Folkeopplysning mot selvmord, Østfold

Høsten 2021 skal folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» rulles ut i Østfoldregionen. Vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden. 

Mann ser mot himmelen. Tekst: Snakk om selvmordstanker.  Logo: Sykehuset Østfold, Mental Helse og NSSF

For aktuelle kurs og ressurser i forbindelse med prosjektet, trykk her. 

Hvorfor folkeopplysning mot selvmord?

Etter mange år med stabile selvmordsrater er det behov for økt fokus på befolkningsrettede tiltak for å kunne nå grupper av mennesker som av ulike grunner ikke søker støtte og hjelp når de har behov for det. Det være seg personer i behov for behandling av en psykisk lidelse, personer i livskriser, eksistensielle kriser og andre vanskelige situasjoner som kan øke selvmordsfaren.

På verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september la regjeringen frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging (2020-2025). Ett av målene i handlingsplanen er trygg kommunikasjon om selvmord, blant annet for å øke kunnskapen om selvmordstematikk og depresjon i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Regjeringen vil gjennomføre regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord. De skal gjennomføres lokalt og være del av en større samlet innsats for å forebygge selvmord, en såkalt flernivåintervensjon hvor det settes inn tiltak på flere nivåer innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» skal gi anbefalinger for hvordan slike folkeopplysningskampanjer kan gjennomføres i Norge. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

  • Få kunnskap om gjennomførbarheten og effektene av en folkeopplysningskampanje med fokus på å øke befolkningens evne til å søke hjelp ved selvmordsfare og psykiske vansker som øker selvmordsfaren.
  • Få kunnskap om hvordan en folkeopplysningskampanje kan implementeres regionalt innenfor rammen av en flernivåintervensjon.

Kampanjen «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv»

Høsten 2021 skal folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv» rulles ut i regionen som tidligere var Østfold fylke. Kampanjekonseptet er hentet fra kampanjer utviklet av Helse Vest i 2019 og 2020/21.

Kampanjen skal nå ut til hele befolkningen, med et særlig fokus på den mannlige delen av befolkningen, da ca. 70% av de som tar sitt eget liv i Norge er menn. Kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med risikoutsatte. Kampanjebudskapene vil formidles via sosiale medier, annonser og nyhetssaker i lokale nettaviser og med plakater og brosjyrer.

Tiltak på flere nivåer

I en flernivåintervensjon settes det inn tiltak på flere nivåer innenfor et avgrenset geografisk område og en gitt tidsramme, dette for å skape synergi mellom de ulike tiltakene. I dette prosjektet er tiltakene i hovedsak knyttet til folkeopplysning og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten og nøkkelpersoner i samfunnet (eksempel lærere, sosialarbeidere, nødetater, prester og frivilliger). Det oppfordres også til å sette lys på andre selvmordsforebyggende tiltak som samhandling mellom tjenestene, oppfølging av etterlatte og nye verktøy i helsetjenestene.     

I forkant av og under kampanjen vil prosjektet bidra til koordinering av opplæringstiltak om behandling av suicidalitet og psykisk helse til helsepersonell i Østfold. Vi vil også koordinere opplæring for nøkkelpersoner i lokalsamfunnene (f.eks. lærere, sosialarbeidere og frivillige) for å øke kompetansen i å kunne fange opp personer i selvmordsfare.

Samarbeid

I prosjektet samarbeider samtlige kommuner i Østfoldregionen, Leve Østfold, Røde Kors Østfold, Mental Helse, sykehuset Østfold, "Håp i mørket" (et samarbeid på tvers av ulike trossamfunn), Vivat selvmordsforebygging og NSSF om selvmordsforebyggende arbeid. Dette inkluderer iverksetting og koordinering av opplæringstiltak og arrangementer i regionen, samt sikre informasjon om kampanjen til ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten i forkant av kampanjen.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:

Prosjektleder Ingunn Legard

ingunn.legard@medisin.uio.no

 
 
Publisert 9. feb. 2021 08:52 - Sist endret 15. okt. 2021 20:34