Fredag mottok seks forskningsgrupper priser for fremragende forskningsartikler første halvår 2015.

Alle artiklene er publisert første halvår 2015. Prispengene, kr. 50.000,-, er øremerket til videre forskning.

Inspirasjon og synliggjøring

Prisen tildeles hvert halvår til forskergrupper ved sykehuset. Prisen skal være en inspirasjon til forskningsmiljøene og synliggjøring av forskningen ved sykehuset.
Sykehusets forskningsproduksjonen er omfattende – hvert år produseres rundt regnet 1700 artikler hvor sykehusets forskere er medforfattere.

Krav om høy kvalitet

Et krav til vinnerartiklene er at de har fått internasjonal gjennomslagskraft eller at de utmerker seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Ekstern komité

Vinnerartiklene er nominert av forskningsutvalgene i sykehusets klinikker. De nominerte artiklene ble deretter vurdert av en ekstern komité som har plukket ut de seks vinnere.
 

Vant priser for fremragende forskningsartikler (f.v.): Pierre Chymkowitch, Ida S. Leren, Anett Hellebø Ottesen, Marina Vietri, Camilla Raiborg og Tobias Kaufmann. Prisene ble delt ut av adm.dir. Bjørn Erikstein. 


Presentasjon av artikkelen:

Bedre forståelse av årsakene til schizofreni
av Tobias Kaufmann et al.

Disintegration of Sensorimotor Brain Networks in Schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse preget av blant annet vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. Sykdommen utvikles ofte tidlig i livet, og pasientene kan oppleve svært varierte symptomer knyttet både til kognitive funksjoner, språk, følelser og sosial kontakt. Schizofreni er en kompleks sykdom, årsakene er sammensatte og i liten grad kjent. Økt kunnskap krever en tverrfaglig innsats og tett samarbeid mellom forskning og klinikk. For å belyse den biologiske bakgrunnen for utvikling av schizofreni benyttet forskere ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo avansert bildeanalyse for å studere hjernens funksjonelle organisering. Ved å studere MR-data fant forskerne at forbindelsene mellom områder i hjernen som blant annet integrerer sensorisk og kognitiv informasjon, var forskjellige i en gruppe pasienter med schizofrenidiagnose sammenlignet med personer som ikke hadde sykdommen. Studien bidrar til økt forståelse for hjernens funksjon i schizofreni, og gir et vitenskapelig grunnlag for nye hypoteser og utforming av videre forskning som ytterligere kan belyse sykdomsmekanismene.

Forfattere: Tobias Kaufmann, Kristina C. Skåtun, Dag Alnæs, Nhat Trung Doan, Eugene P. Duff, Siren Tønnesen, Evangelos Roussos, Torill Ueland, Sofie R. Aminoff, Trine V. Lagerberg, Ingrid Agartz, Ingrid S. Melle, Stephen M. Smith, Ole A. Andreassen, and Lars T. Westlye

Tidsskrift: Schizophrenia Bulletin
Lenke: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25943122

Publisert 15. des. 2015 08:24 - Sist endret 2. feb. 2018 15:42