DBT-team i Norge

Det er ca. 40 aktive DBT-team i Norge. Nedenfor følger kart og liste over disse.

Merk: Denne oversikten er basert på informasjon hvert team selv har oppgitt til oss, vi er ikke involvert i den direkte driften av noen av teamene.

(Endringer må meldes til nssf-dbt@medisin.uio.no, sist oppdatert våren 2021).

Østlandet

DBT-team BUP Oslo Syd

Teamleder: Psykologspesialist Siri Toven
Teamets kontaktinformasjon: e-post: uxtsir@ous-hf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Ungdom 13-18 år Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo Tar imot fra BUP Syds opptaksområde (bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Beskrivelse: Vi har et fullverdig DBT-program etter Miller og Linehans modell for ungdom. Målgruppe er ungdom med selvskadings- og/eller suicidalitetsproblematikk, og emosjonelle reguleringsvansker. Etter en terapiforberedende prosess følger 24 uker med individualterapi, ferdighetstreningsgruppe for ungdommer og foresatte, telefonkonsultasjon og familieterapi/nettverksintervensjoner ved behov. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon.


DBT-team Søndre Oslo DPS

Teamleder: Psykologspesialist Tone Enge Bertelsen.
Teamets kontaktinformasjon: Tlf.: 906 73 207 / e-post: uxbetg@ous-hf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 Pasienter over 18 år Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo DPS Vi er åpne for å vurdere det

Beskrivelse: Vi tilbyr fullt DBT-behandlingsprogram til pasienter mellom 18 og 60 år. Både menn og kvinner med trekk fra F60.3 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Selvskadings- og selvmordsadferd prioriteres. Behandlingen inkluderer ferdighetstrening i gruppe hver torsdag mellom kl. 10:00 og kl. 12:00, mulighet til telefonkonsultasjon fra kl. 08.00 til kl. 20.30, individualterapi og teamkonsultasjon/veiledning for terapeutene. Oppfølging av hjemmeoppgaver (dagbokkort og praktisk ferdighetstrening) er en sentral del av behandlingen.

Eksklusjonsdiagnoser: ICD – 10: F1x.2, F20.0 – 29.0, F70 – 79, F84.

Tilbudet ble utvidet høsten 2017 med ytterligere én DBT-ferdighetstreningsgruppe, som et supplement til pågående i individualbehandling ved OUS Mortensrud (DPS, RUPO og BUP).

Henvisninger til DBT sendes inntaksteam v/allmennpsykiatrisk seksjon, Søndre Oslo DPS.


DBT-team BUP Oslo Nord

Teamleder: Grete Sundal
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 24 09 36 00 / e-post: Grete.sundal@ous-hf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Ungdom 12-18 år Oslo universitetssykehus, BUP Oslo Nord Nei, kun fra Oslo universitetssykehus

Beskrivelse: Teamet ble etablert i 2006. Vi har et fullverdig DBT-program etter Miller og Linehans modell for ungdom. Målgruppe er ungdom med selvskadings- og/eller suicidalitetsproblematikk, og annen destabiliserende adferd. Etter 3-4 ukers terapiforberedende arbeid (pretreatment) følger 20 uker med individualterapi, ferdighetstreningsgruppe for ungdommer og foresatte, telefonkonsultasjon og familieterapi/nettverksintervensjoner ved behov. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon.


DBT-team Vestre Viken

Teamleder: Kristoffer Ødegård
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 67 52 37 00 / E-post: oedkri@vestreviken.no Postadresse: Vestre Viken, postboks 800, 3004 Drammen

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7  Ungdom 12-18 år Ungdomsseksjonen Bjerketun, Vestre Viken HF Nei

Beskrivelse: Vi driver to ferdighetstreningsgrupper for ungdommer og foreldre, individualterapi og konsultasjonsteam. I tillegg tilbyr vi telefonkonsultasjoner mellom kl. 08 og 20 på hverdager for ungdommer i poliklinisk behandling. Behandlingen er primært poliklinisk, og unntaksvis med ungdom innlagt i avdeling. Vi driver et fullverdig DBT-program etter ungdomsmodellen. Generaliseringsfunksjonen og funksjonene ved telefonkonsultasjon tilstrebes å bli ivaretatt i den miljøterapeutiske settingen for ungdom innlagt i avdeling.


DBT-team OUS, Barneseksjonen for psykisk helse

Teamleder: Anne Vuolab Ring og Guro Svane Bratset
Teamets kontaktinformasjon:  E-post: b27666@ous-hf.no eller UXBRGD@ous-hf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5  Barn 4-14 år og deres familier Oslo Universitetssykehus, BUPA, enhet A Nei

Beskrivelse: Barneseksjonen for psykisk helse gir tilbud til barn 4 – 14 år og deres familier som har behov for bredere utredning og større intensitet i behandlingen enn en poliklinikk kan gi.  Barn er med bredt spekter av alvorlige barnepsykiatriske tilstander og sammensatte psykososiale vansker, hvor det kan være behov for døgnbehandling. Fellestrekk er alvorlig emosjonell dysregulering. DBT ferdighetsgruppe er tilbud til foreldre til barn henvist for behandling. Gruppen er lukket og går over 13 uker.


