English version of this page

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst

Sekretariatet for REK sør-øst er en faglig uavhengig enhet ved fakultetsadministrasjonen. Vi betjener de fire regionale forskningsetiske komiteene innen helse sør og øst og de to nasjonale komiteene for godkjenning av klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr.

REK sør-øst skal forhåndsgodkjenne alle medisinske og helsefaglige prosjekter, som involverer mennesker, også når det gjelder forskning på menneskers biologiske materiale og helseopplysninger. REK skal også godkjenne etablering av forskningsbiobanker.

I tillegg er REK gitt mandat til å innvilge dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning som skal benytte taushetsbelagte helseopplysninger.

REK klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (REK KULMU) skal vurdere søknader som er regulert av EUs forordning 536/2014 om kliniske utprøvninger av legemidler til mennesker (trer i kraft februar 2022), forordning 2017/745 om medisinsk utstyr (gjeldende fra mai 2021) og forordning  2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (trer i kraft  mai 2022). REK KULMU jobber tett med Statens legemiddelverk om godkjenning av ovennevnte prosjekter.

Sekretariatet for REK sør-øst veileder forskere, tilbyr opplæring i helseforskningsloven og forskningsetikk og rådgir forskningsinstitusjoner om ansvar som forskningsansvarlig institusjon. Sekretariatet har 21 ansatte.

Se nettsidene til REK sør-øst for mer informasjon om deres rolle og arbeid.

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Gullhaugveien 1- 3 etg. 2 0484 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13000550 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 500116 Vortex, FS m.m.