Programrådet ved masterprogrammet i International Community Health

Rådets hovedoppgave å kvalitetssikre studiet, drøfte aktuelle utfordringer og foreslå tiltak og løsninger.

Programrådets mandat

 • Programrådet er ansvarlig for programmets innhold og at programmet oppdateres i samsvar med faglig utvikling innen området international community health.
 • Programrådet ser særlig på utvikling av curriculum og at de emner som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål. Det forutsettes at programrådets medlemmer har en aktiv dialog med emneansvarlige innen sitt fagområde.
 • Programrådet spiller en viktig rolle i kvalitetssikring av programmet, undervisning, vurderingsformer og læringsmiljø.
 • Programrådet er ansvarlig for opptaksreglementet og oppnevnelse av opptakskomité.
 • Programrådet har et overordnet ansvar for mottak av nye studenter og for faglig-sosiale tiltak innen programmet.
 • Programrådet er ansvarlig for at mål om internasjonalisering er ivaretatt av programmet.
 • Programrådet er ansvarlig for retningslinjer knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak for emner i programmet.

Programråds møter

Programrådet skal innkalles minst 2 ganger per semester etter innkallelse fra lederen.

Alle som deltar har rett til å fremme sakspunkter.

Programrådsleder

 • Det er programmets leder som leder rådet. Programrådsleder har ansvar for å:
 • lede programrådets arbeid og innkalle til møter.
 • avgjøre hvordan saker skal behandles.
 • tilrettelegge for at programrådet fungerer godt som styringsorgan.
 • Programrådsleder kan ta saker som ikke er av prinsipiell natur og som ikke kan utsettes til rådet er samlet i møte på fullmakt.

Sammensetting

Programrådet skal bestå av programlederen, programmets studiekonsulent og vitenskapelige ansatte fra enheter som er sentralt for programmets drift og utvikling.

Per 2015 er det ved Helsam:

 • Avd for samfunnsmed: Seksjon for epidemiologi og forebyggende medisin 
 • Seksjon for internasjonal helse 
 • Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie 

Også en representant fra en ekstern enhet som er sentral for programmet, for eksempel Farmasøytisk Institutt kan være med i rådet. Rådet skal også ha med en studentrepresentant.

Programrådet oppnevnes av studiedekanen ved Det medisinske fakultet. 

Representantene, med unntak av studenten, utpekes for tre år. Studenten velges for ett år.

Publisert 19. jan. 2016 15:30 - Sist endret 9. apr. 2018 17:11