English version of this page

Hvordan skal du levere inn avhandlingen?

Følg beskrivelsen nøye slik at innleveringen ikke tar lenger tid enn nødvendig. Avhandlingen regnes ikke som innlevert før all dokumentasjon er mottatt ved fakultetet.

Er du veileder?

Informasjon til deg som er veileder

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Bedømmelseskomiteen har tre måneder til å avgi innstilling.
 • Innstilling ved omarbeiding: Bedømmelseskomiteen har 1 måned på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.
 • Tidligste dato for prøveforelesning/disputas er 6 uker etter at innstillingen er godkjent.

Hvor leverer du avhandlingen?

Det er for tiden påbud om hjemmekontor i Oslo kommune, og vi tar derfor ikke imot søknader om bedømmelse fysisk ved Sogn Arena. Søknader om bedømmelse kan sendes som zip-fil til postmottak@medisin.uio.no. Følg ellers vanlige retningslinjer for innlevering av søknad om bedømmelse.

Vi tar i mot din søknad om å få avhandlingen bedømt i våre lokaler i Sogn Arena.

Besøkstid kl. 9.00-10.00 hvis du ønsker å snakke med en saksbehandler. Avhandlingen kan også leveres i resepsjonens åpningstid mellom kl. 08.15-15.45 (08.15-15.00 fra 15.mai til 15.september).

Du kan eventuelt sende avhandlingen med post.

Se vår besøks- og postadresse i kontaktinformasjonen.

Hvordan skal avhandlingen leveres?

I perioden med påbudt hjemmekontor leveres avhandlingen og vedlegg som zip-fil til postmottak@medisin.uio.no

Du må levere avhandlingen i 1 eksemplar på minnepinne/USB stick.

Minnepinnen skal inneholde hele avhandlingen, det vil si både sammenskrivingen og artiklene, i en samlet pdf-fil. Avhandlingen skal være lagret som en pdf-fil og skal ikke være scannet.

Søknadsbrev samt vedlegg skal også leveres som separate pdf-filer på samme minnepinne som avhandlingen.

Følgende skal ligge på minnepinnen, bruk filnavn som angitt i parentes:

 • Avhandling (avhandling)
 • Søknadsbrev om fremstilling (søknad)
 • Bekreftelse på godkjent opplæringsdel (opplæringsdel)
 • Medforfattererklæringer (medforfatter)
 • Erklæring om innhentede tillatelser (tillatelser)
 • Forslag til bedømmelseskomite og disputasleder (komiteforslag)
 • Habilitetserklæringer (habilitet)

Vedlegg til innlevering av avhandling

For at søknaden om bedømmelse av avhandling skal bli behandlet, må du legge ved følgende dokumenter:

 1. Søknadsbrev om fremstilling for graden ph.d. Følgende opplysninger må fremkomme av søknaden:
  • fullt navn og fødselsnummer
  • din nåværende grad
  • korrekt tittel på avhandlingen
  • en kort beskrivelse av avhandlingens tematikk
  • kontaktinformasjon til hovedveileder og medveileder(e)
  • hvor arbeidet er utført, det vil si din arbeidsplass under ph.d.-perioden, hvor materialet er hentet fra og hvor du har utført laboratoriearbeid. Oppgi eventuelle samarbeidende institusjoner.
  • det er viktig at du påser at kontaktinformasjonen som er registrert i StudentWeb er korrekt, da det er denne fakultetet forholder seg til.
 2. Bekreftelse på godkjent opplæringsdel.
 3. Medforfattererklæring (docx) (pdf) med en erklæring om kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid som leveres inn til bedømmelse. Hvert enkelt skjema må undertegnes av både kandidat og medforfatter. Pass på at signaturene ikke kommer på et eget ark! 
 4. Erklæring om innhentede tillatelser (docx) (pdf). Fylles ut og undertegnes av kandidat og samtlige veiledere. Alle tillatelser skal legges ved søknaden. Informasjon om søknader til REK og andre instanser i tillegg til REK.
 5. Forslag til bedømmelseskomite og disputasleder (docx) (pdf). Bedømmelseskomiteen foreslås av fagmiljøet. Det er hovedveileders ansvar å sørge for at det blir sendt inn signert bedømmelseskomiteskjema samt habilitetserklæringer fra hvert enkelt foreslåtte komitemedlem. Dette kan enten sendes av hovedveileder til postmottak@medisin.uio.no, eller kandidaten kan sende det inn sammen med søknad om bedømmelse. På samme skjema skal veileder føre opp alternative disputasledere. Disputasleder må godkjennes av dekanen og vil få endelig bekreftelse på dato når innstillingen er godkjent. En eventuell avtale om dato for prøveforelesning og disputas inngått mellom veileder og bedømmelseskomiteen er ikke bindende for fakultetet.
 6. Habilitetserklæring (docx) (pdf). Hovedveileder har ansvar for å oversende habilitetserklæring fra hvert enkelt foreslåtte komitemedlem.

