English version of this page

Utfyllende regler for valg av dekan

Virkeområde for utfyllende regler. Valgordning, valgbarhet og avstemmingsform, samt forenklet valg ved valg av dekan for Det medisinske fakultet.

Reglene ble vedtatt av Det medisinske fakultetsstyret 25. mai 2010.

1. Virkeområder for utfyllende regler

Disse utfyllende regler gjelder for valg av dekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, med hjemmel i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

2. Valgordning

Det skal foretas direkte valg av dekan. Prodekan for forskning og prodekan for undervisning utpekes og oppnevnes av dekan. Prodekanene oppnevnes før valget av fakultetsstyret foretas.

3. Valgbarhet av professor II

Valgbar til dekan ved fakultetet er alle i minst 50% fast vitenskapelig stilling, ansatte i professor II-stilling og eksterne kandidater. Det stilles samme kvalifikasjonskrav for eksterne kandidater som for interne kandidater.

4. Avstemningsform

Det gjennomføres direkte valg ved hjelp av elektronisk avstemning for alle velgergrupper.

5. Forenklet valg

Dersom det innen fristen fastsatt i tidsplanen bare er kommet ett forslag, gjør valgstyret dette kjent og fastsetter en forlenget frist for å fremme forslag. Dersom det innen den nye fristen fortsatt bare er ett forslag, erklærer fakultetsstyret den foreslåtte som valgt. Dersom det kommer flere forslag, gjennomføres direkte valg etter reglene i § 9-1 til
9-10. Valgstyret kan hvis nødvendig fastsette ny valgdag og tidsplan.
Publisert 2. juni 2014 15:38 - Sist endret 15. juni 2022 13:45