Midtveisevaluering, rutinebeskrivelse

Her finner du informasjon om studentens selvrapportering, dokumenter som skal mottas av evalueringskomiteen samt en evalueringsinstruksjon.

Studentens selvrapportering

Selvrapporteringen skal bestå av følgende:

 • Avlagte kurs/emner i opplæringsdelen
 • Oversikt over eventuelt publiserte arbeider
 • Innhentede godkjenninger
 • En framdrifts/status-rapport for Forskerlinje-prosjektet, 2-4 sider
 • En plan for deltidsårene på Forskerlinjen 1-2 sider
 • Refleksjoner rundt etiske vurderinger knyttet til prosjektet, maksimalt 1 side

Dokumenter til evalueringskomiteen:

Studenten skal sørge for at evalueringskomiteen har mottatt følgende dokumenter senest 3 uker før midtveisevalueringen:

I tillegg skal komiteen motta evalueringsinstruksjonen nedenforprotokoll for midtveisevaluering (doc) (rtf)

Evalueringsinstruksjon for midtveisevaluering av Forskerlinje-løpet

Midtveisevalueringen skal gjennomføres når studenten er i slutten av fulltidsåret

Formålet med midtveisevalueringen er å sjekke at studenten er godt på vei til å nå målene slik de er beskrevet. I tillegg skal komiteen sammen med hovedveileder og student vurdere den generelle gjennomførbarheten av prosjektet som skal lede frem til en publisert artikkel og komme med forslag til mulige endringer i studentens fremdriftsplan, hvis nødvendig. Studentens kunnskap i forskningsfeltet generelt og Forskerlinje-prosjektet spesielt skal presenteres muntlig (kan gjøres i et åpent seminar) for den oppnevnte evalueringskomiteen.

Dersom komiteen består av mer enn et medlem skal en av dem fungere som leder.

Medlemmene i evalueringskomiteen skal ha en doktorgrad og kjenne til fagfeltet til studenten, men de skal ikke være involvert i studentens prosjekt.

Medlemmene i evalueringskomiteen plikter å sette seg inn i all dokumentasjon som sendes dem i forkant av midtveisevalueringen.

Med utgangspunkt i fremdriftsplanen og prosjektbeskrivelsen (protokoll) skal komiteen vurdere:

 • Er kurs og ev. annen opplæring i tråd med framdriftsplanen?
 • Er studentens framdrift i tråd med læringsmål og den individuelle fremdriftsplanen?
 • Har studenten god kunnskap både innen fagfeltet spesifikt for Forskerlinje-prosjektet, og en bredere kunnskap innenfor fagfeltet generelt?
 • Studentens kjennskap til forskningsmetoder generelt og metodene for Forskerlinje-prosjektet spesielt
 • Godkjenninger/tillatelsene fra REK ol. Er de riktige godkjenninger for forskningsprosjektet innhentet? Korresponderer søknadens innhold til forskningen som er eller planlegges utført?

Med utgangspunkt i skriftlige arbeider og samtaler med student og veileder skal komiteen vurdere:

 • Studentens kunnskap om metoder som er relevante for Forskerlinje-prosjektet
 • Studentens evne til å presentere, analysere og vurdere forskningsfunn
 • Studentens forståelse av vitenskapelig tenkning
 • Studentens faglige selvstendighet

Sammen med kandidat og veiledere skal komiteen diskutere:

 • Fremtidige planer for Forskerlinjeløpet
 • Strukturen på veiledningen
 • Etiske spørsmål

Når midtveisevalueringen er gjennomført, skal midtveisevalueringsprotokollen fylles ut av komitémedlemmene. Faglig leder for Forskerlinjen signerer protokollen, Forskerlinjens administrative leder arkiverer originalen ved fakultetets administrasjon.

Publisert 13. mai 2016 12:55 - Sist endret 25. okt. 2016 13:32