English version of this page

INOREG – INnOvasjoner i bruk av REGisterdata

Hovedmålet med prosjektet er å identifisere måter å forbedre den kommunale omsorgen for kronisk syke pasienter.

Om INOREG

INOREG står for INnOvasjoner i bruk av REGisterdata for å finne effekter av primær- og kommunehelsetjenester hos pasienter med kroniske sykdommer.

De siste årene har det stadig kommet politiske initiativ som vil kreve økt forskning på hvordan multimorbiditet og helsetjenester i kommunen påvirker arbeidsdeltakelse, funksjonsevne, livskvalitet og sykehusinnleggelser for kroniske pasienter. Det aller meste av denne pleien skjer utenfor sykehus og har vært vanskelig å fange opp i store, registerbaserte studier. Med fokus på to viktige kroniske grupper, pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og muskel- og skjelettplager, vil INOREG-prosjektet dekke dette behovet.

Bakgrunn

Det er forventet økt ressursmangel i primærhelsetjenesten framover, på grunn av økningen i andelen eldre og økningen i antall pasienter med kroniske sykdommer. Resultatene fra prosjektet vil derfor bidra til å informere beslutningstakerne om hvordan tjenestene bør endres for å redusere disse utfordringene. På lang sikt kan dette bidra til bedre koordinering og bruk av helse- og omsorgstjenester samt redusert ulikhet i helse.

Mål og metode

Ved å bedre omsorgen i kommunene for den aktuelle pasientgruppen skal det resultere i  høyere deltakelse i sosialt liv og arbeidslivet, færre sykehusinnleggelser, bedre funksjonsevne og generell livskvalitet.

Prosjektmålene skal oppnås ved å bruke en original tilnærming som kombinerer analyser av pasientregisterdata fra kommunehelsetjenesten med kvalitative studier av utvalgte pasienter som har spesielt gode eller dårlige behandlingsresultater. Altså identifisere kombinasjoner av helsetjenester som ser ut til å fungere bra, og de som ikke ser ut til å fungere på utfallene ovenfor. Helsetjenestene vil være rehabilitering og korttidsopphold i institusjon, fastlege, fysioterapeut, tjenester i hjemmet og i sykehjem. Vi vil også identifisere kjennetegn ved pasienter som er spesielt utsatt for dårlige utfall. Data vil være fra Oslo og Trondheim kommune, samt fra satsingen Fysioprim ved Helsam.

Delprosjekt

Prosjektet er delt inn i egne arbeidspakker for KOLS og muskel-/skjelettplager. Det vil gjøres kvantitative og kvalitative analyser av begge sykdomsgruppene

Samarbeid

Prosjektet er en tverrfaglig satsing ved Institutt for helse og samfunn. Vi sarbeider med Instituttet for helse og velferd (THL) i Finland og NTNU på Gjøvik i Norge. 

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Instituttet for helse og velferd (THL) i Finland og NTNU på Gjøvik i Norge.

Start – Slutt

 1. juli 2020 til 31. desember 2024.

 

 

Publisert 17. juni 2020 08:25 - Sist endret 29. aug. 2022 09:12