English version of this page

Enhet for ekstern forskningsfinansiering (EEF)

Enhet for ekstern finansiering har ansvar for rådgivning og søknadsstøtte til EU programmer og noen andre internasjonale finansieringskilder. EEF administrerer også fakultetets COFUND-prosjekt Scientia Fellows.

Vi hjelper forskere med forskningssøknader

EEF prioriterer arbeid og søknadsstøtte mot EU-utlysninger, nasjonale sentersatsinger som SFF og SFI, samt noen internasjonale søknader slik som National Institute of Health (NIH). Våre viktigste ansvarsområder

Finne frem til rett person

Vi har oversikt over hvem som bistår i de forskjellige prosjektfasene: søknad, oppstart, drift og avslutning. EEFs ansvarsområde er hovedsakelig i søknadsfasen, samt informasjons- og mobiliseringsaktivitet rettet mot forskere ved fakultetet. 

Forbedre prosjektbeskrivelser

Vi leser gjerne og gir kommentarer på søknadsutkast. Vi trenger ca en uke på å gi tilbakemelding. Vi kommenterer blant annet på:

  • Om søknaden oppfyller intensjonene og svarer på utlysningen
  • Helhetsinntrykk og eventuelt vesentlige mangler
  • Presentasjon, layout, oppbygging og struktur

Fakultetet tilbyr søknadsstøtte fra eksterne konsulenter for utvalgte EU-søknader. EEF forvalter ordningen. For å motta støtte fra ekstern konsulent må forskere være ute i god tid før søknadsfristen. Det er også et krav om at bestilling av tjenesten og kommunikasjon går gjennom EEF.

EU-portalen, administrativ informasjon, policydokumenter

EEF hjelper til med EUs søknadsportal og informasjon som skal inn i denne. Vi ber om at med-funding@medisin.uio.no legges til som kontaktperson på enhver søknad. 

Når budsjett er godkjent og faglig forankret på instituttene, kan vi bistå med støttebrev og andre påkrevde søknadsdokumenter 

I enkelte EU-søknader er det viktig å ha kjennskap til hva som er EUs politikk og strategi innenfor det aktuelle området. EEF kan bistå forskere med å finne relevante dokumenter som angår EUs policy og strategi. 

Få oversikt over relevante utlysninger

Gjennom nyhetsbrevet Funding opportunities annonserer vi ukentlige oppdateringer av relevante utlysninger innenfor medisin, helsefag og livsvitenskap. Vi har også langtidsoversikt over hvilke utlysninger som kommer flere år frem i tid.

Vi møter gjerne forskere for en prat om hvilke utlysninger som passer særlig godt for bestemte aktiviteter, personer eller forskningsgrupper. Vi kan bidra til å legge en langtidsplan for finansiering av aktiviteter.

Kurs og seminarer

EEF avholder ulike kurs, ofte i samarbeid med forskningstøtte OUS. Årlig avholder vi et kurs om finansieringsmuligheter. Vi gjennomfører også generiske søknadsskrivekurs, samt kurs rettet mot spesifikke søknader, for eksempel Forskningsrådetes yngre forskertalenter og MSCA Postdoctoral fellowships. 

EEF arrangerer også seminarer og andre møteplasser med fokus på forskningssøknader og søknadsstøtte. Dette inkluderer inspirasjonsseminarer for ERC-søknader, samt informasjons- og mobiliseringsarrangement mot tematiske utlysninger i EU.

Tjenester etter innvilget prosjekt

Det er hovedsakelig instituttene som følger opp og bistår prosjektledere med økonomisk rapportering og faglig fremdriftsrapportering. EEF kan konsulteres ved behov. 

Økonomisk rapportering

Vi støtter instituttene med den økonomiske rapporteringen av EU-prosjekter og sørger for et enhetlig system.

Scientia Fellows

Vi administrerer fakultetets MSCA COFUND prosjekt Scientia Fellows.

Samarbeid

Vi samarbeider tett med avdeling for forskningstøtte på OUS. Vi gir forskere som har både UiO og OUS som arbeidsgiver råd om hvor de skal forankre prosjektene. Tilsvarende råd gir vi til forskere som både har AHUS og UiO som arbeidgiver.

EEF har god dialog og koordinerer søknadsstøtte med forskningsrådgivere og adminsitrasjon på instituttene.

Vi opptrer som bindeledd og har samarbeid med UiOs EU-kontor. I tillegg samarbeider vi med forskningrådgivere ved andre fakultet.

EEF bidrar også med lederstøtte og administrative koordinering på blant annet høringer og forskningstrategiske prioriteringer. 

Kontakt

Felles epost-adresse: med-funding@medisin.uio.no

EEF har kontaktpunkter for hvert enkelt instiutt/NCMM  

Publisert 22. sep. 2014 12:22 - Sist endret 30. sep. 2022 15:52