Programrådet ved helseadministrasjon

Med basis i dokumentasjon og orienteringer fra studieprogrammets administrasjon er rådets hovedoppgave å kvalitetssikre studiet, drøfte aktuelle utfordringer og foreslå tiltak og løsninger.

Aktuelle studentevalueringer og evalueringer gjennomført av en ekstern komité vil utgjøre viktig underlagsmateriale for programrådet.

Programrådets mandat

Programrådet skal behandle de faglige rammene og prioriteringer for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av masterstudiet i helseadministrasjon. Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder, blant annet avgjørelser om den løpende drift.

Programrådet rapporterer til studiedekan gjennom den årlige rapporteringen for masterstudiet i helseadministrasjon.

Programrådet oppnevnes av studiedekanen. Representantene, med unntak av studenten, utpekes for fire år. Studenten, normalt tillitsvalgt for det aktuelle studiekullet, utpekes for ett år.

Programrådet har følgende sammensetning

  • Programleder (leder)
  • Studiekonsulent (sekretær)
  • 1 vitenskapelig ansatt
  • 2 eksterne representanter (derav én kliniker med lederstilling i helsesektoren)
  • 1 student

Programrådet møtes én gang hvert semester.

 

Mandatet er godkjent av studiedekan for masterstudiene 14.02.2011

 

 

 

 

Publisert 28. mai 2013 19:29 - Sist endret 9. apr. 2018 17:17