English version of this page

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal utgjøre 30 studiepoeng. Du bør søke om godkjenning senest 6 måneder før du skal levere avhandlingen til bedømmelse.

Hvordan søke om godkjenning av opplæringsdelen

Du må søke om godkjenning av opplæringsdelen så snart opplæringsdelen er fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften. Søknad om godkjenning av opplæringsdelen bør være mottatt senest 6 måneder før du skal levere avhandlingen til bedømmelse.

Ved godkjent opplæringsdel vil du få tilsendt et formelt godkjenningsbrev.

Søknadens innhold

 • Søknadsskjema (docx) (pdf) for godkjenning av opplæringsdelen. Du må liste opp i prioritert rekkefølge elementene du ønsker skal bli godkjent. Krav til opplæringsdelen er 30 studiepoeng. Du vil ikke få studiepoeng ut over kravet.
 • Dokumentasjon for hvert av elementene i form av vitnemål, kursbevis og bekreftelser må vedlegges. Bekreftelse på kurs som er registrert i Universitetets Studentweb er ikke nødvendig.
 • For å få godkjent deltakelse på konferanse med fremleggelse må du sende inn:
  • forsiden av konferanseprogrammet med navn og dato på konferansen
  • siden med tittelen på fremleggelsen - muntlig presentasjon eller poster
  • abstract

Godkjenning av konferansebidrag - Koronapandemien

Kandidater som hadde planlagt deltakelse på nasjonal eller internasjonal konferanse med fremleggelse, hvor konferansen er blitt avlyst pga. koronaepidemien kan likevel søke om å få godkjent aktiviteten i sin opplæringsdel dersom følgende dokumentasjon sendes inn:

 • Abstract
 • En zoom-innspilling av presentasjonen eller bilde av posteren som skulle fremlegges
 • Dokumentasjon på at kandidaten var påmeldt konferansen, fortrinnsvis i form av et konferanseprogram hvor kandidatens deltakelse fremgår, alternativt en bekreftelse på påmelding med fremlegg fra arrangøren
 • Kandidaten må også oppgi konferansens navn, sted og opprinnelige tidspunkt, hvis det ikke fremgår av programmet eller bekreftelsen på deltakelse.

Uttellingen vil være som tidligere: 2 studiepoeng pr. internasjonal kongress. Maks 4 studiepoeng kan oppnås på denne måten. 1 studiepoeng pr nasjonal konferanse, maksimalt 3 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres dersom flere konferansedeltakelser søkes godkjent.  

Krav til søknad

 • Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.
 • Minimum 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak på programmet.
 • Søknad om godkjenning av opplæringsdelen skal sendes inn samlet når du har oppnådd 30 studiepoeng.
 • Eksterne kurs og andre aktiviteter vil ikke bli forhåndsgodkjent

Søknaden sendes med epost eller brevpost

Gjennomføring av opplæringsdelen

Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

Obligatorisk del

Den obligatoriske delen av opplæringsdelen består av 10 studiepoeng.

For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

Valgfri del

Den valgfrie delen utgjør 20 studiepoeng.

 • Minimum 15 av poengene skal bestå av ph.d.-emner avlagt ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon.
 • Medisinsk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emne tilsvarende 5 studiepoeng. Kun en spesialitet kan godkjennes.
 • Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner, ref § 8 i Utfyllende regler.

Godkjenning av eksterne kurs

Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon. Kurs fra utdanningsinstitusjon på ph.d.-nivå som gir studiepoeng/ECTS kan godkjennes som del av opplæringsdelen.

Du må søke om å få utenlandske og/eller norske ph.d-kurs godkjent dersom det ikke er gitt studiepoeng/ECTS-uttelling. Følgende må vedlegges søknaden:

 • Bekreftelse på at kurset er på ph.d.-nivå.
 • Bekreftelse på antall undervisningstimer, eventuelle antall timer påberegnet forberedelse til undervisning/kurslitteratur, og eventuell eksamen (antall timer eksamen og eksamensforberedelser).
 • Bekreftelse på eventuell fremleggelse - muntlig presentasjon eller poster.
 • Link til kurs på nettet.

Kurs kan ikke godkjennes som del av opplæringsdelen dersom nødvendig dokumentasjon ikke er mottatt.

Studiepoeng samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). 1 studiepoeng = 1 ECTS = 25-30 timer.

Legeforeningens kurs

Kursene hos Legeforeningen fyller ikke fakultetets krav til opplæringsdelen da de er etter- og videreutdanningskurs, og derved ikke på ph.d.-nivå. I tillegg har de ofte en studiepoenguttelling som ikke følger ECTS-standard. På bakgrunn av dette vil kurs fra Legeforeningen nå ikke lenger bli godkjent som en del av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet i medisin og helsefag.

For kandidater som har tatt Legeforeningens kurs etter innvilget opptak og før 1. juli 2018, kan man søke om å få dem godkjent inn i opplæringsdelen i tråd med dagens praksis frem til og med 30. juni 2019. Etter denne datoen vil ikke kurs fra Legeforeningen bli godkjent som en del av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet i medisin og helsefag.

Bruk av kurs på masternivå

 • Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvis kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det må da følge en erklæring fra hovedveileder om at emnet er relevant for forskningsprosjektet, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften.
 • Emner/kurs som har inngått i en kandidats bachelor-eller mastergrad kan ikke også gi uttelling som ph.d.-kurs.
 • Kurs på mastergradsnivå som overlapper med ph.d.-kurs kan etter søknad vurderes godkjent. Kurs må være bestått med karakter A eller B.

Forskerlinjen

Kandidater som har gjennomført forskerlinjen får normalt innpasset opplæringsdelen avlagt i Forskerlinjen som tilsvarende ph.d.-programmets opplæringsdel dersom forskerlinjeprosjektet videreføres til et ph.d.-prosjekt.

Søkere med bakgrunn fra Forskerlinjen kan likevel bli pålagt å gjennomføre nye emner dersom det er faglig begrunnet i læringsmålene for ph.d.-programmet og prosjektets tematikk og/eller metode, eller det har gått lang tid fra Forskerlinjens opplæringsdel ble avlagt til det søkes opptak til ph.d.-programmet. Vurdering av dette gjøres av fakultetet, normalt i forbindelse med opptak.

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 19. mai 2015 11:06 - Sist endret 15. juni 2022 14:23