Oppbygning og gjennomføring

Forskerlinjen er integrert i profesjonsutdanningen i medisin, og består av ett års fulltidsforskning etterfulgt av to års deltidsforskning. Du får grunnleggende opplæring i teori og metode, dette gir et grunnlag for videre ph.d.-studium.

Studieløp

Forskerlinjeutdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Bestått Forskerlinje er basert på gjennomført:

  • opplæringsdel
  • midtveisevaluering
  • vitenskapelig publikasjon

Opplæringsdel

Opplæringsdelen bør gjennomføres i løpet av fulltidsåret.

Opplæringsdelen overlapper med opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng. Det obligatoriske kurset Intro I tas det første fulltidssemesteret. Intro II tas det andre fulltidssemesteret.

Kurs i forsøksdyrlære, kategori C er obligatorisk for deg som skal arbeide med forsøksdyr.

Midtveisevaluering

Alle Forskerlinje-studenter skal gjennomføre midtveisevaluering 10-13 måneder etter oppstart. Det er hovedveileders ansvar å arrangere midtveisevalueringen.

Midtveisevalueringen skal hjelpe student og veileder å vurdere om studenten er godt på vei til å oppnå Forskerlinjeutdanningens forventede læringsutbytte og om prosjektet er i rute i henhold til oppsatt framdriftsplan. Evalueringen skal også gi studenten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd, komme med forslag til videre arbeid og eventuelt identifisere elementer som trenger spesiell oppfølging.

Midtveisevalueringen er innført våren 2016 og gjelder for alle som er tatt opp på Forskerlinjen fra og med august 2015. Studentens egenrapport, godkjent og signert av hovedveileder utløser sensur på emnet MEDFLFORSK, 30 studiepoeng. Gjennomført midtveisevaluering er en forutsetning for å få godkjent det obligatoriske emnet MEDFL5030 (Intro II).

Rutinebeskrivelse

I rutinebeskrivelsen finner du nærmere informasjon om midtveisevalueringen og hvilke skjemaer som skal brukes.

Vitenskapelig publikasjon

Ditt vitenskapelige arbeide skal sammenskrives som en artikkel som er publisert, eller innsendt for vurdering i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Manuskripter som er i sluttfasen kan godkjennes.

Du bør som hovedregel være førsteforfatter på en vitenskapelig publikasjon. Andreforfatterskap kan vurderes dersom du har gjort et vesentlig bidrag til publikasjonen.

Sammen med artikkelen leverer du en obligatorisk rapport til Forskerlinjen. Rapporten skal omhandle ditt bidrag til artikkelen som er grunnlaget for det vitenskapelige arbeidet du har utført.

Rapportering

Studentene skal avgi en framdriftsrapport en gang i året, svarfrist 15. desember. Forskerlinjen sender ut et nettbasert rapporteringsskjema til studentene.

I forkant skal student og veileder ha en medarbeidersamtale. Følg mal for medarbeidersamtale med stipendiat.

Publisert 21. aug. 2015 13:23 - Sist endret 28. mai 2019 08:47