Selvmord i Norge i 2021

Dødsårsaksstatistikken for 2021 viser at selvmordsraten i Norge fortsatt ligger stabilt på i overkant av 12 (/100 000 innbyggere) som den har gjort de seneste årene. Som nylig vist i en undersøkelse utført i samarbeid mellom FHI og NSSF har det hittil ikke vært tegn til at forekomsten av selvmord har økt i Norge under Covid-19 pandemien.


Selvmord i Norge i 2020

Kommentar ved professor Ping Qin

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret viste ingen uventet endring i selvmordsraten i 2020.

Med bekymring har vi ventet på å se hvordan selvmordsraten utviklet seg i 2020 under pandemien. Dataene fra Dødsårsaksregisteret/FHI som ble offentliggjort 10. juni 2021, viser ingen økning i selvmord i den norske befolkning.

Totalt tok 639 personer, 467 menn og 172 kvinner sitt eget liv i 2020.Det totale antall er på linje med de siste årene, for eksempel var det gjennomsnittlige antall selvmord 640 per år fra 2017 til 2019.

I 2020 var selvmordsraten hos menn, standardisert etter aldersfordeling av den europeiske befolkningen, veldig sammenlignbar med tidligere år (17,6 i 2020 mot et gjennomsnitt på 17,2/100 000 for årene 2017-2019); den aldersstandardiserte raten for kvinner var imidlertid noe lavere i 2020 (6,5/100 000) enn gjennomsnittsraten de tre foregående årene (7,4/100 000).

Det er noen bemerkelsesverdige svingninger i 2020 når man sammenligner med de foregående årene. For eksempel var det mange færre selvmord i aldersgruppen 40-49 år, men flere i aldersgruppen 70-79 år, sammenlignet med tidligere år. Hvis man ser på bredere alderskategorier, var det en reduksjon på 15,8 % av selvmord hos mennesker i alderen 40-59 år (208 selvmord i 2020 mot et gjennomsnitt på 247 i 2017-2019), mens det var en økning på 19 % blant eldre mennesker fra 60 år og over  (177 i 2020 mot 149 i gjennomsnitt de tre tidligere år).

Sett månedsvis hadde april og september tilsynelatende færre selvmord i 2020 enn i 2019, men månedstallene svingte mye.

Hvis vi grovt deler inn året, ser det ut til (sammenlignet med gjennomsnittet av de tre foregående årene) at selvmordstallet i 2020 var 19,2 % høyere i pre-pandemiperioden, 15,7 % lavere under 1. pandemibølge, 5,8 % høyere i mellomperioden og 2,6 % lavere under 2. pandemibølge. 

Antall selvmord i Norge i 2020 sammenliknet med gjennomsnitt 2017-2019: 
pre-pandemi (januar-februar) 19,2 % høyere
1. pandemibølge (mars-mai) 15,7 % lavere
mellomliggende periode (juni-september) 5,8 % høyere
2. pandemibølge (oktober-desember) 2,6 % lavere

Det er vanskelig å si om disse forskjellene er betydelige variasjoner som er knyttet til pandemien eller om de bare er naturlige svingninger som mange andre år. I et land med rundt 5,4 millioner innbyggere, er slike svingninger statistisk forventet. Likevel må vi være oppmerksomme og følge nøye med på endringer i selvmordsdødelighet og selvmordsadferd som kan komme i denne spesielle tiden.

Se også kommentar til statistikken for 2019


Ingen indikasjon på flere selvmord i pandemiens første tre måneder enn tidligere år

Kommentar ved professor Ping Qin

Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge.  Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon.

Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og når resultater fra flere obduksjoner foreligger.

Det er for tidlig å si noe om det reelt sett har vært færre selvmord i denne perioden, men det er ingen indikasjon på at det har vært flere selvmord enn tidligere år i pandemiens første tre måneder. Se tall fra FHI for mars-juni 2020

Det er en god nyhet, men ikke noen overraskelse. Omfattende krisesituasjoner kan på kort sikt føre til økt samhold og sosial integrasjon under slike vanskelige tider, slik at personer som ellers er marginalisert i større grad kan bli inkludert og få mer sosial støtte. Regjeringen implementerte en rekke krisetiltak tidlig i forløpet, disse kan ha bidratt til forebygging av psykisk belastning og mulige selvmord blant personer som ble rammet av pandemien. Mange kan også oppleve at livet i krisetider får et annet fokus, slik at tidligere vanskeligheter blir mindre presserende. Bevisstgjøring av grunnleggende behov og verdier kan være til hjelp for mange.  Det er viktig og mer informativt å se hvordan tallet av selvmord utvikler seg over lengre tid. 

Tabell 1: Antall selvmord og selvmordsrater for perioden mars-mai i 2014–2018 og 2020

År

Antall selvmord

Aldersjusterte rater

per 100 000

Mars-mai 2014

158

3,2

Mars-mai 2015

144

2,9

Mars-mai 2016

155

3,1

Mars-mai 2017

162

3,2

Mars-mai 2018

206

4,1

Mars-mai 2020

140

2,8

*Foreløpige tall. Ratene må forventes å stige noe når tallene for 2020 er komplette.


Ressurser


Artikler om statistikk

Se flere artikler


Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon


 

    Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 28. juni 2022 17:46