Sakskart til fakultetsstyremøte 17. juni 2020

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

12/20 Godkjenning av innkalling

13/20 Godkjenning av dagsorden

14/20 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 12.5.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 12.5.2020 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 3.6.2020 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

15/20-O Dekans orientering (15 min)

16/20-O Sykefraværsstatistikk for Det medisinske fakultet 2019 (20 min)

Ved seniorrådgiver Elisabeth Olsen

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar sykefraværsstastikk for 2019 til orientering.

17/20-O Virksomhetsrapportering T1 2020 (20 min)

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Forslag til vedtak:

Styret tok virksomhetsrapportering for T1 2020 til orientering.

18/20-D Tildeling basis finansiering for 2021 (30 min)

Ved økonomisjef Gaute Frøisland

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. mai 2020 14:10 - Sist endret 15. juni 2020 10:23