Infografikk med funn fra registerdata

Kartleggingssystemet arbeider med å ferdigstille en rapport om selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015. Vi har laget en infografikk som kort oppsummerer noen utvalgte funn.

Som et viktig supplement til den løpende delen av Kartleggingssystemet, fikk prosjektet tillatelse til å innhente historiske registerdata fra Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Norsk pasientregister (NPR) tilbake til år 2008. Høsten 2017 mottok Kartleggingssystemet en sammenstilling av data fra DÅR og NPR på alle selvmord fra 2008-2015 som hadde skjedd under eller inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller avtalespesialister innenfor disse tjenestene. Målet var å få en oversikt over selvmord i spesialisthelsetjenestene i den nevnte perioden, samt etablere en baseline for den videre delen av prosjektet. Det er disse historiske dataene som vil presenteres i den første rapporten.

I en infografikk kan du se noen utvalgte funn som vil presenteres i den kommende rapporten.

Publisert 18. apr. 2018 08:49 - Sist endret 18. apr. 2018 08:49