Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – PraksisNett

"Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten" - PraksisNett er en ny infrastruktur under utvikling som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier på pasienter i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Om nettverket

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet. Nettverket er landsdekkende og skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en koordinerende enhet. Ved universitetet i Oslo er prosjektet forankret ved Avdeling for allmennmedisin.

Vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontorer i vår region (Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold) som ønsker å bidra inn i PraksisNett. 

Meld din interesse her:

https://nettskjema.uio.no/answer/praksisnett.html

Prosjekter

Fastlegene må delta i minst et forskningsprosjekt årlig, men fastlegene vil selv bestemme hva slags prosjekter de vil delta i. Deltakelse vil kompenseres etter medgått tid i det enkelte prosjekt. I alle studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil personvern ivaretas etter gjeldende regler og vurderinger fra regionale forskningsetiske komitéer.

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Enkel datauttrekkundersøkelse:
Hvor mange pasienter får behandling x for sykdom y.

Kompleks datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, og symptomer beskrevet i diagnoseregister i journal, hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Klinisk studie:
Pasienter med diagnose x inkluderes til en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon. 

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. Alle data som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert, både pasient- og legeinformasjon slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Uni Research Helse
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • UiT - Norges arktiske universitet
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) ved Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Ressurser

Generell informasjon om Praksisnett og søknadsportal for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB

 

 

 

 

Publisert 29. mai 2018 11:59 - Sist endret 22. mai 2019 11:18