DBT-team UK Ahus

Teamleder: Tonje Solberg

Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 90 78 35 33 /Epost: tonje.solberg@ahus.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter mellom 13 og 18 år Akershus Universitetssykehus (Ahus), BUP Ungdomspsykiatrisk klinikk.                 —

Beskrivelse av tilbudet:

Vi følger DBT behandlingsprogrammet for ungdom som går over 20 behandlingsuker. Målgruppen er ungdom med selvskadings- og/eller suicidalitetsproblematikk, og emosjonelle reguleringsvansker. Etter en terapiforberedende prosess på 2-3 uker følger 16 uker med individualterapi, ukentlig ferdighetstreningsgruppe for ungdommer og foresatte/omsorgspersoner, telefonkonsultasjon og familieterapi/nettverksintervensjoner ved behov. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon.


DBT-team Halden

Teamleder: Psykologspesialist Line Næss
Teamets kontaktinformasjon: Halden DPS, Tlf: 69865900. Adresse: Sykehuset Østfold, Halden DPS, Haldenklinikken, Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4  Pasienter over 18 år  Sykehuset Østfold, Haldenklinikken, DPS Halden Kun fra Østfold, egen avtale med Sarpsborg

Beskrivelse: DBT (dialektisk adferdsterapi) er en behandlingsmetode utarbeidet av psykolog Marsha M Linehan spesielt for F. 60.31 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type. DBT er også en effektiv behandlingsmetode for PTSD kompleks type, med reguleringsferdigheter for spiseforstyrrelse og/eller det å påføre seg skade på annen måte. DBT jobber med bevisst tilstedeværelse, relasjoner, regulering av følelser og det å holde ut når det er vanskelig. Dette gjøres gjennom mindfulness, psykoedukasjon, teori, praktisering av ferdigheter, føring av dagbokskort og utarbeidelse av kjedeanalyse.
Halden DBT team har hovedfokus på kvinnelige klienter fra 18 år og oppover med hoveddiagnose emosjonell/ustabil personlighetsforstyrrelse, type borderline. Vi tar imot klienter fra Østfold i samarbeide med Sarpsborg DPS. Vi har konsultasjonsteam, individuelle timer, kurs og telefonkonsultasjon. Vi tilbyr plass til inntil 10 klienter pr. kurs. Pr. nå har vi et pågående kurs. Fra høsten 2020 starter vi opp med to nye kurs med 10 klienter i hver. Behandlingen går over 13 måneder med for og etterarbeid. Kurset følger grunnskolens rute/ferier. Når kurset er igang mottar klienten 3 timer behandling i uken (1 time individual og 2 timer kurs).
Utover dette har vi 3 pårørendesamlinger i gruppe fordelt over kursåret og i forbindelse med de forskjellige kapitlene i DBT (intro/diagnose/metode, relasjoner , følelser, holde ut når det blir vanskelig).


DBT-team DPS Moss

Teamleder: Marthe Strand Sæter
Teamets kontaktinformasjon: Adresse: Peer Gynts vei 72, 1535 Moss / Tlf. 69 86 97 00 / e-post: Marte.Strand.Saeter@so-hf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7  Pasienter over 18 år Helse Sør-Øst RHF, DPS Nordre Østfold, Moss  Nei

Beskrivelse:

 • Teamet ble etablert vinter/vår 2016.
 • Vi har foreløpig 1 gruppe pasienter, der inntil 8 pasienter kan være i behandling samtidig.
 • Programmet er poliklinisk og varer ca. 14 måneder: 2 timer ukentlig med ferdighetstrening i gruppe, 1 time individuell behandling og telefonkonsultasjoner med individualterapeut.
 • Innholdet i behandlingen er å lære/ utvikle nye ferdigheter for bedre å håndtere relasjoner , regulere følelser, «holde ut» når det er vanskelig, samt å være mer til stede her og nå. Pasientene må være innstilt på å kjempe mot gamle strategier som er skadelig i det lange løp, eksempelvis ulike former for selvskading. Pasientene får mulighet til å lære mer hensiktsmessige strategier som på sikt kan skape et liv som oppleves mer verdifullt.
 • Hvis ledig kapasitet, tar vi inn nye pasienter i gruppen ca. hver 8. uke (mellom modulene).
 • Før man starter i programmet, gjennomføres det en orienterings- og forpliktelsesfase (forvern) med individualterapeut, 3-6 samtaler. Her gjøres det en samlet vurdering ift. videre deltagelse i behandlingsprogrammet.

DBT-teamet overtar først behandlingsansvaret for pasienten etter at forvernet er overstått og pas. tas inn i DBT-programmet.


