English version of this page

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

MERK

  • Kartleggingssystemet er snart klart for oppstart. Da det fortsatt gjenstår noen juridiske avklaringer rundt innføringen av systemet etter at brev ble sendt til de regionale helseforetakene 21.03.2018, er oppstart utsatt frem til de nødvendige avklaringer er gitt av Helsedirektoratet. Dersom du ønsker mer informasjon kan du lese Helsedirektoratets brev om utsettelse og innføring av systemet datert 19.06.2018.

    • For kortfattet informasjon om Kartleggingssystemet, se også vår flyer.

  • En rapport om alle selvmord i Norge blant pasienter i psykisk helsevern ferdigstilles nå for publisering. Rapporten er basert på en sammenkobling av data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret for tidsperioden 2008-2015. Resultatene som presenteres i rapporten viser behovet for en mer systematisk kartlegging av selvmord i denne pasientgruppen i Norge.

 


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under og inntil 12 måneder etter behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helsevern og rus, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og evaluere effekten av slike tiltak.

 

Hva skal registreres?

  • Alle selvmord der pasienten var under behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene) på dødstidspunktet.
  • Alle selvmord der pasientens behandling var avsluttet, men hvor vedkommende hadde vært i kontakt med de nevnte spesialisthelsetjenestene i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet.
  • Dødsfall hvor det er usikkerhet rundt dødsårsaken, men hvor selvmord ikke kan utelukkes.

Følgende skal foreløpig ikke registreres:

  • Sikre overdosedødsfall.
  • Selvmordsforsøk.
  • Selvmord blant pasienter som kun hadde kontakt med primærhelsetjenesten, kommunale tjenester eller somatisk spesialisthelsetjeneste.

For mer informasjon vedrørende registrering, se vår side med praktisk informasjon.