English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Det er flere veier inn i ph.d.-programmet. Du kan søke på en utlyst stipendiatstilling eller du kan søke om ekstern finansiering. I begge tilfeller kan du være ansatt enten på UiO eller hos en annen arbeidsgiver.

Når finaniseringen er på plass må du søke om opptak på fakultetes ph.d.-program uavhengig av hvor du er ansatt.

Det er ingen søknadsfrist for å søke om opptak på ph.d.-programmet. 

Stipendiatstilling ved Det medisinske fakultetet

Stipendstillinger knyttet til fag, fagområder, prosjekter eller enhet lyses ut av de aktuelle instituttene med varierende søknadsfrister.

Se kunngjøring av ledige stillinger ved fakultetet.

Får du en stipendiatstilling, blir du ansatt på UiO mens du tar ph.d., og får samme rettigheter og goder som andre ansatte. Dette er uavhengig av om finansieringskilden er UiO, NFR eller annen finansiering.

Søk opptak på ph.d.-programmet med stipendiatstilling ved Det medisinske fakultet

Ekstern ansettelse

Du kan søke om opptak på programmet og være ansatt ved en annen institusjon enn UiO.  Finansieringen til ph.d.-prosjektet kan for eksempel komme fra:

  • stilling ved høgskole eller annet universitet,
  • stilling i annen vitenskapelig institusjon med tid til egen forskning,
  • stilling ved et universitetssykehus med tid til egen forskning.

Søk opptak på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Nærings-ph.d./ offentlig sektor-ph.d.-kandidater

Opptak til ph.d.-programmet betinger en samarbeidsavtale og tildeling (utbetaling) av midler fra NFR.

Søk opptak på ph.d.-programmet med samarbeidsavtale