DBT BUPA Team Vestfold

Teamleder: Psykologspesialist Kirsti Hermansen.
Teamets kontaktinformasjon: Tlf. 33375910/33375911 / e-post: Kirsti.Hermansen@siv.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7  Pasienter 13-18 år  Sykehuset i Vestfold, BUPA Intensiv poliklinikk Ja, etter individuell vurdering

Beskrivelse: Vi tilbyr DBT til ungdommer med vedvarende vansker med emosjonsregulering. Inklusjonskriterier: tilstedeværelse av to eller flere problemområder beskrevet i diagnosekriterier for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse i løpet av siste 4 mnd. Eksklusjonskriterier: psykisk utviklingshemming, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, pågående psykose, alvorlig spiseforstyrrelser og alvorlig rusmisbruk. Etter orienterings- og forpliktelsesfase, som ofte vil innebære 3-4 samtaler, tilbyr vi et 20 ukers behandlingsprogram bestående av individualterapi, ferdighetstrening i gruppe for ungdom og omsorgspersoner og telefonkonsultasjon. Familiesamtaler og case management ved behov. Ferdighetsgruppa drives som en halvåpen gruppe for inntil 6 ungdommer, dvs. at nye ungdommer og foreldre kan tas inn i gruppa når vi starter en ny ferdighetsmodul. DBT-teamet har ukentlige konsultasjonsmøter.


DBT-team BUP Skien

Teamleder: Karoline Romslo
Teamets kontaktinformasjon: Tlf.:35 00 35 24 / e-post: karoline.romslo@sthf.no. Adresse: BUP-Skien, Sykehuset Telemark, Ulefossveien, 3710 Skien.

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 Pasienter 13-18 år Sykehuset i Telemark, BUP Skien Ja

Beskrivelse: BUP-Skien har hatt tilbud om DBT behandling siden 2008 og målgruppen er ungdom som strever med emosjonell dysregulering, selvskading og langvarige suicidale tanker. Vi følger behandlingsprogrammet for ungdom som går over 20 behandlingsuker. Etter en orienterings- og forpliktelsesfase, som ofte vil innebære 3-4 samtaler, følger ett 20 ukers behandlingsprogram som består av ukentlig individualterapi for ungdom og deltagelse i ferdighetstreningsgruppe for ungdom og foreldre/omsorgspersoner en gang pr uke. Familiesamtaler og samtaler med søsken etter behov. Vi kan ta inn nye ungdommer hver 6.uke etter individuell vurdering.


DBT-team BUP Hamar

Teamleder: Ellen Rasmussen
Teamets kontaktinformasjon: e-post: Ellen.Rasmussen@sykehuset-innlandet.no / Tlf: 48148723

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
8 Pasienter mellom 13 og 18 år Sykehuset Innlandet, Hamar Vi tar imot pasienter fra Innlandet

Beskrivelse: Teamet ble etablert i 2014. Vi har et fullverdig DBT-program etter Miller og Linehans modell for ungdom. Målgruppe er ungdom med emosjonell dysregulering inkludert selvskading samt kronisk suicidalitet/mestringssuicidalitet. Etter 2–4 ukers forberedende arbeid (pretreatment) tilbys 20 uker med individualterapi, ferdighetstreningsgruppe for ungdom og foreldre, telefonkonsultasjon samt familie/nettverksintervensjoner ved behov. Vi har en «slow open»-gruppe og tar inn, ved ledig kapasitet, hver 5.uke. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon.


DBT-team Riisby - Teamet er for tiden inaktivt

Teamleder: Psykolog Bjørn Svendsen
Teamets kontaktinformasjon: e-post: bjorn@riisby.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4  Pasienter over 18 år Riisby behandlingssenter Vi tar imot pasienter fra Helse Sør-Øst regionen

Beskrivelse:

Riisby behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige. Vi tilbyr integrert behandling for voksne med samtidig rus-og psykisk lidelse. Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser fordelt på 2 avdelinger: Riisby Nordre og Riisby Søndre.

Team-Riisby ble etablert i 2017 og vi tilbyr DBT-behandling i form av individualterapi og ferdighetstrening én gang i uken. Ferdighetstreningen inkluderer mindfulness, følelsesregulering, kriseferdigheter, mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter som er spesifikke og eksplisitte behandlingselementer knyttet til rus- og avhengighetslidelser: Ferdigheter når krisen er avhengighet.

