Aktuelle saker - Side 7

Norge har opplevd store demografiske endringer knyttet til innvandring de siste 2-3 tiårene, og over 15 % av innbyggerne er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Ett av våre mange forskningsprosjekter er registerbasert og handler om selvmord og villet egenskade i etniske minoritetsgrupper. Les ny artikkel i Journal of Psychiatric Research av Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin: "Socio-economic status and risk for suicide by immigration background in Norway: A register-based national study".

Kurset er en introduksjon til CGT for dem som ønsker å skaffe seg økt kompetanse i sorgbehandling og holdes 6. mars på Gaustad i Oslo.

Meld deg på her

– Det er mange spørsmål som fortsatt er uløst, samtidig har kunnskapene om effektive forebyggingsmetoder økt, sier Mehlum. Les saken på uio.no

Martin Myhre skriver i en ny artikkel om Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD)

I en tid med økt fokus på risikovurderinger og forventninger til at helsetjenesten skal kunne forutse hendelser, jobbes det i prosjektet Velg å leve nyskapende på et vanskelig felt. Svært mange av de som tar sitt eget liv, har aldri vært i kontakt med psykisk helsehjelp i kommune eller spesialisthelsetjeneste. Dette er bakgrunnen for at Velg å leve retter sin oppmerksomhet mot hele befolkningen.

I underkant av 2000 fagpersoner har hittil gjennomført NSSFs e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering, og tilbakemeldingene har vært svært gode. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig her: www.selvmordsrisikovurdering.no

Hovedmålgruppen er leger og psykologer i primærhelsetjenesten og kurset er godkjent av Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Anita Tørmoen om hvorfor DBT fungerer: Pasientene får konkret hjelp til å holde ut og håndtere sterke følelser. De lærer nye mestringsmåter for å unngå å falle tilbake i destruktive mønstre, som for eksempel selvskading.

Jenny (18 år) mener at DBT er en effektiv behandling hvis man legger en jobb i det og hun tror ikke hun hadde fungert i dag om hun ikke hadde fått DBT-behandling.

Gunn Gotland Bakke, direktør for psykisk helsevern på Sykehuset Innlandet, sier DBT er en metode som hjelper pasientene på en helt ny måte. Sykehuset har hatt den største satsingen på DBT-behandling i landet så langt og direktøren kaller terapiformen for en nyvinning.

Hør radioinnslaget her

Laurdag 3. februar arrangerte NSSF og Raudekrossen kurs for kurshaldarar i det nyutvikla kurset «Samtale med personar i sjølvmordsfare». Etter to pilotkurs i haust og eit i januar, var dette det fyrste kurshaldarkurset som har vorte arrangert. På kurset deltok 15 engasjerte Raudekrossfrivillige frå heile landet. Etter ein intens kursdag er dei no klare til å rulla ut kurset i deira lokalforeining heime. Frå NSSF deltok Erlend Mork, Hilde Thomassen, Kim Larsen og Hanne Sofie Wernø Nilsson.

Blant voksne i alderen 40-64 år er selvmord en av de hyppigste dødsårsakene, hele 47 % av de som døde i selvmord i Norge i 2016 var i denne aldersgruppen. Likevel er forskning og forebyggingsfokus i større grad rettet mot andre aldersgrupper.

Derfor har International Association for Suicide Prevention (IASP) initiert en gruppe som NSSFs professor Ping Qin leder i samarbeid med Paul Yip og David Gunnell: Special Interest Group on Suicide and self-harm in middle aged adults. Målet er å få økt kunnskap om selvmord og selvskading blant mennesker i aldersgruppen 40-64 år.

Tema: Modeller for forståelse av suicidalitet og selvskading

Les nytt nummer

Vil du abonnere?

Mer informasjon om tidsskriftet