Søknad og opptak

Forskerlinjen tar opp nye studenter hvert semester. Opptaket er basert på en helhetlig vurdering av student, veileder og prosjekt.

Hva krever Forskerlinjen av deg?

Det er viktig at du vet mest mulig om hva du går til. Forskerlinjen krever ekstra innsats og arbeidskapasitet, og studieforløpet er lagt opp slik at du bør bruke av sommerferien og fritiden til forskningen.

Du må ha god studieprogresjon og gode karakterer fra grunnstudiet når du søker opptak. Du må bestå hver modul fra medisinstudiet med minimum karakter C for å være kvalifisert for å søke om opptak.

Samtidig er det en fordel om du har deltatt aktivt i det aktuelle forskningsmiljøet før du søker.

Opptak

Du må være tatt opp på profesjonsstudiet i medisin ved UiO for å kunne søke opptak til Forskerlinjen.

Du kan få opptak når du har fullført modul 2 eller modul 3 i medisinstudiet.

Søknad sendes inn semesteret før du ønsker opptak til Forskerlinjen.

Søknadstidspunkt 

Søknadsfristen er normalt 15. mars og 15. oktober. Høsten 2022 er søknadsfristen utsatt til 1.november.

Veiledere

Du må ha to veiledere. En av veilederne må være ansatt ved UiO, Det medisinske fakultet.

Er du veileder?

Informasjon for deg som er veileder.

Godkjenninger

Hvis prosjektet krever godkjenninger fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) eller andre instanser, må søknad være innvilget når du søker om opptak til Forskerlinjen. Her kan du lese mer om krav til godkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning.

Søknad

Innhold i søknaden

 • Utfylt søknadsskjema.
 • En side om din motivasjon for forskningen.
 • CV
 • Dokumentasjon for eventuelle tidligere gjennomførte kurs
 • Prosjektbeskrivelse inkludert sammendrag
 • CV og publikasjonsliste for hver veileder
 • Veilederuttalelse
 • Bekreftelse fra eventuelle samarbeidspartnere
 • Godkjenninger ditt prosjekt eventuelt må ha. Søkere vil ikke få opptak til Forskerlinjen uten at alle nødvendige godkjenninger er innhentet og lagt ved søknaden.

Gjør deg kjent med veileders ansvar og bidrag i utformingen av din prosjektsøknad.

Signaturer

Søknaden må være signert av deg, veiledere og instituttleder når du leverer søknaden til Forskerlinjen.

Slik leverer du søknaden

Søknad med vedlegg skal du sende både med vanlig post og e-post:

 • Send søknaden til postmottak og sett Forskerlinjen i kopi.
 • Send ett-1- eksemplarer av paputgaven til Forskerlinjen. Lever gjerne personlig til oss, eller send med post til Forskerlinjen 
 • Alle søkere er velkommen til å ta kontakt med Forskerlinjen for avklaring av spørsmål, enten på mail eller telefon (22 84 58 06)

Opptaksrutiner

 • Prodekan for forskning må godkjenne opptakskomiteens innstilling før formelt opptak.
 • Student og veileder må sette seg nøye inn i avtalen med Forskerlinjen, spesielt punktene som omfatter rettigheter og plikter.
 • Før formelt opptak må avtalen med Forskerlinjen være underskrevet av alle involverte parter.
 • Etter opptak og før semesterstart innkalles nyopptatte studenter og deres hovedveiledere til å delta på Forskerlinjens obligatoriske informasjonsmøte.

Klage

Ved avslag på søknaden skal en eventuell klage sendes til fakultetet i skriftlig form, klagefristen er to uker. Dersom klagen opprettholdes etter fakultetets behandling, vil den bli videresendt til Den sentrale klagenemnd ved UiO for endelig avgjørelse.

Stipend

Ved opptak til Forskerlinjen får du tildelt 200 000 kroner i stipend.

Du mottar 100 000 kroner i stipendmidler i heltidsåret på Forskerlinjen, og 50 000 kroner i stipend hvert av de to påfølgende deltidsårene. Du får utbetalt stipendet i begynnelsen av hvert semester.

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend i Lånekassen mens du studerer ved Forskerlinjen. Det året du studerer heltid ved Forskerlinjen har du fulle rettigheter i Lånekassen.

Publisert 21. aug. 2015 13:18 - Sist endret 22. sep. 2022 11:50