Vi har en DBT-gruppe på hver avdeling, der 8-10 pasienter per gruppe kan være i DBT-behandling samtidig. Før oppstart gjøres det en vurdering om pasienten kan nyttiggjøre seg DBT-behandling ved Riisby. Vi tar inn nye pasienter i gruppene ved ledig kapasitet. De fleste pasienter som henvises til Riisby tilfredsstiller kriteriene for både rus/avhengighetslidelser og en eller flere andre psykiske lidelser, slik som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Eksklusjonskriterier: pasienter med psykoselidelser, psykisk utviklingshemming, alvorlig spiseforstyrrelse


DBT-team BUP Gjøvik

Teamleder: Marianne Østevik Skaug
Teamets kontaktinformasjon: e-post: marianne.ostevik.skaug@sykehuset-innlandet.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter under 18 år Gjøvik, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF  Nei, kun fra Oppland

Beskrivelse:

Hvordan henvise til DBT behandling? Skriv kort notat i journal på aktuelle saker, send dokumentet til vurdering til teamleder. Behandler vil så inviteres til en drøfting av den aktuelle sak i DBT-team (fredag formiddag)

Hva er ønskelig at skal være gjort i forkant? Anamnese, Kiddie-SADS, Borderlinedelen av SCID-II, eller gjøre en vurdering av om pasienten fyller inklusjonskriteriene.
Inklusjonskriterier: Over 12 år, 2 eller flere trekk av emosjonell ustabilitet, hvor det ene skal være emosjonell dysregulering. Selvskading, kronisk suicidalitet og/eller selvmordsatferd.
Eksklusjonskriterier: Alvorlig psykoselidelse, Alvorlig rusmiddelavhengighet, Alvorlig spiseforstyrrelse, Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/kognitiv funksjonssvikt
 
DBT-teamet vil gi beskjed ut i poliklinikken når det er aktuelt med nye henvisninger.

DBT-team DPS Gjøvik

Teamleder: Esther Grootenboer

Teamets kontaktinformasjon: esther.grootenboer@sykehuset-innlandet.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Pasienter over 18 år Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik                Nei

Beskrivelse av tilbudet:

 • Ferdighetsgruppe 1 gang i uka: 3 deler (3 ferdigheter + mindfulness) av 8 uker hver
 • Individuelle timer 1 gang i uka
 • Telefonkonsultasjoner mellom kl. 8.00-20.00
 • Ved god progresjon, men behov for mer tid for å integrere ferdighetene kan pasienten delta en runde til i ferdighetsgruppen 3 x 8 gruppesesjoner.

Inklusjonskriterier:

 • Minst tre trekk fra emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Skadelig atferd (impulsiv/selvdestruktiv atferd)
 • Diagnostisk avklart ifht psykiatriske diagnoser og personlighet
 • Pasient må ha en øvingsarena for å ta i bruk ferdigheter.

Eksklusjonskriterier:

 • Andre psykiske lidelser som må behandles først
 • For lave kognitive evner til å kunne profittere av behandlingen
 • Asperger diagnose

DBT-team DPS Lillehammer

Teamleder: Elisabeth H. Lunke

Teamets kontaktinformasjon: Tlf 61059220

Antall terapeuter i teamet

Hvem behandles?

Helseforetak og sted

Tar teamet imot pasienter fra andre steder?

     5

 

Pasienter over 18 år

Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer

Kun interne henvisninger

Beskrivelse av tilbudet:

Behandlingen består av ferdighetsgruppe x 1 pr uke, individualtime x 1 pr uke, samt telefontilgjengelighet innen gitte tidspunkt i ukedager. Varighet av behandlingen er 24 uker x 2. Pasienter må være diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse for å bli vurdert. Gruppen er åpen med supplering hver 6-8 uke ved ledig kapasitet.


DBT-team BUP Kongsvinger

Teamleder: Monica Ilbråten
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 62 88 74 50, e-post: Monica.Ilbraten@ahus.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4  Pasienter mellom 13 og 18 år Akershus universitetssykehus (Ahus), BUP Kongsvinger  Nei, kun opptaksområde Ahus

Beskrivelse:

Bup Kongsvinger har hatt tilbud om DBT behandling til våre pasienter siden 2014. Vi har et fullverdig DBT-program etter Miller og Linehans modell for ungdom. Målgruppe er ungdom med emosjonell dysregulering inkludert selvskading samt kronisk suicidalitet/mestringssuicidalitet. Etter 2–4 ukers forberedende arbeid (pretreatment) tilbys 20 uker med individualterapi, ferdighetstreningsgruppe for ungdom og foreldre, telefonkonsultasjon samt familie/nettverksintervensjoner ved behov. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon.


DBT-team DPS Kongsvinger

Teamleder: Martin Victorzon Moss
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 62887500, e-post: Martin.Victorzon.Moss@ahus.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
 4  Pasienter over 18 år Akershus universitetssykehus (Ahus), DPS Kongsvinger       Ikke foreløpig

Beskrivelse:

Tar inn pasienter med ustabile trekk og villet egenskade som er innom akutteam Kongsvinger DPS


DBT-team DPS Valdres

Teamleder: Psykologspesialist Bente Thon
Teamets kontaktinformasjon:  Tlf: 6111 7450, e-post: Bente.Thon@sykehuset-innlandet.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
 4  Pasienter over 18 år Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres Kun pasienter fra poliklinikkens opptaksområde (de seks Valdreskommunene)

Beskrivelse: Vi tilbyr fullt DBT-program for personer med alvorlige psykiske utfordringer som selvskading, suicidale tanker, følelsesmessig sårbarhet og problemer i mellommenneskelige forhold. Programmet består av ukentlig ferdighetstreningsgruppe, individualterapi og konsultasjonsteam samt ressurstelefon til pasientene, tilgjengelig hverdager kl. 08-20.


