DBT-utdanning

DBT-utdanningen er en teambasert klinisk spesialiseringsutdanning. Utdanninsprogrammet ved NSSF er direkte godkjent av The Linehan Institute, og har siden oppstarten i 2006 utdannet nærmere 450 DBT-terapeuter, og over 50 DBT-team ved helseforetak over hele landet. 

nærbilde, øye, svart-hvitt

Datoer neste kull på DBT-utdanningen 

 • Del 1: uke 5, 31. januar - 4. februar 2022, sentrumsnært hotell i Oslo
 • Del 2: uke 39, 26.-30. september 2022, sentrumsnært hotell i Oslo

Søknadsfrist: 15. november 2021

For mer detaljer og søknadsskjema, se "praktisk informasjon"-fanen under

Om utdanningen

DBT-behandling forutsetter at terapeuter samarbeider i såkalte konsultasjonsteam, og DBT-utdanningen tar derfor opp hele behandlerteam til Standard DBT-utdanning.

Eksisterende DBT-team kan søke inn nye teammedlemmer som suppleringskandidater, eventuelt som suppleringsteam, les mer om forskjellen under.

Det er altså ikke mulig å søke seg til utdanningen som enkeltbehandler.

Dette er en klinisk spesialiseringsutdanning og det er derfor strenge opptakskrav til kompetanse og utdanningsbakgrunn. I tillegg stilles krav til en del forarbeid før undervisningsstart.

Alle som er interessert i å opprette et nytt DBT-team bes kontakte oss på nssf-dbt@medisin.uio.no for en uforpliktende samtale omkring implementering.

Standard DBT-utdanning (nye team og suppleringsteam)

Standard DBT-utdanning består av to intensive undervisningssamlinger på fem dager hver (del 1 og del 2). Disse finner sted med ca. 8 måneders mellomrom. Mellom del 1 og del 2 skal kandidatene gjennomføre en rekke hjemmeoppgaver (både individuelt og som team) samt besvare en hjemmeeksamen. Samtidig skal teamet implementere et DBT-behandlingsprogram på sin arbeidsplass. Nye team mottar i tillegg månedlig veiledning med en tildelt DBT-veileder.

Suppleringskandidat(er)

Suppleringskandidater deltar kun på del 1 av utdanningen, og fullfører så et sett med hjemmeoppgaver og -eksamen. Det kan maksimalt søkes inn fire suppleringskandidater pr. gang fra samme team, og det eksisterende teamet må fylle noen kriterier. Mer om dette under.


Opptak og opptakskrav

Man kan søke opptak til DBT-utdanningen som en av følgende:

 1. Som del av et nytt team, og man går Standard DBT-utdanning, dette gjelder alle som vil danne et nytt team
 2. Som suppleringskandidat til et allerede etablert team
 3. Som del av et suppleringsteam til et allerede etablert team, og man går da Standard DBT-utdanning

Opptakskrav

Hver enkelt søker må oppfylle et sett med opptakskrav, samtidig er det spesifikke krav til den samlede kompetansen innad i teamet, minimum 50 % av teammedlemmene må ha profesjonsutdanning som lege eller psykolog. Dette gjelder både nye team og team som søker inn suppleringskandidat(er).

Alle som er interessert i å opprette et nytt DBT-team bes kontakte oss på nssf-dbt@medisin.uio.no for en uforpliktende samtale omkring implementering.

For å bli vurdert som kandidat til utdanningen må søker oppfylle følgende opptakskrav:

Hver enkelt søker må ha kompetanse i punkt 1) eller 2) nedenfor:

 1. Lege- eller psykologutdanning og minimum to års klinisk erfaring
 2. Treårig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning med klinisk spesialistgodkjenning og/eller videreutdanning (høyskole/universitet) i psykisk helsearbeid/barn og unges psykiske helse

I tillegg stilles følgende krav til teamet:

 • Hvert team må bestå av minimum 3 (og helst 4) behandlere, og minimum 50% av teamet må være profesjonsutdannet lege eller psykolog
 • Kreves det at alle kandidatene arbeider klinisk med pasienter som tilhører målgruppene for DBT under utdanningen

Tilleggskrav for suppleringskandidater/-team:

 • Minimum to av de eksisterende teammedlemmene må ha gått Standard DBT-utdanning tidligere, dvs. har deltatt på både del 1 og del 2 av utdanningen
 • En av disse må fungere som mentor for suppleringskandidaten(e)/suppleringsteamet før, under, og 6 måneder etter at utdanningen er avsluttet. Søkeren blir i søknadsskjema bedt om å oppgi både hvem på teamet som har Standard DBT-utdanning, samt hvem som skal fungere som mentor

Iblant kan mindre unntak gjøres etter en individuell kompetansevurdering av team og enkeltbehandlere. 


Om søknadsprosessen

Det er et begrenset antall plasser på utdanningen og det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristen.

Før du søker

Før du søker bør du ha lest om DBT-utdanningen og opptakskrav lenger opp på siden.

Ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team og på vegne av deg selv som kandidat.

