Råd og utvalg

Programråd

Alle studieprogram skal ha et programråd. Flere programmer kan ha samme programråd.

Undervisningledere

Det skal være en undervisningsleder i hvert fag. Her finner du oversikt over undervisningslederne for de forskjellige fagene.

Modulutvalg

Profesjonsstudiet i medisin er delt inn i 8 moduler. Modulutvalgene oppnevnes av studiedekan og har en leder og en nestleder. 

Forskerutdanningsutvalget

Fakultetets forskerutdanningsutvalg (FU) utvikler og kvalitetssikrer vår forskerutdanning i henhold til gjeldende lover og regelverk.

ULVE

Utvalg for legers videre- og etterutdanning (ULVE) er fakultetets rådgivende organ i saker som gjelder spesialistutdanningen og etterutdanning for leger.

LAMU

Fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal ivareta arbeidsmiljølovgivningen og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet.

Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF og UiO

Samarbeidsorganet er et beslutningsorgan for tildelingen av Helse- og omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til forskning i Helse Sør-Øst.