Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Sekretariatet for REK sør-øst er en enhet ved fakultetsadministrasjonen. Vi betjener de fire forskningsetiske komiteene innen helseregionene sør og øst.

REK sør-øst skal forhåndsgodkjenne alle medisinske og helsefaglige prosjekter, som involverer mennesker, også når det gjelder forskning på menneskers biologiske materiale og helseopplysninger. REK skal også godkjenne etablering av generelle forskningsbiobanker. I tillegg er de også gitt mandat til å innvilge dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning som skal benytte taushetsbelagte helseopplysninger (for eksempel fra pasientjournal).

Sekretariatet for REK sør-øst veileder forskere, tilbyr opplæring i helseforskningsloven og forskningsetikk og rådgir forskningsinstitusjoner om ansvar som forskningsansvarlig institusjon. Sekretariatet har femten ansatte.

Se nettsidene til REK sør-øst for mer informasjon om deres rolle og arbeid.

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO Besøksadresse Gullhaugveien 1- 3 0484 OSLO