Hvordan øke trivselen blant eldre?

Hva er viktigst for å trives når du blir eldre og livet byr på utfordringer?

To eldre menn som ler hjertelig.

Personer som trives opplever ikke bare at de er i live, men at livet er verdt å leve. Foto: Colourbox.

Vi ser nå en økende interesse for de positive aspektene ved å leve lenge. Oppmerksomheten rettes ikke lenger bare mot problemene knyttet til det å bli eldre.

Å bli eldre medfører mange tap

Det å bli gammel er ikke ensbetydende med det å bli syk og ha omfattende helsesvikt. Men jo eldre en blir, jo større er sannsynligheten for at en lever med en eller flere sykdommer og bruker flere medikamenter for å behandle disse.

Samtidig er alderdommen forbundet med en rekke tap, som tap av yrkesrolle, tap av partner og andre familiemedlemmer, tap av venner og for mange tap av generell sosial kontakt, autonomi og etter hvert egen bolig.  

Hva er trivsel?

I lys av disse endringene, som mange opplever som krevende, er fokus på trivsel viktig.

Trivsel er et hverdagsbegrep som godt beskriver et av målene i eldreomsorgen. Det er kanskje særlig viktig for eldre som bor på sykehjem eller i eldreboliger. 

Men trivsel kan også være et begrep som fanger opp hvorfor eldre mennesker klarer seg godt og bevarer helse, funksjon og sosial deltagelse langt inn i alderdommen.

Trivsel er nært knyttet til begrepet livskvalitet, men fremhever den dynamiske prosessen som bidrar til tilfredshet og velvære. 

Trivsel er et sammensatt begrep som rommer både fysiske, psykologiske og sosiale dimensjoner1.

Trivsel handler om å utvikle seg og ha det bra til tross for utfordringer som livet gir. Det er knyttet til en opplevelse av å mestre utfordringene en står i.

Personer som trives opplever ikke bare at de er i live, men at livet er verdt å leve. Det krever at en har opplevelser som utvider horisonten og som skaper mening i tilværelsen. 

Hvorfor er forskning på trivsel blant eldre viktig?

Forskning på trivsel er viktig da det kan gi økt forståelse av hvordan mennesker selv kan fremme tilfredshet og velvære, på tross av helse og andre utfordringer.

Forskningen er også viktig for at samfunnet skal kunne legge til rette for trivsel i alderdommen. 

Egen innstilling er viktig, men ikke nok

I en tidlig studie blant mentalt klare eldre som bodde på sykehjem, fant vi ut at trivsel hadde flere dimensjoner2. Det aller viktigste for å trives var den gamles egen innstilling til det å bo på sykehjem. 

Mens de gamle vi intervjuet innrømmet at de aller helst ville bodd i eget hjem, understreket de at de innså at det ikke var mulig. De hadde derfor bestemt seg for å trives. Denne aktive beslutningen ble fremhevet som helt grunnleggende av informantene. 

Men en aktiv beslutning om å trives er ikke tilstrekkelig. To andre essensielle aspekter var at pleierne behandlet dem med vennlighet og respekt og at de kunne imøtekomme deres grunnleggende behov og hjelp til å holde sykdommer og plager i sjakk. Det interessante med denne studien var at de to forholdene ikke kunne erstatte den gamles egen innsats for å trives. 

Andre forhold som også bidro til trivsel var muligheten til å opprettholde kontakten med familien, positive relasjoner til de andre beboerne, deltagelse i meningsfulle aktiviteter og muligheten for å komme ut og oppleve andre ting. De fysiske omgivelsene spilte også inn.

En rekke andre studier har gitt lignende resultater.

Hva kan vi gjøre for å skape trivsel blant eldre?

Forskningsfunnene hjelper oss i retning av tiltak som kan gi økt trivsel i eldre år. 

Den gamle selv kan i stor grad påvirke sin trivsel gjennom hvordan en forholder seg til livet og de utfordringene en møter. Denne evnen er noe som læres og utvikles hele livet.

Men det er viktig å understreke at dette ikke er noe en gjør alene og som kun er viljestyrt. Mennesker er sosiale og mestring av livets utfordringer læres i tett samspill med andre. Det er en av forklaringene hvorfor opprettholdelse av sosiale relasjoner og aktiviteter er så viktig – også i alderdommen. 

Samtidig kan samfunnet legge til rette for økt trivsel gjennom å skape arenaer der trivsel understøttes. I eldreomsorgen innebærer dette blant annet å:

  • Legge til rette for selvstendighet, mestring og muligheter for å involvere seg i meningsfulle aktiviteter som utfordrer både fysisk og psykososialt og gir glede
  • Sikre at eldre ikke blir sosialt isolert grunnet sviktende helse. Dette er særlig viktig i og med at eldre bor lenger hjemme, også med omfattende hjelpebehov
  • Skape gode fysiske rammer som understøtter evnen til selvhjelp og selvstendighet, samtidig som en kan opprettholde sosiale relasjoner
  • Sørge for at den gamles familie støttes når de opplever betydelige omsorgsoppgaver. Dette er særlig viktig for personer og familier som rammes av kognitiv svikt og demens. 
  • Sikre at de som yter hjelp har den nødvendige kompetansen til å understøtte trivsel. Det er utviklet en rekke tiltak som vi vet fremmer trivsel blant eldre i sykehjem

Referanser

  1. Feeney BC, Collins NL. A New Look at Social Support: A Theoretical Perspective on Thriving Through Relationships. Personality and Social Psychology Review. 19(2): 113-147, 2015.
  2. Bergland Å, Kirkevold M. Thriving in nursing homes in Norway: Contributing aspects described by residents. International Journal of Nursing Studies. 43(6):681-891, 2006.

Abonner på varsling av nye blogginnlegg

Emneord: mental helse, eldre Av Marit Kirkevold
Publisert 1. okt. 2021 12:47 - Sist endret 6. okt. 2021 13:31
Lege undersøker et barns tunge

Medisinbloggen

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO.

Er du forsker hos oss og ønsker å skrive for Medisinbloggen?
Send e-post til medisinbloggen@medisin.uio.no

Ønsker du beskjed når det kommer nye innlegg?
Abonner på oppdatering her