Mandat for undervisningsledere ved medisinstudiet

Det skal være en undervisningsleder i hvert fag. Undervisningsleder blir oppnevnt for 3 år av gangen. Fakultetsstyret bestemmer hva som regnes som et fag i profesjonsstudiet i medisin.

Undervisningsleder oppnevnes av studiedekanen etter forslag fra institutt. I fag der undervisningen foregår på flere steder, utpeker undervisningsleder en kontaktperson på de undervisningsstedene som ikke har undervisningslederen.

 • Undervisningslederen velger ut og leder fagplanutvalget.  Fagplanutvalget kan bestå av samtlige lærere i små fag, eller dannes av en mindre, representativ gruppe av lærere. Fagplanutvalget er et rådgivende organ og har en særlig oppgave i forbindelse med endring og oppdatering av fagplanen, dvs. beskrivelsen av fagets innhold, mål og plassering i ulike deler av studiet.
   
 • Undervisningsledere for berørte fag skal konsulteres ved endringer av semestrenes faglige innhold
  .
 • Undervisningslederen har ansvar for koordinering av lærerkreftene innen faget, og innkaller lærerne til semestervise møter for å fordele undervisningen for neste semester. Tentativ fordeling kan gjøres tidlig basert på forrige semesters timeplan, mens endelig fordeling gjøres når forslag til timeplan for neste semester sendes ut til gjennomsyn
  .
 • Hvis undervisningsleder har problemer med å dekke den undervisningsmengden som bestilles fra semesterutvalgene, må dette tas opp med instituttleder.
   
 • Undervisningslederen har ansvar for å oppdatere liste over anbefalt litteratur. Normalt får undervisningslederen hvert semester en forespørsel fra biblioteket om oppdatering.
   
 • Undervisningslederen påser at det gis innspill til eksamensoppgaver i faget dersom eksamenskommisjonen/semesterutvalget ber om dette.
   
 • Undervisningsleder godkjenner oppgavetema og veileder for studentenes prosjektoppgaver. Undervisningsleder oppnevner også sensor for bedømmelse av oppgaven blant lærerne i faget.
   
 • Undervisningslederen skal holde seg orientert om resultater av evalueringer i semestre hvor faget undervises, og sørge for tiltak i samarbeid med semesterutvalget når det avdekkes mangler ved undervisningen i faget. Undervisningsleder har ansvar for å varsle studiedekanen hvis tiltak for å bedre undervisningen i faget krever endring av andre fag eller samarbeid mellom flere semesterutvalg.
   
 • Undervisningslederen svarer på henvendelser fra offentligheten om innholdet i undervisningen i faget.

Vedtatt av studiedekanen 3. november 2010

Publisert 20. mars 2011 11:27 - Sist endret 17. juni 2019 11:59