English version of this page

Om doktorgradsprøve

Når dekan har godkjent en positiv innstilling fra bedømmelseskomitéen er du formelt sett klar for doktorgradsprøven.

Doktorgradsprøven består av prøveforelesning og disputas. I forkant av disputasen skal det avholdes en prøveforelesning over et oppgitt emne.

Prøveforelesning

Når dekan har godkjent avhandlingen for offentlig forsvar, skal du i forkant av disputasen holde en prøveforelesning over et oppgitt emne bestemt av bedømmelseskomiteen.

  • Du får oppgitt emne på epost 10 arbeidsdager i forkant av prøveforelesningen.
  • Prøveforelesningen ledes av disputasleder og varer i 45 minutter. Inntil 15 minutter kan settes av til spørsmål og kommentarer i etterkant av selve prøveforelesningen.
  • Under prøveforelesningen skal du vise evne til formidling av kunnskap. Målgruppen for prøveforelesningen er studenter, kolleger uten spesialkunnskaper og den opplyste allmennhet.
  • Prøveforelesningen skal omhandle temaer utenfor din avhandling, det er derfor ikke anledning til å referere til eller bruke eget ph.d.-arbeid under prøveforelesningen.

Disputas

Disputasen er det offentlige forsvaret av avhandlingen. Den varer mellom to og tre timer og ledes av disputasleder.

  • Disputasleder åpner disputasen med å gi en kort presentasjon av kandidat og komité.
  • Etter at disputasen er åpnet holder du et populærvitenskapelig sammendrag av ditt forskningsarbeid i inntil 20 minutter.
  • Deretter følger førsteopponent med inntil 75 minutter og andreopponent med inntil 60 minutter.
  • Du avslutter disputasen med en kortfattet takk til universitetet og komiteen, hvorpå disputasleder erklærer akten for avsluttet.

Disputasen skal avholdes i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo eller et universitetssykehus.

Språk

Prøveforelesningen skal som hovedregel foregå på samme språk som avhandlingen, normalt engelsk. Prøveforelesningen kan foregå på norsk dersom kandidaten og komiteens medlemmer alle behersker skandinavisk språk og komiteen selv anmoder fakultetet om dette.

Disputasen skal foregå på samme språk som avhandlingen er skrevet på.   

Disputas ved instituttene

Instituttene ved fakultetet har egne rutiner for gjennomføring av disputaser.

Bruk av Logo

Hvis du velger å ha med logo for finansieringskilde og/eller sykehus, husk at også medisinsk fakultet sin logo skal være med.
 

Film om disputasen og doktorkreeringen

Se film om disputasen og kreeringen

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 14:24 - Sist endret 8. nov. 2019 10:43