English version of this page

Valg av representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, inkludert midlertidig ansatte professor II

Høsten 2021 skal det velges en representant og to vararepresentanter fra det midlertidig ansatt vitenskapelige personalet, herunder midlertidig ansatte professor II.

Valgperioden for denne gruppen er ett år, dvs 1.1.2022 - 31.12.2022.

Valgene gjennomføres etter bestemmelsene i valgreglementet for Universitetet i Oslo.

Frist for å foreslå kandidater

Utvidet frist: Fredag 29. oktober 2021.

Forslag sendes til valgstyret@medisin.uio.no. Les mer om krav til innhold i innsendt forslag nederst på siden.

Fakultetsstyrets sammensetning

Styret ved Det medisinske fakultet har 9 medlemmer, og er sammensatt som følger:

 • Dekan
 • Prodekan for forskning
 • 1 representant for fast vitenskapelig personale i minst halv stilling, inkludert professor II i fast stilling
 • 1 representant for midlertidig vitenskapelig personale i minst halv stilling, inkludert professor II i midlertidig stilling
 • 1 representant for det teknisk-administrative personalet
 • 2 studentrepresentanter
 • 2 eksterne representanter

Dekan velges direkte og prodekan for forskning utpekes og oppnevnes av dekanen. De eksterne representantene oppnevnes av rektor etter forslag fra fakultetsstyret.

Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser:

 1. Fast vitenskapelig ansatte, herunder fast ansatte professor II
 2. Midlertidig vitenskapelig ansatte, herunder midlertidig ansatte professor II
 3. Teknisk-administrativt ansatte
 4. Studentrepresentanter. Studentene organiserer egne valg.

Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte, herunder midlertidig ansatte professor II

Det skal velges en representant og to vararepresentanter for det midlertidig ansatte vitenskapelige personalet, herunder midlertidig ansatte professor II. Valgperioden for denne gruppen er ett år, dvs. 1.1 til 31.12.2022.

Stemmerett

Alle midlertidig vitenskapelig ansatte i minst 50% stilling, samt midlertidig ansatte professor II har stemmerett. For å kunne stemme må du være ansatt den dagen du avgir stemme.

Valgbarhet

Valgbare er midlertidig vitenskapelig ansatte, og midlertidig ansatte professor II med stemmerett. For å være valgbar må en ansatt ha et tilsetningsforhold som dekker hele valgperioden, 1.1.2022 til 31.12.2022.

Forslagsrett

Enhver midlertidig vitenskapelig ansatt og midlertidig ansatt professor II med stemmerett kan foreslå kandidater.

Ingen kan underskrive på mer enn ett forslag til samme verv.

Om innhold i innsendt forslag:

 • Et forslag kan inneholde en eller flere valgbare kandidater. Det må stå minst like mange forslagstillere bak et forslag som det antallet kandidater forslaget inneholder.
 • Forslaget skal angi kandidaten(e)s navn, tittel og arbeidssted ved fakultetet.
 • Det skal fremgå av forslaget om kandidatene er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.
 • Forslaget må inneholde navn og stilling på forslagsstiller(e).

Forslaget sendes til: valgstyret@medisin.uio.no innen fristen 22. oktober 2022.

Vil du vite mer om valgreglene?

Valgreglement for Universitetet i Oslo

Presentasjon av kandidatene

Kandidatene kan levere inn egenomtale og valgprogram. Dette publiseres samtidig som kandidater og forslagsstillere offentliggjøres etter at kandidatene er godkjent av valgstyret, så fort som mulig og senest 8. november 2021. Kandidatene kan redigere sine valgsider fram til valget starter 19.11.

Egenomtale og valgprogram kan sendes til nettredaktor@medisin.uio.no, som bistår kandidatene med presentasjonen på nettsidene.

Stemmeperiode

Valget foregår elektronisk. Stemmeperioden starter 19. november 2021 kl. 8:00, og avsluttes 26. november 2021 kl. 12.

Publisert 13. sep. 2021 12:53 - Sist endret 21. okt. 2021 14:30