DBT-team DPS Elverum/Hamar

Teamleder: Eli Stubrud
Teamets kontaktinformasjon: e-post: Eli.stubrud@sykehuset-innlandet.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
 6  Pasienter over 18 år Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, DPS Elverum/Hamar     Nei

Beskrivelse: Vi tilbyr fullt DBT-behandlingsprogram til pasienter 18 år og oppover. Både menn og kvinner med trekk fra F60.3 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Selvskadings- og selvmordsatferd prioriteres. Behandlingen inkluderer ferdighetstrening i gruppe hver uke, mulighet til telefonkonsultasjon fra kl. 08:00 til kl. 20:00 på hverdager, individualterapi og teamkonsultasjon/veiledning for terapeutene. Oppfølging av hjemmeoppgaver (dagbokkort og praktisk ferdighetstrening) er en sentral del av behandlingen.


Vestlandet

DBT-team Stord DPS/BUP

Teamleder: Klinisk sosionom Inger Johanne Vik
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: sentralbord DPS 53491210 / BUP 53491220 / e-post: inger.johanne.vik@helse-fonna.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Gruppe 1: ungdom 13-18 år Gruppe 2: voksne over 18 år Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern, Seksjon Stord DPS/BUP  Nei, kun opptaksområde Helse Fonna

Beskrivelse: 

Det drives ei ungdomsgruppe, alder 13-18 år. Det er inntil 6 ungdommer som kan delta med 1-2 foresatte/foreldre. Gruppa tar inn nye deltakarar dersom plass undervegs. NB: Det er for tiden ikke DBT-tilbud på BUP grunnet manglende kapasitet. På voksen sida drives og ei gruppe, alder 18 år og oppover. Vaksengruppa kan ha inntil 8 deltakarar, også den tar inn deltakarar undervegs om det er plass.

Ved Stord DPS/BUP har me utarbeida ein prosedyre der behandler og/eller inntaksteam tar stilling til om DBT kan vere aktuelt behandlingstilbod for den enkelte pasient. Behandler må ha klart for seg kva som gjer at ein tenker DBT og han eller ho må vera diagnostisk avklart. Pasienten må ha vanskar med regulering av følelser, sjølvskading og eller suicidal atferd.

Dersom dette føreligg går DBT terapeut i gang med «pretreatment» der ein informerer pasienten og kartlegg vidare mellom anna kva DBT er, kva som gjer at pasienten ønskjer å gå i slik behandling, mål, og kva pasienten ønsker å oppnå, kan pasienten forplikte seg og kva treng pasienten for å ta ei beslutning om å delta. Slik fase kan ta 2-5 samtaler. Dersom det blir aktuelt med DBT behandling inngår ein ein forpliktande avtale / kontrakt om deltaking.

DPS/BUP tilbyr standard DBT program; individualsamtaler, ferdighetstreningsgruppe, telefonkonsultasjoner ved behov og konsultasjonsteam.
Ferdighetstreninggruppa for ungdom varer i 24 veker
Ferdighetstreningsgruppa for vaksne varer 24v*2.


DBT-team Haugalandet

Teamleder: Psykologspesialist Solveig Arne
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 52732100 / e-post: solveig.arne@helse-fonna.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 (3 ved BUP og 4 ved VOP)  Ungdom og voksne  Helse Fonna  Nei

Beskrivelse:

DBT team Haugaland BUP

Kontaktperson: Psykologspesialist Hanne Digre (telf. 52732800)

Har 1 gruppe med plass til 4-6 ungdommer med foresatte. Startet i mai 2017 og inkluderer nye deltakere underveis. Følger standard opplegg for pasienter med emosjonell ustabilitet, selvskading og suicidalproblematikk. Pasienter tas inn til vurdering, 2-5 samtaler. Om de inkluderes, får de tilbud om 2 timer i ferdighetsgruppe per uke, 1 time individualterapi og mulighet til å bruke telefonkonsultasjon. Det tas ikke imot søknader utenfor opptaksområdet til Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus.

DBT team Haugaland VOP

Kontaktperson: Psykologspesialist Solveig Arne (telf. 52732100)

VOP har 1-2 grupper ut fra innsøkning internt. Gruppene har plass til 8-10 pasienter hver. Pasientene skal tilfredsstille kriteriene for en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. De kan ha komorbide tilstander i tillegg. Følger standard opplegg med vurdering, 2-5 timer, så 2 timer ferdighetsgruppe, 1 time individualterapi med mulighet for krisetimer per uke og telefonkonsultasjon etter avtale. Det tas ikke imot søknader utenfor opptaksområdet til Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus.

