Sakskart til fakultetsstyremøte 26. oktober 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår pr Zoom.

Godkjenninger

35/21 Godkjenning av innkalling

36/21 Godkjenning av dagsorden

37/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 21. september 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 21. september 2021 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11. oktober 2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

38/21-O Dekanens orientering (15 min)

39/21-O Virksomhetsrapportering T2, herunder regnskap og oppdatert årsprognose for 2021 (20 min)

ved Gaute Frøisland

40/21-O Kvalitetsløftet  Oslo 2014 (20 min)

ved Elin Olaug Rosvold

41/21-O Orientering om Life Science Growth House  (20 min)

ved Hilde Irene Nebb

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 5. okt. 2021 12:34 - Sist endret 1. nov. 2021 13:51