English version of this page

Forskerutdanningsutvalget

Det medisinske fakultet har som mål å styrke sin forskerutdanning.

Gjennom styrket veiledning, tettere oppfølging av kandidatene og videreutvikling av kursporteføljen, skal forskerutdanningen være fremtidsrettet, internasjonalt attraktiv, og integrert i aktive forskningsmiljøer.

Fakultetets forskerutdanningsutvalg (FU) skal arbeide for å utvikle og kvalitetssikre forskerutdanningen i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Mandat

Forskerutdanningsutvalget har både en formell og en mer operasjonell rolle:

Formell rolle

Forskerutdanningsutvalget

 • er fakultetets strategiske organ for forskerutdanningen
 • skal være bindeledd mellom dekanatet, fakultetsadministrasjonen, instituttene og ph.d.-kandidatene
 • skal påse at fakultetets forskerutdanningstilbud er i takt med den faglige utviklingen
 • skal arbeide for samsvarighet mellom fakultetene ved UiO
 • skal tilrettelegge for nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom universitetene
 • har overordnet ansvar for kvalitetssikring av forskerutdanningen og skal følge opp ansvarsfordelingen mellom fakultet, institutt, veileder og kandidat.

Oppgaver

Forskerutdanningsutvalget

 • skal holde fakultets utfyllende regler oppdatert og påse at disse følges
 • skal sørge for utvikling av fakultets tilbud innen veilederkompetanse
 • skal ivareta ensartet opptakspraksis, har det formelle ansvaret for opptak og fastsetter opptakskrav
 • skal holde kursporteføljen faglig oppdatert og sørge for at den reflekterer fakultetets faglige bredde
 • sikre kvaliteten på doktorgradsprøven (avhandling, prøveforelesning og disputas)
 • der instituttene har behov, bistå i konfliktsaker 
 • har ansvar for utarbeidelse av fakultetets års- og kvalitetsrapporter for forskerutdanningen

Sammensetning

 • Forskerutdanningsutvalget ledes av forskningsdekanen og består av ph.d.-koordinatorene ved instituttene, samt en representant for ph.d.-kandidatene (Medocs/PhD forum).
 • Fakultetsadministrasjonen fungerer som sekretariat. Seksjonssjef for Forskningsadministrasjon Ingrid Sogner og gruppeleder for Forskerutdanning Merethe Bremer deltar fra Fakultetsadministrasjonen.
Publisert 17. juni 2015 15:30 - Sist endret 2. mars 2018 13:35