelig artikkel.

Veileder skal ta aktivt ansvar og følge opp studenten i sluttfasen.

Driftsmidler

Veileder skal utnytte tildelte driftsmidler for å nå målsetningene for prosjektet

Drift laboratorieforskning

 • Heltid kr. 100 000 (ett år)
 • Deltid kr. 40 000/år (to år)
 • Totalt kr. 180 000

Drift klinisk og samfunnsmedisinsk forskning

 • Heltid kr. 50 000 (ett år)
 • Deltid kr. 20 000/år (to år)
 • Totalt kr. 90 000

Driftsmidlene utbetales i januar til hovedveileder via enhetene for et år av gangen. Dersom studenten på prosjektet får opptak høstsemesteret, utbetales driftsmidlene for et halvt år i august.

Driftsmidler øremerket et forskerlinjeprosjekt kan overføres til påfølgende år, den tiden forskerlinjestudenten studerer ved Forskerlinjen.

Publisert 5. nov. 2015 13:10 - Sist endret 22. nov. 2019 10:04