English version of this page

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal utgjøre 30 studiepoeng.

Søknad om godkjenning av opplæringsdelen bør være mottatt senest 6 måneder før du skal levere avhandlingen til bedømmelse.

Gjennomføring av opplæringsdelen

Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

Søke opptak til obligatorisk kurs og valgfrie ph.d.-emner

Se informasjon om hvordan du kan søke opptak til obligatoriske og valgfrie kurs:

Obligatorisk del

Den obligatoriske delen av opplæringsdelen består av 10 studiepoeng.

For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

Valgfri del

Den valgfrie delen utgjør 20 studiepoeng.

 • Minimum 15 av poengene skal bestå av ph.d.-emner avlagt ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon.
 • Medisinsk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emne tilsvarende 5 studiepoeng. Kun en spesialitet kan godkjennes.
 • Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner, ref § 8 i Utfyllende regler.

Godkjenning av eksterne kurs

Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon. Kurs fra utdanningsinstitusjon på ph.d.-nivå som gir studiepoeng/ECTS kan godkjennes som del av opplæringsdelen.

Du må søke om å få utenlandske og/eller norske ph.d-kurs godkjent dersom det ikke er gitt studiepoeng/ECTS-uttelling. Følgende må vedlegges søknaden:

 • Bekreftelse på at kurset er på ph.d.-nivå.
 • Bekreftelse på antall undervisningstimer, eventuelle antall timer påberegnet forberedelse til undervisning/kurslitteratur, og eventuell eksamen (antall timer eksamen og eksamensforberedelser).
 • Bekreftelse på eventuell fremleggelse - muntlig presentasjon eller poster.
 • Link til kurs på nettet.

Kurs kan ikke godkjennes som del av opplæringsdelen dersom nødvendig dokumentasjon ikke er mottatt.

Studiepoeng samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). 1 studiepoeng = 1 ECTS = 25-30 timer.

Legeforeningens kurs

De siste årene har fakultetet gjort et stor arbeid for å heve kvaliteten og kapasiteten på ph.d.-programmets kurstilbud. Tidligere har det bl.a. vært kapasitetsproblemer på enkelte kurs, men dette er nå endret og fakultetet kan i dag tilby en kursportefølje som går regulært med høy kvalitet og god deltakerkapasitet.

Kursene hos Legeforeningen fyller ikke fakultetets krav til opplæringsdelen da de er etter- og videreutdanningskurs, og derved ikke på ph.d.-nivå. I tillegg har de ofte en studiepoenguttelling som ikke følger ECTS-standard. På bakgrunn av dette vil kurs fra Legeforeningen nå ikke lenger bli godkjent som en del av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet i medisin og helsefag.

For kandidater som har tatt Legeforeningens kurs etter innvilget opptak og før 1. juli 2018, kan man søke om å få dem godkjent inn i opplæringsdelen i tråd med dagens praksis frem til og med 30. juni 2019. Etter denne datoen vil ikke kurs fra Legeforeningen bli godkjent som en del av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet i medisin og helsefag.

Resultatutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Norge

Dersom du har bestått emner ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge som du ønsker å bruke i opplæringsdelen ved Det medisinske fakultet, kan fakultetet hente inn dine tidligere resultater og du slipper å levere dokumentasjon på resultatene når du skal søke om godkjenning av opplæringsdelen.

For at fakultetet skal kunne hente resultater fra andre læresteder i Norge må du logge deg på Studentweb og krysse av på at nåværende utdanningsinstitusjon kan hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Godkjenning av kurs på masternivå

 • Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvis kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det må da følge en erklæring fra hovedveileder om at emnet er relevant for forskningsprosjektet, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften.
 • Emner/kurs som har inngått i en kandidats bachelor-eller mastergrad kan ikke også gi uttelling som ph.d.-kurs.
 • Kurs på mastergradsnivå som overlapper med ph.d.-kurs kan etter søknad vurderes godkjent. Kurs må være bestått med karakter A eller B.

Hvordan søke om godkjenning av opplæringsdelen

Du må søke om godkjenning av opplæringsdelen så snart opplæringsdelen er fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, ref § 8 i Utfyllende regler til Forskriften. Søknad om godkjenning av opplæringsdelen bør være mottatt senest 6 måneder før du skal levere avhandlingen til bedømmelse.

Ved godkjent opplæringsdel vil du få tilsendt et formelt godkjenningsbrev.

Søknadens innhold

 • Søknadsskjema (docx) (pdf) for godkjenning av opplæringsdelen. Du må liste opp i prioritert rekkefølge elementene du ønsker skal bli godkjent. Krav til opplæringsdelen er 30 studiepoeng. Du vil ikke få studiepoeng ut over kravet.
 • Dokumentasjon for hvert av elementene i form av vitnemål, kursbevis og bekreftelser må vedlegges. Bekreftelse på kurs som er registrert i Universitetets StudentWeb er ikke nødvendig.
 • For å få godkjent deltakelse på konferanse med fremleggelse må du sende inn forsiden av konferanseprogrammet med navn og dato på konferansen samt siden med tittelen på fremleggelsen - muntlig presentasjon eller poster.

Krav til søknad

 • Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.
 • Minimum 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak på programmet.
 • Søknad om godkjenning av opplæringsdelen skal sendes inn samlet når du har oppnådd 30 studiepoeng.
 • Eksterne kurs og andre aktiviteter vil ikke bli forhåndsgodkjent

Søknaden sendes med epost eller brevpost

Forskerlinjen

Fakultetets Forskerlinje anses likestilt med opplæringsdelen i ph.d.-programmet, og kandidater som har gjennomført Forskerlinjen fritas fra kravet om opplæringsdel i ph.d.-programmet.

Ph.d.-kandidater med bestått Forskerlinje skal kun levere kopi av diplom på bestått Forskerlinje når de leverer avhandlingen til bedømmelse.

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 19. mai 2015 11:06 - Sist endret 5. juli 2018 10:37