Folkeopplysning mot selvmord, Østfold

Høsten 2021 ble folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» rullet ut i Østfoldregionen. Det ble lagt opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden. 

Mann ser mot himmelen. Tekst: Snakk om selvmordstanker.  Logo: Sykehuset Østfold, Mental Helse og NSSF

For aktuelle kurs og ressurser i forbindelse med prosjektet, trykk her. 

Hvorfor folkeopplysning mot selvmord?

Etter mange år med stabile selvmordsrater er det behov for økt fokus på befolkningsrettede tiltak for å kunne nå grupper av mennesker som av ulike grunner ikke søker støtte og hjelp når de har behov for det. Det være seg personer i behov for behandling av en psykisk lidelse, personer i livskriser, eksistensielle kriser og andre vanskelige situasjoner som kan øke selvmordsfaren.

På verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september la regjeringen frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging (2020-2025). Ett av målene i handlingsplanen er trygg kommunikasjon om selvmord, blant annet for å øke kunnskapen om selvmordstematikk og depresjon i befolkningen, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. Regjeringen vil gjennomføre regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord. De skal gjennomføres lokalt og være del av en større samlet innsats for å forebygge selvmord, en såkalt flernivåintervensjon hvor det settes inn tiltak på flere nivåer innenfor en gitt tidsramme. Prosjektet «Folkeopplysning mot selvmord» skal gi anbefalinger for hvordan slike folkeopplysningskampanjer kan gjennomføres i Norge. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen.

Mål

Prosjektet har hatt to hovedmål:

  • Få kunnskap om gjennomførbarheten og effektene av en folkeopplysningskampanje med fokus på å øke befolkningens evne til å søke hjelp ved selvmordsfare og psykiske vansker som øker selvmordsfaren.
  • Få kunnskap om hvordan en folkeopplysningskampanje kan implementeres regionalt innenfor rammen av en flernivåintervensjon.

Kampanjen «Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv»

Høsten 2021 ble folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» rullet ut i regionen som tidligere var Østfold fylke. Kampanjekonseptet er hentet fra kampanjer utviklet av Helse Vest i 2019 og 2020/21.

Kampanjen skulle nå ut til hele befolkningen, med et særlig fokus på den mannlige delen av befolkningen, da ca. 70% av de som tar sitt eget liv i Norge er menn. Kampanjen rettet seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med risikoutsatte. Kampanjebudskapene ble formidles via sosiale medier, annonser og nyhetssaker i lokale nettaviser.

Tiltak på flere nivåer

I en flernivåintervensjon settes det inn tiltak på flere nivåer innenfor et avgrenset geografisk område og en gitt tidsramme, dette for å skape synergi mellom de ulike tiltakene. I dette prosjektet har tiltakene i hovedsak vært knyttet til folkeopplysning og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten og nøkkelpersoner i samfunnet (eksempel lærere, sosialarbeidere, nødetater, prester og frivilliger). Det har også blitt lys på andre selvmordsforebyggende tiltak som samhandling mellom tjenestene, oppfølging av etterlatte og nye verktøy i helsetjenestene.     

I forkant av og under kampanjen har prosjektet bidratt til koordinering av opplæringstiltak om behandling av suicidalitet og psykisk helse til helsepersonell i Østfold. Vi har også blitt koordinert opplæring for nøkkelpersoner i lokalsamfunnene (f.eks. lærere, sosialarbeidere og frivillige) for å øke kompetansen i å kunne fange opp personer i selvmordsfare.

Samarbeid

I prosjektet samarbeider samtlige kommuner i Østfoldregionen, Leve Østfold, Røde Kors Østfold, Mental Helse, sykehuset Østfold, "Håp i mørket" (et samarbeid på tvers av ulike trossamfunn), Vivat selvmordsforebygging og NSSF om selvmordsforebyggende arbeid. Dette inkluderer iverksetting og koordinering av opplæringstiltak og arrangementer i regionen, samt sikre informasjon om kampanjen til ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten i forkant av kampanjen.

Evaluering

Prosjektet skal evalueres våren 2022. 

 

For mer informasjon om prosjektet kontakt:

Seniorrådgiver Egil Haga

egil.haga@medisin.uio.no

 
 
Publisert 9. feb. 2021 08:52 - Sist endret 16. feb. 2022 08:29