Programråd ved profesjonsstudiet i medisin

Programrådet skal virke for å bedre studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng innad i profesjonsstudiet i medisin.

Programrådet er et rådgivende organ som skal påse at studieprogrammet forvaltes i henhold til studieplanen.  Vedtak skal godkjennes av studiedekan for medisinstudiet.

Programrådet har følgende oppgaver, men kan delegere videre til utpekte personer der det er hensiktsmessig:

 • I samråd med studiedekan skal programrådet fastsette programmets innhold, og oppdatere dette i henhold til den faglige utvikling og myndighetenes krav
 • samordne emner og undervisningsfag slik at de støtter opp om studieprogrammets overordnede mål, inkludert læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå
 • sikre en helhetlig kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø i studieprogrammet

Sammensetning av programrådet for profesjonsstudiet i medisin

Programrådet skal avspeile de fagmiljøene som inngår i programmet, og skal sikre studentene representasjon. Programrådet skal ha ti medlemmer, og settes sammen slik:

 • Programrådsleder
 • 5 medlemmer fra det vitenskapelige personalet, inkludert de tre utdanningslederne som representerer basalfag, kliniske fag og samfunnsmedisin/ allmennmedisin. Faget indremedisin skal alltid være representert blant de vitenskapelige medlemmene. Dersom utdanningsleder ikke er lege, skal vedkommende erstattes med et medlem som er lege i vitenskapelig stilling.
 • 2 studentrepresentanter (valgt av MSU/MFU)
 • 2 administrativt ansatte
  • seksjonsleder i studieseksjonen
  • sekretariatfunksjonen ligger til Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)

Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år.

 

Medlemmer i programrådet 2020/2021 er:

Programrådsleder: Elin Olaug Rosvold

Vitenskapelige medlemmer:

Utdanningsleder ved helsam: Magnus Løberg

Utdanningsleder ved IMB: Jarle Breivik

Utdanningsleder ved klinmed: Knut Lundin

Vitenskapelig representant: Stig Müller

Vitenskapelig representant: Kristin Bjørnland

Studentmedlemmer: 

Studentrepresentant: agnes.karlseng@studmed.uio.no

Studentrepresentant:  henriette.aartun@studmed.uio.no

Administrative medlemmer:

Seksjonssleder i studieseksjonen: Elisabeth Authen Sethre

Sekretariat: Kristin Wium

 

Møtefrekevens

Programrådet avholder møte minimum 2 ganger i semesteret. Foretrukket møtedag er en onsdag klokka 15:00-17:00.

Saksfremlegg sendes til kristin.wium@medisin.uio.no senest mandag uken før møtedatoen (9 dager før møtetidspunktet).

Møteplan høsten 2020

23. september

Referat

4. november

Referat

Møteplan våren 2021

10. februar

Referat

21. april

Referat

Publisert 29. mars 2011 10:39 - Sist endret 18. nov. 2020 09:32