English version of this page

Trygg ved livets slutt – SAFE-studien

I dette prosjektet undersøker vi kompleksiteten rundt behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase og hvordan ulike former for pleie og omsorg påvirker helserelatert livskvalitet hos kreftpasienter og pårørende.

Modell: SAFE – Trygg ved livets slutt

Modell: SAFE – Trygg ved livets slutt. Beskrive: Pasientforløp ved slutten av livet (WP1). Forstå: Hva som er viktig for pasienter og pårørende ved slutten av livet (WP2 og WP3). Registerbaserte studier: Analyser basert på registerdata. Kvalitativ studie: Intervju med pasienter, pårørende og helsearbeidere. Spørreundersøkelse: Sammenlikning av ICECAP og EQ-5D-5L.

Aktuelt

Om prosjektet 

Forskerne i SAFE ser vi har for lite kunnskap om hvilken oppfølging og behandling kreftpasienter faktisk mottar mot slutten av livet. Videre vet vi lite om hvorvidt pasienter, pårørende og omsorgsgivere har den samme oppfatningen om hva som gir trygg behandling av høy kvalitet.

I dette prosjektet vil forskerne bruke kvantitative metoder (registerdata og tverrsnitts-studie) og kvalitative metoder (intervju) for å beskrive hvordan pleie og omsorg utføres i livets sluttfase, og hvilke faktorer som påvirker kreftpasienters valg av helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet, som forskerne har kalt SAFE-studien, består av eksperter innen fagfelt som palliasjon, etikk, helseøkonomi og samfunnsfag, samt kvalitative og kvantitative metoder.

Prosjektet vil fremskaffe grunnleggende kunnskap om hvordan situasjonen er for kreftpasienter i livets sluttfase, og dermed gjøre det enklere å kunne tilby en helhetlig behandling i en vanskelig tid.

Finansiering

Kreftforeningen støtter prosjektet med 3.5 millioner over 4 år.

Start og slutt

Juli 2020 til Des 2023

Publisert 8. sep. 2020 11:45 - Sist endret 19. sep. 2022 08:46