Om Kartleggingssystemet

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Kartleggingssystemet skal sikre en løpende nasjonal oversikt over alle selvmord under, og inntil 12 måneder etter, kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Pasienter som mottar hjelp for psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten er en velkjent høyrisikogruppe for selvmord i tiden de mottar behandling og i den første tiden etter avslutning av behandling. Ved å foreta en systematisk kartlegging av selvmord i denne pasientgruppen er målet å kunne identifisere behov for forebyggende tiltak på systemnivå, utvikle slike tiltak og på sikt kunne evaluere effekten av disse. 

Les mer om bakgrunn, formål og metode ved å benytte knappene i venstremenyen.