English version of this page

Retningslinjer for samarbeidsavtale om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d.

Opptak til ph.d.-programmet for nærings-ph.d./offentlig sektor ph.d.-kandidater betinger en samarbeidsavtale og tildeling (utbetaling) av midler fra NFR. Søknad om opptak og utarbeidelse av samarbeidsavtale bør skje mest mulig parallelt og koordinert.

Inngåelse av samarbeidsavtale

Det anbefales at utarbeidelsen av samarbeidsavtalen starter så tidlig som mulig, med utgangspunkt i den relevante avtalemalen. Med malen som utgangspunkt bør de juridiske formalitetene gå greit, men det kan bli diskusjoner rundt dekning av kostnader og om veilederskap.

Normalt bør samarbeidsavtalen være utferdiget og signert av alle parter før det formelt søkes om opptak på ph.d.-programmet. Samarbeidsavtalen trer ikke i kraft før kandidaten har fått opptaket godkjent.

Se også UiOs informasjon.

Dekning av kostnader

Med basis i anbefalingene gitt i notat fra nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR (Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon, Oslo 2015), anbefales følgende som rettesnor:

  1. Kandidatens lønn og sosiale goder dekkes av firma, i hele perioden, delvis finansiert av NFR.
  2. Øvrige direkte kostnader (f.eks. mobiltelefon, hjemme-internett, reiser, konferanser) dekkes av bedriften, i hele perioden.
  3. Bruk av laboratorier og forskningsinfrastruktur dekkes av firma (leiestedskostnader).
  4. UiO dekker veilederkostnader som del av UiO-tilsatt veileder(e)s undervisnings-/forskningstid. UiO dekker ikke kostnader til ekstern veileder. Veilederkostnader påløper i hele opptaksperioden. (Medfak-normen for hovedveileder er maksimalt 80 timer pr år i 3 år (totalt 240 timer) beregnet til kr. 52 000,- pr år for 2018 med 3 % indeksregulering pr. år.
  5. Dekning av direkte og indirekte kostnader (overhead) dekkes av bedriften, som evt. søker dette helt eller delvis finansiert av NFR.

De gjeldende årlige satsene for UiO's kostnader finnes i dette dokumentet (pdf).

Satsene vil variere noe ut fra hvor kandidaten oppholder seg (krav om minst ett år ved hhv bedrift og UiO). Med unntak av kostnader til fysisk arbeidsplass, opponenter og trykking, løper kostnadene i hele opptaksperioden. Kostnader knyttet til fysisk arbeidsplass bør sees i sammenheng med evt. arbeidsplass ved OUS, slik at dette ikke dobbeltfaktureres.

Partene fyller selv inn sine kostnader i busjettet som settes opp i selve samarbeidsavtalen.

Hvis prosjektet trekker ut i tid utover det som er avtaleperioden, skal dekning av indirekte og direkte kostnader i forlengelsesperioden avtales separate.

Spørsmål knyttet til UiOs kostnader kan rettes til Reidar Rognlien.

Veilederskap

Hovedveileder skal som utgangspunkt være tilsatt ved UiO, enten i full forskerstilling eller i bistilling (normalt professor II). Det kan unntaksvis avtales at hovedveileder kan være tilsatt ved annen institusjon eller i bedriften. Alle veiledere må ha en doktorgrad og ha førstekompetanse, og for å være hovedveileder skal man normalt ha vært medveileder for minst én kandidat tidligere. Personer som ikke oppfyller kravene til veilederskap, kan gis en mentorrolle. Det oppnevnes kun én hovedveileder - øvrige veiledere er medveiledere.

Ved utvelgelse av hovedveileder må det tas hensyn til

  1. Nødvendig faglig forankring i UiO-fagmiljø
  2. Nødvendig veilederkompetanse i de ulike fasene av prosjekt-/phd-løpet
  3. Veileders tilgjengelighet i lys av hvor kandidaten oppholder seg i de ulike fasene

Det anbefales at prosessen med å finne veiledere og nødvendige avtaler om veilederskap initieres så tidlig som mulig. Rollene må være avklart når det søkes opptak.

Det anbefales også at en veiledningsplan for prosjektet tas inn i prosjektbeskrivelsen.

Norges forskningsråd (NFR)

Hvordan levere søknaden

Søknad om opptak til ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet gjøres via Søknadsweb.

Mer informasjon om søknad om opptak. 

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 6. juli 2017 10:41 - Sist endret 15. juni 2022 14:23