Protokoll fra fakultetsstyremøte 26. oktober 2021

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.00 og foregikk pr Zoom.

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for eksterne representanter)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant)

Hannah Narum-Hanssen (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Hans Mossin, Hilde Nebb (sak 41/21)

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland (sak 39/21)

Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Godkjenninger

35/21 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

36/21 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden

37/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 22.09.2021

Vedtak: 

Protokoll fra fakultetsstyremøte 21.09.2021 godkjennes. 

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 11.10.2021 tas til orientering. 

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

38/21-O Dekanens orientering 

  1. Dekanen orienterte om forslag til statsbudsjett 2022 fra den utgående regjering og forslagets konsekvenser for Det medisinske fakultet. Bevilging for UiO for 2022 er nesten identisk med UiOs antagelser slik de ble fremlagt for UiO-styret før sommeren. Planen for Livsvitenskapsbygget blir videreført. De ekstra 20 studieplasser på profesjonsstudiet i medisin fra sommeren 2020 vil også bli videreført. Grimstadrapporten vil etter forslaget ikke få økonomiske konsekvenser i 2022, men vil muligens resultere i en separat stortingsmelding om medisinutdanning. 
  2. Fakultetets mindreforbruk er større enn KDs krav om 5%. Etter møte med rektor og undervisningsdirektør er vårt klare inntrykk at det større mindreforbruket ikke vil ha økonomiske konsekvenser for fakultetet i inneværende år. Hvis KD skulle kreve tilbakebetaling vil UiO eventuelt løse problemet med sentrale investeringer. 
  3. Fra mandag den 11. oktober av gjennomføres undervisning hovedsakelig fysisk. De planlagte disputasene gjennomføres digitalt frem til den 5. november. Fra den datoen vil det være mulig å velge mellom fulldigitale eller stedlig disputaser. Man vurderer også hybride disputaser, men det krever teknisk og ressursmessig støtte og vil foreløpig ikke være et tilbud ved vårt fakultet.
  4. Planer om å desentralisere medisinutdanning har resultert i prosjektet Campus Sør. Fra høsten 2023 skal 10 studenter gjennomføre 4. og 5. studieår ved Sykehuset Sørlandet i Kristiansand. Det planlegges å øke antall studenter til 20 over tid, avhengig av den politiske behandlingen av Grimstadrapporten. Dekanatet, utdanningsleder i Klinmed og en studentrepresentant var nylig på besøk i Kristiansand og hadde en nyttig og positiv meningsutveksling om saken med representanter av Sykehuset Sørlandet. En rekke praktiske spørsmål knyttet til undervisning ble diskutert. Problemstillinger knyttet til økonomi og administrasjon vil bli tatt opp i november. Fakultetsstyret vil bli oppdatert om saken fortløpende.

39/21-O Virksomhetsrapportering T2, herunder regnskap og oppdatert årsprognose for 2021 (20 min)

ved Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapporteting T2 til orientering.

40/21-O Kvalitetsløftet  Oslo 2014 (20 min)

ved Elin Olaug Rosvold

Det medisinske fakultets styre tar Kvalitetsløftet Oslo 2014 til orientering. 

41/21-O Orientering om Life Science Growth House  (20 min)

ved Hilde Irene Nebb

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om Life Science Growth House til orientering. 

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 17. nov. 2021 12:35 - Sist endret 5. jan. 2022 13:19