English version of this page

Sammendrag av avhandlingen

Før disputasen skal du som kandidat sende inn to sammendrag av avhandlingen din til fakultetet.

I henhold til § 17.1 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo skal følgende elektroniske sammendrag sendes inn av kandidaten i forbindelse med disputas:

  • Et populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen på norsk
  • Et fagrettet sammendrag av avhandlingen på engelsk

Sammendragene skal ha standardisert lengde, fontstørrelse og linjeavstand. De skal også følge gitte retningslinjer for innhold og disposisjon.

Send sammendragene (docx) (pdf) med e-post til din saksbehandler med kopi til forskerutdanning@medisin.uio.no Husk samtidig at du kan sende inn et foto av deg selv, som vi vil bruke på nettsiden til disputasen.

Norsk sammendrag

Her finner du informasjon om hvordan det norske populærvitenskapelige sammendraget skal se ut. Du finner også et eksempel på et sammendrag.

Oppsett

Lengde: Maksimalt 2000 tegn (inkludert mellomrom).

Fontstørrelse: 11 pkt.

Linjeavstand: 1,5

Fonttype: Georgia

Populærvitenskapelig tekst - skriv for mediene

Det norske sammendraget skal være populærvitenskapelig utformet, slik at kommunikasjonsavdelingen kan sende det til riksdekkende medier som Aftenposten og NRK. Husk at avislesere og internettbrukere ikke har din faglige bakgrunn og ikke kan fagspråket ditt. Sammendraget skal derfor ikke preges av faguttrykk, men gi en allment forståelig fremstilling av doktorgradsprosjektet.

Medias interesse for doktorgradsarbeidet vil være avhengig av din evne til å popularisere stoffet. Vi ber deg derfor å utforme sammendraget etter følgende retningslinjer:

Begynn med konklusjoner og resultater

Journalister er lært opp til å stryke bakfra (blant annet på grunn av plasshensyn), og venter å få det viktigste først. For pressen er det resultatene dine som er hovedsaken.

For at arbeidet ditt skal få oppmerksomhet, må du derfor begynne der det i vitenskapelige fremstillinger er naturlig å slutte: Med konklusjonene og resultatene. Fortell om konsekvenser av forskningen din, og om eventuelle praktiske følger.

Skriv enkelt

Fagspråk er ikke bare fremmedord, men og en egen sjargong. Dette må nå legges til side. I det populærvitenskapelige sammendraget er det viktig å bruke vanlig dagligspråk, så langt det lar seg gjøre.

Et engelsk slagord for forskningsformidling er: ”Better roughly right than precisely wrong”. Det uttrykker at noe som blir skrevet litt omtrentlig, kan bli oppfattet mer korrekt enn det som blir skrevet nøyaktig, men med uforståelige fagord.

Ta det som en utfordring å beherske andre skrivegenrer enn dem du er mest vant til fra forskningen.

Bestemor sitter i kvalitetskontrollen

En god tommelfingerregel er å tenke seg at man forteller om avhandlingen til bestemor. Få gjerne familie eller venner som ikke kan faget til å lese gjennom sammendraget.

Eksempel på norsk, populærvitenskapelig sammendrag.

Engelsk sammendrag

Oppsett

Lengde: Maksimalt 2000 tegn (inkludert mellomrom).

Fontstørrelse: 11 pkt.

Linjeavstand: 1,5

Fonttype: Georgia

Faglig sammendrag

Sammendraget skal inneholde følgende punkter:

  • Hvilke(t) fagområde avhandlingen er skrevet innenfor
  • Hvilke problemstillinger / hypoteser avhandlingen tar for seg
  • Hvilke(n) metode(r) og data som er blitt benyttet
  • Viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet

Faglig, men ikke for komplisert

Det engelske sammendraget trenger ikke være like populærvitenskapelig som det norske. Faguttrykk og fagsjargong kan benyttes i større grad, men husk at ikke alle leserne kjenner feltet like godt som deg.

Sammendraget brukes bl.a. av Tidsskrift for Den norske legeforening og kan brukes på baksiden av avhandlingen.

Eksempel på fagrettet engelsk sammendrag.

Krav til avhandlingen

Kontakt oss

Publisert 1. des. 2015 15:24 - Sist endret 25. feb. 2021 10:56