English version of this page

Medisinsk studentutvalg (MSU)

MSU representerer alle studentene ved Det medisinske fakultet, fra både bachelor- og masterstudiene og profesjonsstudiet i medisin.

MSU-logo

Medisinsk studentutvalg (MSU) fungerer som et overordnet og samlende organ for alle studenter ved fakultetet. Hvert studieprogram har et fagutvalg/programutvalg som ivaretar programstudentenes rettigheter og interesser. Alle fagutvalgene er representert i MSU. MSU vil sikre at studentene er godt representert i fakultetets utvalg, styrer og råd. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og dets virksomhet, og saker generelt som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd.

Alle studenter ved Det medisinske fakultet har mulighet til å søke om penger til alle ulike typer aktiviteter gjennom fondet "Midler til studentrettede tiltak". Det er MSU som i samarbeid med fakultetet behandler disse søknadene. Informasjon om søknadsprosessen og frister blir sendt ut i månedsskiftet februar/mars hvert år.

MSU har kontor på Rikshospitalets område B1, vis-à-vis Mikrobiologi-labben. Post kan leveres i postkassen utenfor døren.

Valgallmøter

På valgallmøte til MSU velges det representanter til mange forskjellige verv på fakultetet og på tilhørende institutter. Her er informasjon om vervene som lyses ut til hvert allmøte

Protokoll fra valgallmøtet

Innkalling til valgallmøte 2022

Kontakt

Leder, Medisinsk studentutvalg
Amanda Rose Magnum

E-post: uiomsu@gmail.com

Medisinsk studentutvalg
Postboks 1170 Blindern
0318 Oslo

Publisert 26. feb. 2011 17:38 - Sist endret 9. juni 2022 13:55