 


DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T* 

*(Rolig Og Beredt Uten at Selvskading Trengs), Molde

Teamleder: Marianne A. Langmoen
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 71222900 / e-post: Marianne.Andersson2@helse-mr.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Pasienter over 18 år Helse Møre og Romsdal, Molde Sjukehus Ja

Beskrivelse: Dialektisk atferdsterapi (Dialectical Behavioural Therapy, forkortet DBT) er et terapiprogram utviklet av den amerikanske psykologen Marsha Linehan spesielt for mennesker med følelsesmessig ustabilitet og selvødeleggende livsførsel. DBT forholder seg til hva vi tenker, føler og gjør her og nå og balanserer ting mot hverandre, i stedet for å se svart hvitt. DBT baserer seg på at vi alle er like mye verd og at om en er villig til å jobbe med seg selv, kan en utvikle seg til å få til et liv verd å leve. En må være innstilt på å kjempe mot gamle strategier, som selvskading, rus, sulting, overspising og selvmordsforsøk. Vi tar i mot henvisninger fra fastlege/helsepersonell i kommunen og fra helseforetak. Vi tilbyr orienteringssamtale, hvor vi informerer om programmet og i fellesskap finner ut om DBT passer for den enkelte.


DBT-team Nordfjord psykiatrisenter

Teamkontakt: Siv Emdal
Teamets kontaktinformasjon: Tlf 578 64 300/ 415 30 409. E-post: siv.emdal@helse-forde.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5  Pasienter over 18 år Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter Ja

Beskrivelse: Nordfjord psykiatrisenter er eit distriktspsykiatrisk senter som dekker i underkant av 30000 innb. Vi har to program, eit ordinært poliklinisk DBT program og eit for ruspasientar i døgnbehandling. Teammedlemmene er tilknytta tre ulike seksjonar v/Nordfjord Psykiatrisenter: seksjon dag, døgn og rus. Det polikliniske programmet er retta mot personar diagnostisert med emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring og følgjer ordinær DBT-manual. Tilbyr telefonkonsultasjon i individualterapeuten si arbeidstid (08.00-15.30 man- fre). Program for seksjon rus er retta mot pasientar i døgnbehandling med rusliding. Ferdigheitstrening 2 gangar i veka. Nokre går berre i ferdigheitstrening, andre går både i individualterapi og ferdigheitstrening. Alle som går i full DBT v/rusposten må gå gjennom pre-treatment. Individualterapeutane og ferdigheitstrenarane møter i konsultasjonsteam kvar veke (2 timar). Teamet blir evaluert og vi planlegg framdrift to gangar årleg.


DBT-team Betanien DPS

Teamleder: Leni Batalden
Teamets kontaktinformasjon: Tlf 55507400, postadresse: Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4  Pasienter over 18 år Betanien sykehus, avd. VOP, Helse Vest Ja

Beskrivelse: To grupper ukentlig, hver med plass til 9 voksne deltagere, i tillegg til individualterapi. Gruppene tar inn nye deltagere kontinuerlig, mellom modulene.


DBT-team Bjørgvin DPS

Teamleder: Sigurd Trondsen
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 55957000

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Voksne/unge voksne Helse Bergen, Hospitalet Bjørgvin DPS Ja

Beskrivelse: To grupper kontinuerlig med ferdighetstreningsgruppe og individualterapi ukentlig.


DBT-team BUP Stavanger

Teamleder: Jan Skandsen
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 90659810, e-post: jan.skandsen@sus.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
8 Pasienter 13-18 år Helse Stavanger, BUP Stavanger Nei

Beskrivelse: Lukket gruppe der nye ungdommer kan komme inn når ny modul starter, individualterapi. Foreldregruppe annenhver uke, – to ganger pr modul. Telefonkonsultasjon med noen få begrensninger.


DBT-team Helse Stavanger, Klinikk psykisk helsevern voksne

Teamleder: Psykologspesialist Henriette Rafoss Refseth
Teamets kontaktinformasjon: E-post: hre@sus.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6  Pasienter over 18 år Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, Klinikk psykisk helsevern voksne  Nei

Beskrivelse: Kommer snarlig.


DBT-team RUPO Stavanger

Teamleder: Stine Svangtun
Teamets kontaktinformasjon: E-post: stine.svangtun@sus.no, tlf: 51 51 51 40

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
3  Pasienter ved Ruspoliklinikk Ung Stavanger (RUPO Stavanger) Helse Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Ruspoliklinikk ung  Nei

Beskrivelse: Standardopplegg DBT voksen med ett års varighet, består av ferdighetsgruppe DBT 2 timer per uke, individualterapi DBT á 60 minutter per uke, telefonkonsultasjon hverdager kl 8-20, samt ukentlig teamkonsultasjon for teamet.

Inklusjonskriterier: Oppfylle minst to kriterier fra SCID-II borderline personlighetsforstyrrelse. Kunne møte til gruppe uten å ha brukt rusmiddel. Ha et funksjonsnivå som gjør at man kan tilegne seg gruppeundervisning.


