English version of this page

Målsetting og organisasjon

Hvem er vi?

NSSF er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. 

Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi. 

Vi drifter også flere nettsteder, det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.  Les mer om vår virksomhet i årsrapportene

Kontakt- og fakturainformasjon 

Våre kjerneoppgaver:

  • forskning på internasjonalt nivå
  • kunnskapsutvikling og formidling
  • undervisning/kompetanseoppbygging
  • veiledning/rådgivning
  • koordinering, nettverksbygging og samarbeid med nasjonale og regionale miljøer. 

NSSF er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd fra Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. Vi drifter også forsknings-/forebyggingsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen DAM. 

NSSFs formål er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord, selvmordsforsøk og selvskading i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd og selvskading.

 

Forskningsstrategi

Utdanningsstrategi

Formidlingsstrategi

Brukermedvirkning

Ansatte


Følg NSSF på facebook

Tidsskriftet Suicidologi


NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon:

Informasjon til deg som er i krise


Emneord: Kontakt NSSF, fakturaadresse, ansatte, besøksadresse, nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Publisert 9. juli 2021 10:42 - Sist endret 18. mars 2022 10:29