Protokoll fra fakultetsstyremøte 7. mars 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Tove Strand (ekstern representant)

Egil Bodd (ekstern representant)

Fahjar Zahra Hussain (vara for studentrepresentant Oda Lockert)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Forfall:

Oda Lockert (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

1/17 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

2/17 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

3/17 Godkjenning av protokoll fra 13.12.2016

Protokoll fra 13.12.2016 ble godkjent.

Dekanens orientering

Saker

4/17-O Presentasjon av Senter for global helse

Senterleder Andrea Winkler orientert om senteret og svarte på spørsmål.

5/17-O Regnskap pr. 31.12.2016

Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2016 til orientering.

6/17-O Virksomhetsrapport 3.tertial 2016

Vedtak (enstemmig):

Virksomhetsrapport for 3. tertial 2016 tas til orientering.

7/17-O Utviklingsprosess for Institutt for helse og samfunn

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde for prosessen.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar presentasjonen til orientering. Styret vil understreke viktigheten av at Institutt for helse og samfunn organiseres på en måte som bl.a. sikrer at Det medisinske fakultet kan møte de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, jf Meld.St. 26 (2014-15). Det er viktig at den oppsatte tidsplan overholdes.

8/16-O Årshjul for faste styresaker 

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

9/17-V Strategisk rekruttering av stipendiater

Dekan Frode Vartdal redegjorde for saken. Etter drøftelser i styret ble det enighet om justerte kriterier, som framgår i enstemmig vedtak nedenfor.

Forslag til vedtak:

 • FakuItetsstyret vedtar 7.3.2017 kriteriene for utlysning som framgår av saksnotat.

 • Basert på dette utlyses stillingene innen de prioriterte fagfelt med søknadsfrist 10.4.2017.

 • En evalueringskomité nedsatt av fakultetsstyret evaluerer og rangerer forslagene i en prioritert rekkefølge innen 30.4.2017.

 • Fakultetsstyret vedtar endelig prioriteringsliste på styremøtet 9.5.2017.

Vedtak (enstemmig):

 • Fakultetsstyret vedtar følgende kriterier for utlysning av strategisk begrunnede stillinger som stipendiat eller postdoktor i 2017:
  • styrking av Senter for global helse, med fokus på å bidra til bygging av nettverk mellom fagmiljøer innenfor fakultetet, med andre fakulteter ved UiO og eksterne partnere (universitetssykehusene og andre universiteter) - 1 stilling. Dette vil være første steg i en opptrappingsplan for Senter for global helse.
  • styrking av fagmiljøer som utvikler og driver muliggjørende teknologier og støttefunksjoner som kommer utdanning og forskning til gode - 4 stillinger
  • styrking av samarbeidet med forskningsgrupper hos fakultetets internasjonale institusjonelle partnere - 1 stilling
 • Når det gjelder primærhelsetjenesteforskning vil det komme en opptrappingsplan senere, i takt med strategisk satsning på dette.

 • Monitorering og evaluering av Oslo2014 legges inn i ordinært budsjett.

 • Stillinger innen de prioriterte fagfelt lyses ut med søknadsfrist 10.4.2017.

 • En evalueringskomité nedsatt av fakultetsstyret evaluerer og rangerer forslagene i en prioritert rekkefølge innen 30.4.2017

 • Fakultetsstyret vedtar endelig prioriteringsliste på styremøtet 9.5.2017.

10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning"

Ved Kristin Heggen

Saken ble utsatt.

11/17-O Opptakskriterier for medisinstudiet

Studiedekan Ingrid Os redegjorde for arbeidet med alternative kriterier og svarte på spørsmål. Styret viste stor interesse for saken.

12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet (10 min)

Ved Frode Vartdal

Saken ble utsatt.

Eventuelt

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

Publisert 15. mars 2017 10:56 - Sist endret 10. mai 2017 08:20