English version of this page

Målsetting og organisasjon

Hvem er vi?

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt.

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi.

Vi drifter også flere nettsteder, det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.  Les mer om vår virksomhet i årsrapportene.

Våre kjerneoppgaver:

  • forskning på internasjonalt nivå
  • kunnskapsutvikling og formidling
  • undervisning/kompetanseoppbygging
  • veiledning/rådgivning
  • koordinering, nettverksbygging og samarbeid med nasjonale og regionale miljøer. 

NSSF er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd fra Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. Vi drifter også forsknings-/forebyggingsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen DAM. 

NSSFs formål er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord, selvmordsforsøk og selvskading i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd og selvskading.

 

Forskningsstrategi

Utdanningsstrategi

Formidlingsstrategi

Brukermedvirkning


Kontakt- og fakturainformasjon

Ansatte


Følg NSSF på facebook

Tidsskriftet Suicidologi


NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon:

Informasjon til deg som er i krise


Emneord: Kontakt NSSF, fakturaadresse, ansatte, besøksadresse, nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Publisert 9. juli 2021 10:42 - Sist endret 15. des. 2021 09:57