DBT-team PBU Helse Bergen

Teamleder: Psykologspesialist Anne Mari Syversen
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 55 97 72 82 / anne.mari.syversen@helse-bergen.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter 13-18 år Helse Bergen Nei

Beskrivelse: Vi har to grupper med plass til 6 pasienter i hver og kontinuerlig opptak. Vi tilbyr 20 ukers program med ferdighetstreningsgruppe med ungdommen og en foresatt, samt ukentlig individualterapi. Telefonkonsultasjon frem til kl. 20 på hverdager. Familiesamtaler ved behov.


Midt-Norge

DBT-team BUP Lian

Teamleder: Psykologspesialist Marthe Stornes
Teamets kontaktinformasjon: Telefon BUP klinikk: 90288819/72822700 og e-post: marthe.stornes@stolav.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 Pasienter 12-18 år St.Olavs Hospital, BUP Lian Nei

Beskrivelse: Programmet består av ukentlig individualterapi, ukentlig ferdighetstreningsgruppe sammen med foresatt, telefonkonsultasjon, konsultasjonsteam for terapeuter og familieterapi ved behov. Behandlingstilbudet er tidsavgrenset til 18 uker, med en orienteringsfase, samtidig ferdighetstreningsgruppe og individualterapi og en avslutningsfase. Vi har altså et fullverdig program etter modell av Alec Millers tilpassede ungdomsversjon av DBT. I tillegg deltar vi i evalueringsnettverket «Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi « som NSSF etablert med mål om å kvalitetssikre behandling og å undersøke endringsmekanismer. Som en del av dette har vi målrettet arbeid med utrednings- og evalueringsmetoder for diagnostikk, symptommåling og forløpsmonitorering.


Nord-Norge

DBT-teamet i Alta

Teamleder: Psykologspesialist Anne Østlyngen
Teamets kontaktinformasjon: Sara-Kristine Loso, Enhetsleder VPP, Tlf: 78483800 / Postboks 1294, 9505 Alta,

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Pasienter over 18 år Finnmarkssykehuset, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Alta. Nei

Beskrivelse: Ferdighetskurs. Et behandlerteam som møtes med DBT- teamet annenhver uke for info om temaene i kurset og litt info om pasienten.


DBT team for ungdom Tromsø

Teamleder: Vegard Slettli Hansen
Teamets kontaktinformasjon: Tlf: 77755870 / e-post: vegard.slettli.hansen@unn.no / Postboks 43, 9038 Tromsø

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Ungdom i alderen 13-18 år Ungdomspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø Vi tar i mot pasienter fra Troms, Finnmark og Ofoten

Beskrivelse: Teamet følger Alec Millers ungdomsprogram med ungdom og foresatt i ferdighetstreningsgruppe. 18 ukers program med to timer ferdighetstreningsgruppe og en time individualterapi per uke. Telefontilgjengelighet 6 dager i uken. Foresatte får tildelt en egen kontaktperson.


DBT-team Sandnessjøen

Teamleder: Gry Elin Konradsen
Teamets kontaktinformasjon:  Tlf: Sandnessjøen 75065460 /  e-post: Gry.Elin.Konradsen@Helgelandssykehuset.no. Adresse: Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen, Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Ungdom og voksne Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, Helgelandssykehuset HF Ja

Beskrivelse: Teamet har vært aktivt siden høsten 2007, bl.a med ferdighetstreningsgruppe (åpen) som er kjørt på begge steder uten opphold. Teamet har faste ukentlige teammøter på 1 ½ time.


DBT-team BUP Narvik

Teamleder: Hege Nordmark

Teamets kontaktinformasjon: Tlf BUP 769 68670 / e-post: hege.nordmark@unn.no /Postboks 273, 8504 Narvik

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4

Ungdom i alderen 12-18 år

BUP Narvik,

Universitetssykehuset Nord-Norge

Ofoten og Troms

Beskrivelse: Teamet følger Alec Millers tilpassede ungdomsversjon for ungdom og foresatte over 18 uker. Programmet gjennomføres hver uke og består av orienteringsfase, individualterapi, ferdighetstreningsgruppe sammen med foresatt, telefonkonsultasjon 6 dager pr uke, avslutningsfase og konsultasjonsteam for terapeuter.


Sørlandet

DBT-team Østre-Agder

Teamleder: Heidi Braun
Teamets kontaktinformasjon: Tlf.: 37014444 / e-post: Heidi.Braun@sshf.no / Postadresse: Sørlandet Sykehus HF, DPS Aust-Agder, Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal.

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
12 Pasienter over 18 år Sørlandet sykehus HF, Arendal Nei

Beskrivelse: Vi følger DBT-manualen med ferdighetsgruppe, individualterapi, konsultasjonsteam og veiledning. Telefonkonsultasjon i individualterapeuten sin arbeidstid.


