English version of this page

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

MERK!

  • Nettsidene til Kartleggingssystemet er fortsatt under oppbygging - mer informasjon og resultater vil komme fortløpende.
  • Den historiske delen av datainnsamlingen har nå startet opp. Vi analyserer data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret på alle selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015.
  • Det gjenstår fortsatt å få på plass noen praktiske løsninger for den løpende delen av datainnsamlingen. Vi ber derfor helseforetakene vente med å fylle ut kartleggingsskjemaet for selvmord slik som beskrevet på våre nettsider. Det vil bli tydelig annonsert her og kommunisert gjennom andre kanaler når løpende registrering igangsettes.

 


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av slike tiltak.

 

Hva skal registreres?

  • Alle selvmord der pasienten var i kontakt med psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene) på dødstidspunktet.
  • Alle selvmord der pasientens behandling var avsluttet, men hvor vedkommende hadde vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet.
  • Dødsfall hvor det er usikkerhet rundt dødsårsaken, men hvor selvmord ikke kan utelukkes.

Følgende skal foreløpig ikke registreres:

  • Sikre overdosedødsfall.
  • Selvmordsforsøk.
  • Selvmord blant pasienter som kun hadde kontakt med primærhelsetjenesten, kommunale tjenester eller somatisk spesialisthelsetjeneste.

For mer informasjon vedrørende registrering, se vår side med praktisk informasjon.