English version of this page

Trykking av avhandlingen

Avhandlingen kan ikke trykkes før fakultetet har funnet den verdig for forsvar i disputas. Avhandlingen skal være ferdig trykket senest to uker før disputas.

Foto av rekvisisjonsskjema og ferdige avhandlinger

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Det skal trykkes 40 plikteksemplarer av avhandlingen i forbindelse med disputasen. Utgiftene i forbindelse med trykkingen av disse 40 eksemplarene dekkes av instituttet ditt. Instituttet dekker inntil fem fargebilder.

Rekvisisjonsskjema

Du må laste ned rekvisisjonsskjema for trykking etter at innstillingen er godkjent av dekan.

I tillegg til plikteksemplarene kan du trykke et selvvalgt antall eksemplarer til egen disposisjon. Du faktureres for disse eksemplarene separat, og du må oppgi fakturaadresse på rekvisisjonsskjemaet.

Når du har fylt inn feltene om deg selv og avhandlingen, sender du rekvisisjonsskjemaet til din saksbehandler for signering før han/hun returnerer den til deg. Fakultetet dekker 40 eksemplarer og 5 fargesider per eksemplar. Din saksbehandler fyller inn stedkode og leveringsadresse for disse 40 eksemplarene, samt ISBN-nummer.

Du sender selv ferdig signert rekvisisjon og avhandling til Reprosentralen.

Trykking kan ikke under noen omstendighet igangsettes før innstillingen er godkjent av dekan.

Avtale om trykking

Fakultetet benytter Universitetets eget trykkeri Reprosentralen. Forlaget anbefaler at hele avhandlingen innleveres som pdf-fil. Ved tekniske spørsmål i forbindelse med trykkingen ta kontakt med Reprosentralen direkte på telefon eller e-post. Råd for manusoppsett fås fra forlaget.

Ph.d.-avhandlinger som utgår fra fakultetet har standardformat og omslag, og et eget serienummer (ISBN). Omslaget er standardisert i henhold til UiOs grafiske profil.

Trykkeriet bruker fem virkedager etter at de har sendt filene til trykk. Dersom det er høysesong vil trykkingen ta noe lenger tid.

Informasjon om trykking av doktoravhandlinger ved Det medisinske fakultet.

Hva er errata?

Errata er endringer som gjøres i en avhandling etter at avhandlingen er bedømt, men før den går i trykken. Disse endringene kan kun være formelle feil, så som retting av skrivefeil og rene språkfeil, manglende tegnsetting, korrigering av referanser, sidelayout, tekstformat o.l. Retting av formelle feil betyr at du gjør teksten meningsbærende eller språklig korrekt - du kan ikke presisere eller endre meningsinnholdet i teksten. Endringer i tabeller godkjennes ikke som errata.

Bestemmelsen om at det ikke kan foretas substansielle endringer gjelder også om du før disputas får melding om at en innlevert artikkel er godkjent eller utgitt av et forlag, men i omarbeidet form. Det er det innleverte artikkelmanus som skal legges til grunn i disputasen, men du kan (hvis du rekker det) i forordet til avhandlingen som trykkes opp til disputasen, vise til den endelige tidsskriftsartikkelen.

Errataliste

Errataliste er en oversikt med de konkrete rettelser av formelle feil som du ønsker å gjøre etter at avhandlingen ble godkjent for forsvar. Listen skal ikke være lang, da det forventes at avhandlingen er godt gjennomarbeidet før du leverer den til bedømmelse. Eksempel på en errataliste ved Det medisinske fakultet.

Hvem skal ha erratalisten, og når må den leveres?

Søknaden om tillatelse til å få endre formelle feil i avhandlingen skal sendes på e-post til fakultetet, med erratalisten som elektronisk vedlegg. UiOs forskrift fastsetter at erraralisten skal foreligge senest 6 uker før disputasen, slik at det er tid for fakultetet og/eller bedømmelseskomiteen til å vurdere søknaden. Trykking av avhandlingen kan først starte når du har fått godkjent rettingene, du anbefales derfor å være ute i god tid. Du kan levere inn en errataliste kun én gang. Erratalisten skal legges inn som vedlegg i avhandlingen.

Digitale utgivelser ved UiO (DUO)

Hvis ønskelig kan du gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO - Digitale utgivelser ved UiO.

Hensikten med DUO er å skape et effektivt system for vitenskapelig kommunikasjon på linje med forskningens grunnleggende mål, en bredest mulig spredning av forskningsresultater.

Kostnader ved trykking

For spesifisert prisinformasjon vedrørende trykking av avhandling, vennligst kontakt Reprosentralen.

Distribusjon

De 40 plikteksemplarene leveres til Gruppe for forskerutdanning, som har ansvaret for å distribuere avhandlingene. 18 eksemplarer blir sendt ut til komite, disputasleder og bibliotek. De resterende 22 eksemplarene sendes, slik situasjonen er nå, normalt til kandidaten fra fakultetet.

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 11:02 - Sist endret 2. mars 2021 10:40