Skikkethetsvurdering ved Det medisinske fakultet

Skikkethetsvurdering foretas i forbindelse med utdanning til ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet. 

Både profesjonsstudiet i medisin og masterstudiet i klinisk ernæring er omfattet av bestemmelsene for skikkethetsvurdering.

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Jamfør § 2 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (herunder «forskriften»).

Vurderingskriterier for skikkethet

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel for å vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Videre er ordning med skikkethetsvurdering regulert i forskriften om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

I henhold til § 4 i forskriften, er vurderingskriteriene for helse- og sosialfagutdanningene som følger:

a) Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere.

b) Studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen.

d) Studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) Studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere.

h) Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

Hva gjør du hvis du vil melde fra?

Du har både rett og plikt til å melde fra om bekymringsfulle forhold. Som medmenneske har du også et ansvar for å hjelpe en student som har problemer. Alle som er i kontakt med studenten kan levere bekymringsmelding til instituttet (modulleder/programleder) eller tvilsmelding direkte til institusjonsansvarlig ved fakultetet.

Når du avdekker avvikende eller uønsket adferd hos en student, og blir bekymret for studentens skikkethet for yrket kan du:

1. Snakke med studenten

2. Melde dette skriftlig videre i form av en bekymringsmelding (pdf).

Bekymringsmeldinger skal som hovedregel sendes til faglig kontaktperson for skikkethet:

modulleder ved medisinstudiet,

eller

programleder ved studieprogrammet i klinisk ernæring.

  Hva skjer videre?

  Saksgang ved skikkethetsvurdering, fra løpende til særskilt vurdering:

  Bekymringsmelding skal behandles etter gjeldene rutiner på fakultetet.

  Det vil som regel bli gjennomført samtaler med studenten og iverksatt ulike tiltak for oppfølging og veiledning.

  Dersom dette ikke medfører den nødvendige endring i adferd, vil det bli vurdert om det er grunnlag for tvilsmelding. Saken oversendes da til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved fakultetet.

  Har du spørsmål?

  Kontakt: 

  Se også:

  Publisert 7. des. 2015 13:23 - Sist endret 3. aug. 2020 15:19