English version of this page

Retningslinjer for disputas

Hovedregelen ved fakultetet er stedlige disputaser. Det vil være mulig å avholde hybrid (delvis digital) disputas dersom det er behov for det. Digitale disputaser kan i spesielle tilfeller avholdes etter avtale med fakultetet.

Stedlig disputas

Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle ha mulighet og være villige til å reise til Oslo og være til stede i disputaslokalet. Kandidaten bestiller selv lokale blant de godkjente lokalene ved fakultetet. Husk å bestille et møterom til komiteen i nærheten av disputaslokalet.

Ved stedlig disputas er det vanlig at prøveforelesningen starter kl. 10.15 og disputasen kl. 13.15. Erfaringsmessig er det nødvendig med to timers pause mellom prøveforelesning og disputas.

Instituttene har egne rutiner for gjennomføring av stedlige disputaser. Se ditt institutt for nærmere oversikt. På stedlige disputaser benyttes duk og kappe. Instituttet som arrangerer disputasen ordner dette. Det er også instituttet som betaler honorar og refusjoner av reise og opphold, se her for mer informasjon.

Behov for opplæring i bruk av IT-/AV-utstyr, testing av utstyret i forkant av disputas samt ev. støtte i forbindelse med avvikling av disputasen gjøres av AV (AV = audiovisuell teknisk støtte) på instituttet. Se ditt institutts informasjonsside for mer informasjon om hva som tilbys.  

Instituttenes sider om avvikling av disputas

Hybride (delvis digitale) disputaser

Hybride disputaser kan avholdes dersom én av eller begge opponentene ikke kan komme til Oslo for å delta på stedlig disputas. Kandidaten, de andre komitémedlemmene og disputasleder må kunne være fysisk til stede.

Ved hybrid disputas er det vanlig at prøveforelesningen starter kl. 10.15 og disputasen kl. 13.15. Erfaringsmessig er det nødvendig med to timers pause mellom prøveforelesning og disputas.

I forbindelse med hybrid disputas kreves det at kandidaten tar et større ansvar for den tekniske gjennomføringen. Det påhviler også komiteen noen ekstra oppgaver i forbindelse med en hybrid disputas. Under følger en beskrivelse av ansvars- og rollefordelingen:

 • Når innstillingen er formelt godkjent ved fakultetet gir komitéleder beskjed til fakultetet om at det er ønskelig med hybrid disputas. Fakultetet formidler det videre til kandidaten og sender bestilling av hybrid disputas til IT/AV.
 • Kandidaten reserverer rom som er egnet for hybrid disputas. Ta kontakt med roombooking i henhold til vanlig rutine, husk å opplyse om at det gjelder en hybrid disputas. Kandidaten må også reservere et møterom til komiteen, i nærheten av disputaslokalet. Her kan komiteen trekke seg tilbake etter prøveforelesning. Spør rombooking om hvilke rom som er aktuelle å bruke til dette formålet. Vær oppmerksom på at det for fakultetets kandidater ikke er mulig å gjennomføre hybrid disputas i Gamle festsal.
 • Kandidaten må ha en teknisk gjennomgang i lokalet sammen med AV-ansvarlig. Kandidaten avtaler dette direkte med AV-ansvarlig. Opponenten som skal være med digitalt må også være med på den tekniske gjennomgangen. AV-ansvarlig gir beskjed til fakultetet om når testen kan gjennomføres og fakultetet koordinerer dette med opponenten som skal delta digitalt. Det er anbefalt at hele komiteen deltar på den tekniske gjennomgangen.
 • AV-ansvarlig oppretter og distribuerer Zoom-innkalling til testen.
 • Komitéleder er ansvarlig for å informere opponentene om gangen i disputasen (rekkefølge, tidsramme osv.).
 • Det er viktig at kandidaten er vendt mot kameraet når hun/han har ordet.
 • Opponenten som skal delta fysisk må ha med eventuelle powerpoint-presentasjoner på minnepinne.
 • Komitéleder må ha med bærbar pc som kan brukes til å kommunisere med opponenten som deltar digitalt når komiteen skal trekke seg tilbake for å diskutere om prøveforelesning og disputas er godkjent eller ikke.
 • AV har laget en liste med krav til kandidaten i forbindelse med hybrid disputas: Krav til kandidaten for hybrid disputas (pdf)

Strømming

Hybride disputaser vil normalt bli strømmet. Strømming av hybride disputaser innebærer at digitalt publikum kan se prøveforelesning og disputas, men ikke delta aktivt med spørsmål og ex auditorio underveis i prøven. Eventuelle spørsmål må sendes til disputasleder på e-post i forkant av disputasen.

Stedlige disputaser strømmes normalt ikke. Kandidaten kan søke om strømming av stedlig disputas. AV kan legge til rette for strømming dersom lokalet har utstyr for det og det er kapasitet til det. Strømming av stedlige disputaser innebærer at digitalt publikum kan se prøveforelesning og disputas, men ikke delta aktivt med spørsmål og opposisjon ex auditorio.

Strømmelenken legges på kunngjøringen. Kandidaten må melde inn ønske om strømming til fakultetet senest 4 uker før disputasdatoen. Fakultetet melder ønsket videre til AV, som er teknisk ansvarlige for strømmingen.