Det er ikke mulig å lagre søknadsskjema underveis, så det er et par ting du må ha klart for deg før du går til søknadsskjema:

 • Navnet på DBT-teamet du skal opprette eller supplere
 • Hvem som er/skal være teamleder, samt e-postadressen til vedkommende
 • Korrekt fakturaadresse og referanse, denne er oftest til helseforetaket sentralt. Snakk med din lokale administrasjon dersom du er usikker
 • Ett av punktene på søknadsskjema er å laste opp en kontrakt, signert av både deg selv og klinikklederen ved din klinikk. Du finner denne kontrakten her (det ligger også link til denne i søknadsskjema). OBS: Søknaden regnes ikke som gyldig før denne er lastet opp.

Dersom du søker som suppleringskandidat/suppleringsteam må du også ha klart for deg:

 • Om du søker som suppleringskandidat eller suppleringsteam, altså om du skal gå kun del 1, eller gå hele løpet, dvs Standard DBT. Merk: Det er både en forskjell på utdanningens lengde og en prisforskjell
 • Hvem av de eksisterende teammedlemmene som har Standard DBT-utdanning (deltatt på både del 1 og del 2)
 • Hvem på teamet som skal være din mentor – vedkommende MÅ ha gått Standard DBT-utdanning tidligere

Forberedelser til oppstart

DBT er en omfattende behandlingsform å lære seg, og DBT-utdanningen er en klinisk utdanning, som krever mye innsats og tid fra alle deltakere. Dette gjenspeiles i kontrakten som signers og legges ved søknaden, samt de faglige forberedelsene som er forventet fullført før første undervininsgsdag.

Følgende litteratur skal være lest før man møter til første undervisningsdag - dette gjelder uavhengig av om du er tatt opp til utdanningen som del av et nytt team, suppleringsteam eller som suppleringskandidat:

 • Linehan, M. M. (2015). DBT Skills Training Manual. Second Edition. New York: Guilford Press.
 • Linehan, M. M. (2020). DBT ferdighetstrening, faktaark og arbeidsark. Oslo: Gyldendal.
 • Linehan, M. M. (1993). Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press

Litteraturliste og informasjon om utdanningsforløpet

Tilleggskrav for suppleringskandidat/-team

Dersom du er tatt opp som suppleringskandidat eller del av et suppleringsteam er det i tillegg et krav at du har hatt en orienterings- og forpliktelsessamtale med den på teamet som skal fungere som din mentor.


Praktisk informasjon

Dato og sted, kull 14 - standard utdanning: 

 • Del 1: uke 5, 31. januar - 4. februar 2022, sentrumsnært hotell i Oslo
 • Del 2: uke 39, 26.-30. september 2022, sentrumsnært hotell i Oslo

Søknadsfrist: 15. november 2021

DBT-lærere

 • Førsteamanuensis Anita Tørmoen
 • Psykologspesialist Gjertrud Kvalstad
 • Psykologspesialist Marthe Stornes
 • Psykologspesialist Kristoffer Bele Ødegård

Lærersammensetningen kan bli justert.

Ansatte på DBT-utdanningen

Utdanningsavgift

 • Teamkandidat: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert),
 • Suppleringsteam: 25 000 kr per kandidat (veiledning er ikke inkludert)
 • Suppleringskandidat: 15 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Utdanningsavgift ved heldigital undervisning (under covid-19 pandemien):

 • Teamkandidat: 23 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert),
 • Suppleringsteam: 18 000 kr per kandidat (veiledning er ikke inkludert)
 • Suppleringskandidat: 11 500 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Øvrig informasjon (ved fysisk oppmøte)

 • Undervisningsmateriell, lunsj og kaffe/te er inkludert.
 • Øvrig litteratur, evt. reise og opphold er ikke inkludert.
 • All undervisning skjer i utgangspunktet Oslo og våre lærere bruker norsk som undervisningsspråk.

NB: Undervisningsuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere.


Søk opptak

Søk opptak


Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med DBT-utdanningsprogrammet kan du sende en epost til: nssf-dbt@medisin.uio.no 

Godkjenninger

Utdanningen søkes årlig godkjent hos
Norsk Psykologforening
som 70 timers vedlikeholdsaktivitet for Standard DBT-utdanning, og som 35 timers vedlikeholdsaktivitet for suppleringskandidatutdanning.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: med 30 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre-/etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Barne- og ungdomspsykiatri: med 70 timer (standard DBT-utdanning) og 35 timer (suppleringskandidatutdanning) som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: med 70 timer (standard DBT-utdanning) og 35 timer (suppleringskandidatutdanning) som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Norsk Sykepleierforbund
som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer for både Standard- og suppleringskandidatutdanning.


Kull under utdanning

Kull 13, standard utdanning 

Undervisningsuker:

Del 1: uke 5, 1.-5. februar 2021, digital undervisning
Del 2: uke 43, 25.-29. oktober 2021, digital undervisning. Dersom det er interesse for fysisk samling på del 2 vil vi vurdere dette nærmere.

Suppleringskandidatutdanning 2021

Undervisningsuke:

Del 1: uke 35, 30 august - 3. september, digital undervisning


Publisert 7. sep. 2020 09:29 - Sist endret 23. nov. 2021 08:52