Programråd ved profesjonsstudiet i medisin

Programrådet skal virke for å bedre studentenes læringsutbytte og sikre koordinering og sammenheng innad i profesjonsstudiet i medisin.

Programrådet er et rådgivende organ som skal påse at studieprogrammet forvaltes i henhold til studieplanen.  Vedtak skal godkjennes av studiedekan for medisinstudiet.

Programrådet har følgende oppgaver, men kan delegere videre til utpekte personer der det er hensiktsmessig:

 • I samråd med studiedekan skal programrådet fastsette programmets innhold, og oppdatere dette i henhold til den faglige utvikling og myndighetenes krav
 • samordne emner og undervisningsfag slik at de støtter opp om studieprogrammets overordnede mål, inkludert læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå
 • sikre en helhetlig kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø i studieprogrammet

Programrådet avholder møte minimum 2 ganger i semesteret.

 

Møteplan våren 2020

Datoer: 26. februar og 1. april

Tidspunkt: 15:00-17:00

Sted: Sogn Arena, møterom Hippokrates

Saksfremlegg sendes til kristin.wium@medisin.uio.no senest mandag uken før møtedatoen (9 dager før møtetidspunktet).

 

Sammensetning av programrådet for profesjonsstudiet i medisin

Programrådet skal avspeile de fagmiljøene som inngår i programmet, og skal sikre studentene representasjon. Programrådet skal ha ti medlemmer, og settes sammen slik:

 • Programrådsleder
 • 5 medlemmer fra det vitenskapelige personalet, inkludert de tre utdanningslederne som representerer basalfag, kliniske fag og samfunnsmedisin/ allmennmedisin. Faget indremedisin skal alltid være representert blant de vitenskapelige medlemmene. Dersom utdanningsleder ikke er lege, skal vedkommende erstattes med et medlem som er lege i vitenskapelig stilling.
 • 2 studentrepresentanter (valgt av MSU/MFU)
 • 2 administrativt tilsatte
  • seksjonsleder i studieseksjonen
  • sekretariatfunksjonen ligger til Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS)

Programrådet oppnevnes for fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år.

 

Medlemmer i programrådet 2019/2020 er:

Programrådsleder: Elin Olaug Rosvold

Vitenskapelige medlemmer:

Utdanningsleder ved helsam: Magnus Løberg

Utdanningsleder ved IMB: Jarle Breivik

Utdanningsleder ved klinmed: Knut Lundin

Vitenskapelig representant: Stig Müller

Vitenskapelig representant: Kristin Bjørnland

Studentmedlemmer:

Studentrepresentant: Karsten Enseth Kluge

Studentrepresentant: Julie Stabursvik

Administrative medlemmer:

Seksjonssleder i studieseksjonen: Elisabeth Authen Sethre

Sekretariat: Kristin Wium

Publisert 29. mars 2011 10:39 - Sist endret 6. nov. 2019 12:18