Endring av disputasformat

Dersom formatet på en planlagt disputas skal endres, må fakultetet varsles senest tre uker før disputasdatoen. Merk! Det er da en risiko for at den opprinnelige disputasdatoen ikke kan beholdes og disputasen må flyttes til et senere tidspunkt.

I tilfeller hvor det eventuelt oppstår akutt sykdom el.l. som gjør at disputasformatet må endres, vil det blir gjort en vurdering av om disputasformatet kan endres. Stedlige disputaser kan vurderes avviklet som hybride. Stedlige og hybride disputaser kan alternativt vurderes avviklet som heldigitale.

Det er fakultetet som avgjør om heldigital disputas ev. kan tilbys i slike tilfeller. Dersom fakultetet innvilger heldigital disputas, vil dere få nærmere informasjon om hvordan dette foregår og hvilke forutsetninger som gjelder. 

Digitale disputaser

Under følger en beskrivelse av retningslinjene for heldigitale disputaser.

 • Ved digital disputas er det vanlig at prøveforelesningen starter kl. 9.15/10.15 og disputasen kl. 11.15/12.15. Erfaringsmessig er det nok med én times pause mellom prøveforelesning og disputas.
 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må delta digitalt fra egen PC via Zoom.
 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må alle sitte hver for seg, f.eks. på sitt kontor eller hjemme. Det er ikke anledning for disse å sitte sammen under doktorgradsprøven.
 • Senest to dager før disputasdagen avholdes det en øvelse med teknisk personale på Zoom. Denne øvelsen er obligatorisk for opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder for å kontrollere at den tekniske kvaliteten er tilfredsstillende og for å gå gjennom prosedyrene. AV-ansvarlig oppretter og distribuerer Zoom-innkalling til testen.
 • Når disputasen avholdes digitalt, dekkes ikke reise- og oppholdsutgifter for opponenter.
 • Disputasen er et digitalt arrangement hvor publikum kan delta via publisert Zoom-lenke på kunngjøringen.
 • Opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder må selv påse at de sitter i et passende rom og har det utstyret som trengs for å gjennomføre digital disputas.
 • Zoom fungerer på alle plattformer, operativsystemer og nettlesere. Mer informasjon
 • På den obligatoriske øvelsen skal opponenter, komitéleder, kandidat og disputasleder sitte på det samme rommet og bruke det samme utstyret som de vil benytte under doktorgradsprøven (prøveforelesning og disputas).
 • Dersom kandidaten eller opponentene har bruk for tavle, anbefales iPad/tablet som deles som skjerm i Zoom. Funksjonen må testes på forhånd i forbindelse med øvelsen.
 • Duk og kappe benyttes ikke på digitale disputaser.
 • Det vil være AV-teknisk støtte tilgjengelig under den digitale doktorgradsprøven via Zoom. MERK: Det er ikke kapasitet til å gi teknisk støtte i et ev. auditorium med publikum om du velger å ha dette. 
 • Fakultetets administrasjon er tilgjengelig på telefon/e-post frem til og under disputas, men vil normalt ikke delta verken i ev. auditorium eller på Zoom under øvelsen eller under doktorgradsprøven.
 • Vær bevisst på hvordan bakgrunnen din på Zoom er. Du bør vurdere å legge inn en fast bakgrunn, AV kan eventuelt være behjelpelig med dette på øvelsen.

Kunngjøring

Disputaser ved Det medisinske fakultet kunngjøres 14 dager før disputasdato. Dersom disputasen er heldigital vil dette fremgå av kunngjøringen og det vil ligge en lenke til Zoom-rommet hvor disputasen vil foregå.

Dersom kandidaten har bestilt direkte strømming av stedlig disputas, vil lenke til dette ligge på kunngjøringen.

Tilgjengeliggjøring av avhandling

Det vil være mulig å bestille en digital kopi av avhandlingen frem til to dager før disputas. En bestillingslenke for dette er tilgjengelig fra kunngjøringen. Avhandlingen sendes ut elektronisk på e-post senest dagen før disputasen avholdes gitt at fakultetet har mottatt den fra trykkeriet (Grafisk senter) i tide.

Etter disputasen må kopier av avhandlingen (både digitale og trykte) bestilles direkte fra kandidaten.

Fakultetet trykker 40 kopier av avhandlingen. Kandidaten kan påregne å få ca. 30 eksemplarer selv. De andre eksemplarene sendes til bibliotekene og inkluderer pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.

Kandidaten vil få beskjed når de trykte avhandlingene kan hentes på Sogn Arena.

Kandidaten er selv ansvarlig for å ta med trykte avhandlinger til disputaslokalet ved fysisk eller hybrid disputas.

Dersom kandidaten ønsker flere enn 30 trykte kopier, må vedkommende selv bestille og betale disse hos Grafisk senter ved UiO.

Disputasmiddag

En eventuell disputasmiddag etter disputasen er et privat arrangement i regi av kandidaten. Fakultetet har ingen forventninger verken til at det avholdes en disputasmiddag eller at opponenter, komitéleder eller disputasleder deltar på denne middagen.

Publisert 26. aug. 2020 09:50 - Sist endret 11. okt. 2022 09:54