Krav til avhandlingen

Kravene til en avhandling for graden ph.d er nedfelt i Forskrift for graden ph.d. § 10.1 og Det medisinske fakultetets Utfyllende regler til Forskriften § 10.1.

Merk at for avhandlinger som er skrevet på engelsk skal det inngå et vitenskapelig sammendrag på norsk i den trykkede avhandlingen. Sammendraget skal være på inntil 2 sider (800 - 1200 ord). Tilsvarende skal avhandlinger som er skrevet på norsk inkludere vitenskapelig sammendrag på engelsk. Dette sammendraget er en del av avhandlingen og skal være inkludert i avhandlingen på innleveringstidspunktet. 

Kilde- og sitatsjekk av doktoravhandlingen

Alle doktoravhandlinger som leveres inn til bedømmelse ved Det medisinske fakultet kjøres gjennom et tekstgjenkjenningsprogram før bedømmelsesprosessen settes i gang. Det er spesielt doktoravhandlingens sammendrag (kappen) som sjekkes, men hele avhandlingen kjøres gjennom programmet. Dersom kandidaten har skrevet en monografi, sjekkes hele avhandlingen.

Ordningen er innført for å sikre at doktoravhandlinger ved Det medisinske fakultet følger gjeldende retningslinjer for god referanseskikk og kildebruk ved UiO. Programmet avdekker eventuelle tekstlikheter mellom kandidatens arbeid og tidligere publiserte arbeider, og vil gjøre det lettere å vurdere om tekstutdrag er riktig og tilstrekkelig referert.

Dersom rapporten fra programmet viser tekstlikheter som krever grundigere gjennomgang, vil hovedveileder og kandidat få tilsendt rapporten for gjennomsyn, og kandidaten får anledning til å rette opp eventuelle feil og mangler i referansene før avhandlingen sendes til bedømmelseskomiteen for vurdering.

Programmet vil ikke kunne fange opp alle kilder, og kandidaten har fremdeles et selvstendig ansvar for å påse at kilder som er brukt i avhandlingen er riktig og tilstrekkelig referert til.

Nyttige lenker:

Status på artikler

Du kan ikke endre statusen på artiklene som inngår i ph.d.-avhandlingen etter innlevering når du skal trykke avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Retting av formelle feil i avhandlingen (Errata)

Du kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Errata er endringer som gjøres i en avhandling etter at avhandlingen er bedømt, men før den går i trykken.

Kan avhandlingen trekkes tilbake?

Et innlevert ph.d.-arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares.

Kan hele eller deler av en avhandling unntas offentlighet?

Avhandlingen skal trykkes i den utgave som ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. Ph.d.-forskriftens § 14.2.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring, herunder publisering, av en doktorgradsavhandling. Det kan gjøres unntak hvis en på forhånd avtaler utsettelse av datoen for offentliggjørelse. Dette må gjøres FØR avhandlingen søkes bedømt. En slik utsettelse kan finne sted når forskerutdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av ekstern part, for at den eksterne part skal kunne ta stilling til eventuell patentering.  

Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av doktorgradsavhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres eller publiseres, jf. Ph.d.-forskriftens § 5.2.

Tid for prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning og disputas kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til forsvar.

Skjemaer

Artikkelbasert avhandling

Kontakt oss

Publisert 28. mai 2015 10:50 - Sist endret 12. apr. 2021 10:35