DBT-team AAE SSHF

Teamleder: Charlotte Lien-Holm (i permisjon) / Line Kysnes Vennesland

Teamets kontaktinformasjon:

Tlf. 380 38640/ 911 97865

E-post: Line.Kysnes.Vennesland@sshf.no

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 Pasienter mellom 13 og 18 år

Sørlandet Sykehus HF. Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Akutt/ambulant enhet Kristiansand

               Nei

Beskrivelse av tilbudet:

Vi tilbyr DBT-behandling til ungdommer mellom 13 og 18 år i følge med en voksen omsorgsperson. Målgruppen er ungdom med selvskadings- og suicidalitetsproblematikk, eller annen livstruende adferd. Etter en terapiforberedende prosess tilbys ukentlig individualterapi, 24 uker med ferdighetstreningsgruppe for ungdommer sammen med en voksen omsorgsperson, og familiesamtaler ved behov. Terapeutene møtes til ukentlig teamkonsultasjon. Vi har en semiåpen ferdighetsgruppe for inntil seks ungdommer. Vi tilbyr foreløpig ikke telefonkonsultasjon utover ordinær arbeidstid, men håper på sikt å kunne tilby dette. DBT-teamet prioriterer saker fra akutt/ambulant enhet, men kan også ta saker fra andre enheter ved ABUP Kristiansand. Aktuelle saker meldes til leder for DBT-teamet.

Det gjøres en individuell vurdering av alle aktuelle pasienter. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene er veiledende, og ikke absolutte.

Inklusjonskriterier:

 1. Minst tre av kjernesymptomene for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse målt ved CI-BPD
 2. Utvist livstruende adferd i perioden før oppstart av DBT-behandling
 3. Alder mellom 13 og 18 år
 4. En omsorgsperson/foresatt må kunne delta sammen med pasienten i ferdighetsgruppen

Eksklusjonskriterier:

 1. Psykisk utviklingshemming
 2. Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
 3. Pågående, aktiv psykose
 4. Alvorlig spiseforstyrrelse
 5. Alvorlig rusmisbruk

DBT-team Kristiansand

NB - TEAMET ER FOR TIDEN INAKTIVT

Teamleder: -
Teamets kontaktinformasjon: -

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter over 18 år Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune og Spesialisthelsetjenesten DPS Solvang Nei, kun innbyggere i Nye Kristiansand kommune

 

(Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Beskrivelse:

-Teamet ble etablert 2019

-Inklusjonskriterier ; Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, selvskadende adferd og/eller suicidal adferd de siste 3 mnd, voksne over 18 år som bor i Nye Kristiansand Kommune

-Eksklusjonskriteriene ; Alvorlig rusmisbruk/avhengighet som hoveddiagnose, alvorlig psykisk utviklingshemming, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse eksempelvis Aspergers Syndrom, aktiv psykose

-Før man starter i programmet, gjennomføres det en orienterings- og forpliktelsesfase (forvern) med individualterapeut, 3-6 samtaler. Her gjøres det en samlet vurdering med tanke på videre deltagelse i behandlingsprogrammet. Selve behandlingsprogrammet har en varighet på ca 12 mnd.

-Vi har et fullverdig DBT program som består av ukentlig ferdighetstrening i gruppe, individualterapi, telefonkonsultasjon og teamkonsultasjon.

-Vi har 1 ferdighetsgruppe, der inntil 8 pasienter kan være i behandling samtidig.

-Vi har en åpen gruppe og tar inn ved ledig kapasitet ca hver 6-8 uke.

-DBT-teamet overtar først behandlingsansvaret for klienten etter at forvernet er overstått og klienten tas inn i DBT-programmet.


Team under utdanning i 2021

DBT Volda

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter over 18 år Helse Møre og Romsdal                   —

BUP Kristiansund

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter under 18 år Helse Møre og Romsdal                   —

Rus Molde

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Pasienter over 18 år Helse Møre og Romsdal, Molde behandlingssenter                   —

BUP/DPS Øst Finnmark

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Pasienter både over og under 18 år Finnmarksykehuset HF                   —

Tiller DPS

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Pasienter  over 18 år St. Olavs Hospital HF                   —

Team under utdanning i 2020

DBT-team Bjerketun Døgn

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Pasienter under 18 år Vestre Viken HF, Ungdomsseksjonen Bjerketun                   —
 

DBT-team DPS Hadeland

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
4 Pasienter over 18 år Sykehuset Innlandet, Poliklinikk Hadeland                   —

DBT-team Lunde behandlingssenter

 
Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
7 Pasienter under 18 år under barnevernets omsorg Bufetat Sør, Lunde behandlingssenter                   —
 

DBT-team Bodø behandlingssenter

Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og Sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
5 Pasienter under 18 år under barnevernets omsorg Bufetat Nord, Bodø Behandlingssenter                   —

Team under utdanning i 2019

DBT-team Nic Waals Institutt

 
Antall terapeuter i teamet Hvem behandles? Helseforetak og sted Tar teamet i mot pasienter fra andre steder?
6 Pasienter under 18 år Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals institutt                 —
Publisert 7. sep. 2020 09:29 - Sist endret 2. nov. 2021 07:09